Dominikánský klášter v Českých Budějovicích

Dominikánský klášter v Českých Budějovicích
ISBN: 978-80-850-3380-9
Availability: in stock
including VAT
your price390,00 Kč
ps
Daniel Kovář, Roman Lavička

Dominikánský klášter v Českých Budějovicích


Bývalý českobudějovický konvent dominikánů s kostelem Obětování Panny Marie, jehož areál později sloužil piaristům a redemptoristům, představuje jednu nejvýznamnějších architektonických a historických památek jižních Čech. Soubor jeho budov tvoří nejen dominantu v historickém jádru městské památkové rezervace, ale i uzlový bod v paměti městského organismu, s jehož vznikem a osudy je pevně svázán – mimo jiné i jako místo úcty k mariánské ochránkyni města, gotickému obrazu Panny Marie Klasové. Klášter je hmotným pozůstatkem řeholního společenství, které po několik století ovlivňovalo duchovní dějiny města. Některé měšťanské rodiny ke klášteru pěstovaly úzké vazby i po generace: projevovaly se vstupem jednotlivců do řádu, zbožnými odkazy, fundacemi a také pohřby v klášterních prostorách. Koexistence řeholního domu s prostředím většího města se neobešla ani bez četných sporů různého druhu, ani jim se výklad nevyhýbá.

Kniha se snaží zachytit „celý příběh“ areálu historických staveb od jejich počátků ve 13. století až po současnost, a to na základě kombinace dvou hlavních metodických postupů: vyhodnocením rešerše archivních pramenů, na místě prvním z městského archivu, a umělecko- a stavebněhistorickým rozborem památky přihlížejícím k výsledkům archeologických, restaurátorských a dendrochronologických průzkumů. Svým pojetím, metodickou výzbrojí a mimo jiné i využitím 3D modelů jednotlivých fází vývoje podoby areálu publikace navazuje na obdobně koncipovanou knihu Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích (2014).

Obsah:

Počátky  konventu           

Dominikáni v Čechách, zvláště jižních         
Založení dominikánského kláštera v Českých Budějovicích      
Budování  kláštera           

Středověké zprávy o výstavbě konventu     
Stavební vývoj klášterního areálu ve středověku – předpoklady a dosavadní výzkum     
Nový pohled na výstavbu klášterního kostela v průběhu 13. a 14. století  
Stavba konventu, kapitulní síně a křížové chodby se studniční kaplí         
Život vrcholně středověkého kláštera a jeho výzdoba           
Klášter na sklonku středověku a v předbělohorských časech           

Ekonomické zázemí  
Středověký hřbitov a pohřby v klášteře       
Misijní působení dominikánů, slavnosti, bratrstva   
Husitství        
Pozdně gotická stavební činnost      
Podoba kláštera a jeho vnitřní dispozice      
Vybavení a umělecká výzdoba         
Knihovna a knihy českobudějovických dominikánů           
Klášter v první polovině 16. století   
Pod městskou kolaturou       
Předbělohorské snahy o obnovu klášterního života           
Klášter v barokním období           

Nedokončená barokizace      
Požár v roce 1728, následná přestavba konventu a zvonice
Barokní mobiliář kláštera      
Život kláštera v barokní éře  
Liturgie a slavnosti    
Rostoucí věhlas mariánské ochranitelky       
Klášter jako nekropole, okolní hřbitov         
Hospodářské zázemí kláštera, fundace        
Zrušení dominikánského konventu
Klášter v 19. a 20. století           

Piaristé           
Regotizace kláštera ve druhé polovině 19. století    
Klášter bez řádu        
Redemptoristé           
Dokončení regotizace
Klášter v meziválečných časech       
Konec řeholního života         
Poválečné využití: škola, internát, jídelna, divadlo  
Restituce, rekonstrukce a restaurování na prahu 21. století
Závěrem     
Představení  kláštera

Literatura a prameny

Summary       

Jmenný rejstřík

Národní památkový ústav, Praha 2017, 240 str., 165 x 240 mm, ISBN 978-80-850-3380-9