Dějiny staveb 2017

Dějiny staveb 2017
ISBN: 978-80-87170-52-6
Availability: in stock
including VAT
your price230,00 Kč
ps
Dějiny staveb 2017

Obsah:

Milan Falta: Libčany…
(…a problematika monumentálního vesnického kostela bez zděné věže)
Libany (…und Problematik der monumentalen Landkirche ohne Mauerturm)

Karel Kibic: K historii románského kostela sv. Václava v Žabonosích
Zur Geschichte der romanischen Wenzelkirche in Žabonosy

Milan Falta: Vícov…
(…a nové postřehy k problematice stavebního vývoje kostela sv. Ambrože)
Vícov (…und neue Erkenntnisse zu der Problematik der Bauentwicklung der St. Ambrosius Kirche)

Jiří Varhaník – Petr Závitkovský: Pokročilá počítačová vizualizace historické architektury
Die fortschrittene Computervisualisierung der historischen Architektur

Petr Kastl – Zlata Gersdorfová: Kostel sv. Markéty v Poleni
Hl. Margareta-Kirche in Poleň

Jiří Varhaník: Uzavírání první brány hradu Švihova
Die Sperrung des ersten Burgtors von Schwihau

Vladislav Razím: Nové poznatky o opevnění Rabštejna nad Stelou
Neue Erkenntnisse über die Befestigung von Rabštejn nad Stelou

Jií Dluhoš: Záhadné a neznámé plastiky v edikule renesančního portálu Adamova stavení zámku v Jindichově Hradci
Rätselhafte und unbekannte Plastiken in der Ädikula des Renaissanceportals vom Adams Haus auf dem Schloss in Jindichův Hradec

Lubor Suchý – Dominik Sabol: Pozostatok trámového stropu lode zo 17. storoia v podstreší kostola v Županoch a v Brezovike
(Špecifický spôsob prestavby stredovekých kostolov v ase reformácie na východnom Slovensku)
Ein Rest der Balkendecke des Schiffes aus dem 17. Jahrhundert unter dem Dach der Kirche in Župany und in Brezovika
(Eine spezifische Methode der Umgestaltung von mittelalterlichen Kirchen in der Zeit der Reformation in der Ostslowakei)

Martin Cikán – Martin Váňa: Kokořovský dvůr ve Žluticích
Der Kokorzowetz-Hof in Žlutice

Martin Čechura: Průzkum hrobky pod kostelem sv. Josefa v Mirošově
(Píspěvek k možnostem výkladu keramických nádob v pohebním ritu)
Die Untersuchung der Gruft unter der Josephskirche in Mirošov (Ein Beitrag zu den Möglichkeiten der Interpretation der Keramikgefäße im Bestattungsritus)

Eva Volfová: Kostel sv. Martina ve Zvoleněvsi – nové poznatky ke stavebnímu vývoji
Die Martinskirche in Zvoleněves – neue Erkenntnisse zur Bauentwicklung

Zdeněk Fišera: Johanitská komenda v Pibicích
Die Ritterkommende in Pibice

Petr Randus: Některá vojenská polní opevnění na českolipsku – terénní průzkum
Einige militärische Feldbefestigungen in der Gegend um Česká Lípa – eine Feldaufnahme

Petr Mikota – Petr Rožmberský: Historické pozemkové hranice na Plzeňsku
Die historischen Grundstückgrenzen in der Gegend um Pilsen

Jiří Škabrada: Akce Horusice 1718
(K problematice čtení stáří linií vesnických půdorysů na mapách stabilního katastru)
Die Maßnahme Horusice 1718 (Zur Problematik des Lesens des Linienalters von Dorf-grundrissen auf den Karten des stabilen Katasters)

Petr Rožmberský – Jan Anderle: Tesařský mistr Tomáš Smutný a jeho zápisy o stavbách ve Zbiroze
(Stavební ruch na malém městě v 19. století)
Der Zimmermeister Tomáš Smutný und seine Eintragungen über die Bauten in Zbiroh (Die rege Bautätigkeit in einer Kleinstadt
im 19. Jahrhundert)

Jií Dluhoš: Vesnické stavby regionu české Kanady na plánech projektantů 1. poloviny 19. století
Dörfliche Bauten in der Region Böhmisches Kanada auf den Plänen der Projektanten aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Eliška Nová: Tři litoměřické radnice a jejich (ne)realizované klasicistní pestavby
Drei Leitmeritzer Rathauses und ihre (nicht)realisierte Umbauten

Zdeněk Poloprutský – Petr Soukup – Josef Gruber: Vývoj venkovských sídel v 19. a 20. století: tvorba analytických mapových výstupů
Development of rural settlements in the 19th and 20th centuries: creation of analytical map outputs

David Tuma: Lesní pavilon Kuchyňka pod vrchem Bolfánek u Chudenic
Der Waldpavillon Kuchyňka unterhalb des Berges Bolfánek bei Chudenice

Maroš Volovár: Východoslovenský amerikánsky dom
Das ostslowakische Amerikanerhaus

Dana Novotná: Stavební ruch za 1. republiky
Die rege Bautätigkeit in der Ersten Republik

Martin Váňa: Zaniklá vesnice Fláje
Die Dorfwüstung Fláje

Petr Mikota, Plzeň 2017, 210 x 300 mm, 298 str., ISBN 978-80-87170-52-6