Fernkontakte in der Eisenzeit. Dálkové kontakty v době železné

Fernkontakte in der Eisenzeit. Dálkové kontakty v době železné
Availability: in stock
including VAT
your price436,00 Kč
ps

Salač, Vladimír – Lang, Amei (eds.)


Fernkontakte in der Eisenzeit. Dálkové kontakty v době železné


Publikace přináší příspěvky z mezinárodní konference, která se věnovala dálkovým kontaktům v době železné od jejích počátků po rozpad laténské kultury. Sborník obsahuje 29 článků a studií zabývajících se problematikou širokého území od britských ostrovů po Moldávii a od Skandinávie po severní Itálii a Balkán. Příspěvky hodnotí různé druhy nálezů, konkrétní lokality a regiony, nebo se věnují problematice v celoevropských souvislostech. Významnou součást publikace představují stati pojednávající dálkové kontakty z teoretického hlediska.

Obsah:

Vorvort/Předmluva

Amei Lang

Fernkontakte - Voraussetzungen, Interpretationen und Auswirkungen für die Eisenzeit

Dálkové kontakty v době železné - předpoklady, interpretace a význam


Vladimír Salač

Zentralorte und Fernkontakte

Centrální místa a dálkové kontakty


Thomas Stöllner

Salz als Fernhandelsgut in Mitteleuropa während der Hallstatt- und Latènezeit

Sül jako předmět dálkového obchodu v době halštatské a laténské


Natalie Vendova

External contacts: visible and invisible

Externí kontakty: viditelné a neviditelné


Pavel Sankot

Eisenzeitliches Kunsthandwerk als Spiegel von Fernkontakten

Umělecké řemeslo doby železné ve světle dálkových kontaktů


Jan Bouzek

Die keltische Kunst und der Osten

Laténské umění a vztahy k východu


Biljana Schmid-Sikimič

Hochgebirge - ein Hindernis, das die Kommunikation fördert. Zur Frage der Paß-

und Handelswege über die Alpen im 6. und 5. Jh. vor Chr

Velehory - překážka podporující komunikaci. K otázce průsmyků a obchodních cest

přes Alpy v 6. a 5. stol. př. Kr.


Peter Jud

Latènezeitliche Brücken und Straßen der Westschweiz

Laténské mosty a cesty v západním Švýcarsku


Loup Bernard

Massalia und sein Hinterland als Ausgangspunkt von Fernkontakte mit der Celtica

Massalia a její zázemí jako východisko dálkových kontaktů s keltským územím


Marie-Yvane Daire

Armorica in the Context of Atlantic and Cross Channel Contacts During the La Tène

Period

Armorica a námořní kontakty v době laténské


Stephan Fichtl

Les courants économiques dans le nord-est de la Gaule à La Tène finale et

l'évolution des oppida

Hospodářské vztahy v pozdní době laténské v severovýchodní Galii a vývoj oppid


Günther Wieland

Der Neckarraum und die obere Donau im Spiegel eisenzeitlicher Fernkontakte

Nekar a horní Dunaj ve světle dálkových kontaktů doby železné


Reinhard Spehr

Kulturelle und personelle Fernbeziehungen im sächsischen Latène

Kulturní a interpersonální dálkové vztahy v saské době laténské


Rosemarie Müller

Vom Balkan bis nach Skandinavien - Fernkontakte bei Haus- und Gesichtsurnen?

Od Balkánu po Skandinávii - dálkové kontakty u chýšovitých a obličejových uren?


Helga van den Boom

Die Bedeutug der Fernkontakte für die Entstehung metallurgischer Zentren in der

frühen Eisenzeit in Polen

Význam dálkových kontaktů pro vznik metalurgických center v časné době železné

v Polsku


Susanne Stegmann-Rajtár

Früheisenzeitliche Fernverbindungen entlang dem Ostalpenrand

Dálkové kontakty podél východních Alp v časné době železné


Aurel Zanoci

Ferneinflüsse in der geto-dakischen Architektur

Vnější vlivy na geto-dácké architektuře


Colin Haselgrove

Contacts between Britain and the Continent during the Iron Age

Kontakty mezi Británií a evropskou pevninou v době železné


Ines Balzer

Neue Untersuchungen zu Breisach: Zum Forschungsprojekt

„Chronologisch-chorologische Analyse der späthallstatt- und frühlatenezeitlichen

Besiedlung auf dem Breisacher Münsterberg (Grabungen 1980-1986)"

Nové výzkumy v Breisachu: Zpráva o projektu „Chronologicko-chorologická

analýza pozdně halštatského a časně laténského osídlení v poloze

Breisach - Münsterberg"


Ursula Brosseder

Ornamentik als Hinweis auf Kontakte während der Hallstattzeit

Výzdoba jako doklad dálkových kontaktů v době halštatské


Jutta Kneisel

Die Gesichtsurnen zwischen Oder und Ostsee

Obličejové urny mezi Odrou a Baltským mořem


Peter C. Ramsl

Das latènezeitliche Gräberfeld von Pottenbrunn (Niederösterreich) im Spiegel seiner

Fembeziehungen

Laténské pohřebiště Pottenbrunn (Dolní Rakousko) ve světle dálkových kontaktů


Martin Schönfelder

Ein Paar etruskischer Bronzebecken aus dem Samsbacher Forst, Lkr. Schwandorf.

Zu frühlatenezeitlichen Fernkontakten in Nordbayern

Etruské bronzové mísy z lokality Samsbacher Forst, okr. Schwandorf. K dálkovým

kontaktům v severním Bavorsku v časné době železné


Jens Schulze-Forster

Wechselnde Fernkontakte im Spiegel der Münzen vom Dünsberg-Oppidum

Proměny dálkových kontaktů oppida Dünsberg ve světle nálezů mincí


Mathias Seidel

Die Wetterau in der jüngeren Latènezeit im Spiegel der Fernkontakte

Wetterau v mladší době laténské ve světle dálkových kontaktů


Claudia Tappert

Straubing - ein Verkehrsknotenpunkt der Späthallstatt-/Frühlatenezeit

Straubing - dopravní uzel v pozdní době halštatské a časné době laténské


Martin Trefný

Bronzefunde aus der Býčí skála-Hohle und ihre Beziehungen zum Südostalpenraum

und Italien

Bronzové nálezy z Býčí skály a jejich vztahy k jihovýchodoalpské oblasti a Itálii


Julian Wiethold und Jean-Michel Tretfort

Archäobotanische Funde als Hinweis auf Handels- und Kulturkontakte zum

Mittelmeergebiet in der Hallstattzeit? Das Beispiel des Fundplatzes von

'Roche Noire', Montagnieu (Ain) Frankreich

Archeobotanické nálezy jako doklady obchodních a kulturních kontaktů se

Středozemím v době halštatské? Příklad naleziště Roche Noire, Montagnieu (Ain),


Joëlle Pape

Importierte mediterrane Keramik in der Zone nördlich und nordwestlich

Der Alpen während der Hallstattzeit

Mediteránní keramické importy severně a severozápadně od Alp v době halštatské


Liblice 1970 und 2000