FORUM URBES MEDII AEVI IX./1-2

FORUM URBES MEDII AEVI IX./1-2
ISBN: 978-80-905546-4-1
Availability: in stock
including VAT
your price399,00 Kč
ps
FORUM URBES MEDII AEVI IX./1-2

Bricks and Building Ceramics in Medieval and Modern Urban Architecture of Central Europe


Obsah:

Slovo úvodem – Introduction
Marek Peška

Číslo 1 / Isuue 1

The Origins of the Brick Architecture in Silesia. Brick: Size, Composition, Chronology
Počátky cihlové architektury ve Slezsku. Cihla: velikost, složení, chronologie
Małgorzata Chorowska – Mariusz Caban

Die früheste bekannte Verwendung von Ziegeln im mittelalterlichen Herzogtum Österreich. Zur Baugeschichte und zum politischen Kontext von St. Michael in Wienin der ersten Hälfte des 13.Jahrhunderts
The First Known Application of Bricks in the Medieval Duchy of Austria. On the History of the Construction and the Political Context of St. Michael’s Church in Vienna in the First Half of the 13th Century
První známé použití cihel ve středověkém vévodství Rakouska. Z historie budovy a politickém kontextu svatého Michala ve Vídni v první polovině 13.století
Günther Buchinger – Doris Schön

Využití cihel v městských opevněních českého středověku
The Use of Bricks in Czech Medieval Urban Fortifications
Vladislav Razím

Medieval Ceramics Techniques in Architecture of Cracow’s Dominicans
Středověké keramické techniky v architektuře Krakovských dominikánů
Anna Bojęś‑Białasik – Dariusz Niemiec

Early Medieval Brick‑Walls in Some Krakow Monastery Churches of the13th Century
Raně středověké cihlové zdi v některých krakovských klášterních kostelech 13.století
Tomasz Węcławowicz

Some Remarks on the Beginnings of Masonry Burgher Architecture in Poznań in the Light of Archaeological‑Architectural Studies
Několik poznámek k počátkům zděné měšťanské architektury v Poznani ve světle archeologicko‑architektonických studií
Janusz Pietrzak – Piotr Wawrzyniak

Process of Building Outside Fortifications ofWrocław in the Light of Research in the Vicinity of City Arsenal
Stavební činnost za hradbami Vratislavi ve světle výzkumu poblíž městské zbrojnice
Roland Mruczek – Mariusz Caban – Tomasz Kastek

Building Workshop at the Teutonic Castle in Człuchów, Gdańsk Pomerania
Stavitelská huť křižáckého hradu Czluchów v Gdaňském Pomoří
Michał Starski

Wrocław Construction Workshop in the 15th and 16th Centuries. Results and Prospects of New Research
Vratislavská stavební huť v 15. a 16. století. Výsledky a perspektivy nových výzkumů
Roland Mruczek – Mariusz Caban – Tomasz Kastek

Ceramic Building Detail from Nowy Targ Square in Wrocław
Keramické stavební články známěstí Nowy Targ ve Vratislavi
Maciej Małachowicz

Late Romanesque Convent Church of the Norbetine Sisters in Zwierzyniec in Cracow in the Light of Architectural Research from 2010–2011
Pozdně románský klášter kostel Norbertine sester v Zwierzyniec v Krakově ve světle architektonického výzkumu z let 2010–2011
Anna Bojęś‑Białasik – Jacek Czechowicz

Ceramic Pavimenta in the Medieval Architecture of Cracow
Ceramica pavimento ve středověké architektuře v Krakově
Wojciech Głowa

Bricks from Medieval Castle in Ostrów Tumski (Wroclaw) – Case Study
Cihly ze středověkého hradu Ostrów Tumski (Vratislav) – případová studie
Malgorzata Chorowska – Mariusz Caban – Wojciech Bartz

Under Plaster. On the Conservation of Medieval Brick Elevations in the 19th and 20th Centuries on the Example of Krakow
Pod omítkou. O zachování středověkých cihlových fasád v 19. a ve 20.století v Krakově
Waldemar Komorowski

Reconstruction of Tile Ornamentation of the Opus Sectile Floor in the Church of the Saviour, Galich
Rekonstrukce ornamentu dlaždic podlahy sdeskovou mozaikou v Chrámu Spasitele v Haliči
Vasilii Matveev

Číslo 2 / Issue 2

Tehla a stavebná keramika v architektúre stredovekých a včasnonovovekých Košíc
Bricks and Building Ceramics in the Architecture of Medieval and Early Modern Age Košice
Marián Čurný

Nálezy stavebnej keramiky z výskumu gotickej fázy dominikánskeho kláštora v Košiciach
Building Ceramics Unearthed during Excavation of the Gothic Phase of the Dominican Monastery at Košice
Rastislav Rusnák

Medieval Terracotta Finds from the Royal Palace in Buda
Nálezy středověké terakoty zkrálovského paláce v Budě
András Végh

K problematice raně a vrcholně gotické cihlové architektury v Praze
Brick Architecture from the Early and High Middle Ages in Prague
Miroslav Kovář

Příklady domů s cihelnými konstrukcemi v Praze na Starém Městě pražském
Examples of Houses with Brick Constructions in the Old Town of Prague
Michael Rykl

Cihla a stavební keramika v Chrudimi ve středověku a novověku
Brick and Building Ceramics in Chrudim in the Middle Ages and the Modern Age
Jan Frolík – Jan Musil

Souhrn nových poznatků o středověké cihlové architektuře zaniklého cisterciáckého kláštera Pomuk
A Summary of New Information about Medieval Brick Architecture of the Defunct Cistercian Monastery in Pomuk (West Bohemia)
Miroslav Kovář – Jakub Krček – František Kostrouch – Radek Široký
Brick Spit‑Supports – a Little Known Part of Kitchen Furnaces
Podstavce pod rožně – málo známá součást kuchyňských topenišť
Tomasz Cymbalak – Miroslav Dejmal
 
Stavební keramika v jednom z domů tzv. Horního nebo Nového Města v Litomyšli. Předběžná zpráva
Building Ceramics in One of the Houses in the So‑Called Upper or New Town of Litomyšl. Preliminary Report
Miroslava Cejpová

Bastionová pevnost Olomouc a fenomén pevnostních cihel
The Bastion Fortress in Olomouc and the Phenomenon of Fortification Bricks
Petr Zajíček

Brick Masonry Elements in Brno in the Late 19th Century
Cihlářské zdicí prvky zBrna z konce 19. století
Ondřej Anton – Petr Cikrle – Věra Heřmánková – Monika Králíková

Medieval Brick Architecture in Brno in the Context of South Moravia
Středověká brněnská architektura z cihel v kontextu jižní Moravy
Petr Holub – Václav Kolařík – David Merta – Marek Peška – Antonín Zůbek

Seznam autorů / List of Authors

Archaia, Brno 2015, 339 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-905546-4-1