FORUM URBES MEDII AEVI X/1-2

FORUM URBES MEDII AEVI X/1-2
ISBN: 978-80-905546-7-2
Availability: in stock
including VAT
your price399,00 Kč
ps
FORUM URBES MEDII AEVI X./1-2

Arecheologie ve městě


Obsah:

ČÍSLO 1 / ISSUE 1
Úvod a antologie textů Ladislava Hrdličky a Miroslava Richtera

Ohlížení za archeologií měst v Čechách / Recapitulation of Urban Archaeology in Bohemia
Jan Klápště

Archeologický výzkum středověké Prahy / Archaeological Research of Medieval Prague
Miroslav Richter – Zdeněk Smetánka

České středověké město ve světle archeologických výzkumů / Medieval Bohemian City in the Light of Archaeology Research
Miroslav Richter

Ke vzniku Prahy (Odborné dobrozdání vypracované pro potřeby primátora hl. m. Prahy dr. Zdeňka Zusky) / On the Origin of Prague
Miroslav Richter – Zdeněk Smetánka

Strategie a taktika současného archeologického výzkumu v historickém jádru Prahy
Strategy and Tactics of Recent Archaeological Research in the Historical Core of Prague
Ladislav Hrdlička

Archeologický výzkum Prahy / Archaeological Research of Prague
Miroslav Richter

Poznámky ke chronologii pražské středověké keramiky / Remarks on the Chronology of Prague Medieval Ceramics
Ladislav Hrdlička

Centrum raně středověké Prahy / The Centre of Early Medieval Prague
Ladislav Hrdlička

K proměnám středověké Prahy / On the Changes of Medieval Prague
Ladislav Hrdlička

Jak se měnila a rostla středověká Praha / The Changes and Development of Medieval Prague str. 84
Ladislav Hrdlička

ČÍSLO 2 / ISSUE 2
Studie vzešlé z příspěvků s pražskou tématikou přednesených na konferenci FUMA 2016 (Mělník, 1.–3. června 2016)
Studies based on Prague themed papers presented at the FUMA 2016 conference (Mělník, 1–3 June 2016)

Přínos geologických oborů pro rekonstrukci řezů historickým nadložím. Příklad Pražského hradu
The Contribution of Geological Disciplines to the Reconstruction of Sections of Historical Overburden. The Prague Castle Example
Iva Herichová

Příběhy rekonstrukčních řezů historickým nadložím Pražského hradu
The Stories of Reconstruction Sections of the Historical Overburden at Prague Castle
Ivana Boháčová

Národní–Mikulandská, výzkum jednoho domovního bloku. Nástin transformace středověkého osídlení na rozmezí Starého a Nového Města pražského ve světle aktuálních archeologických pramenů
Národní–Mikulandská, Research of a Block of Flats. An Outline of the Transformation of the Medieval Settlement on the Boundaries of the Old and New Towns of Prague in the Light of Current Archaeological Sources
Tomasz Cymbalak – Martin Musílek

Výzkum a dokumentace vrcholně středověké stavby v Charvátově ulici v Praze
Research and Documentation of a High Middle Ages Structure on Charvátova Street in Prague
Tomasz Cymbalak – Jindřich Hodač – Matouš Semerád

K vývoji a podobě historického nadloží Staroměstského náměstí v Praze Příspěvek k mezioborovému výzkumu veřejných prostranství
On the Development and Situation of the Historic Overburden of Old Town Square in Prague. A Contribution to Interdisciplinary Research of Public Space
Jan Havrda – Petr Kočár – Romana Kočárová – Radka Kozáková – Jaroslav Podliska – Zdeňka Sůvová

Dům čp. 510/I na Havelském trhu v Praze. Výsledky pokračujícího průzkumu
House No. 510/I on Havel Market in Prague – Continuing Research Results
Ladislav Bartoš – Michael Rykl

Model poznání novoměstského měšťanského domu na základě písemných pramenů pražské novoměstské kanceláře
Archive Studies of a Townhouse – Theoretical Model for Understanding It
Kateřina Samojská

Petr Habartův a jeho svět. Historie, archeologie a stavební historie nad dějinami Starého Města pražského ve středověku
Petr Habartův and His World. History, Archaeology, and Building History of the Old Town of Prague History in the Middle Ages
Martin Musílek

Vzpomínka na Ladislava Hrdličku v kontextu komplikovaných sídelních stratigrafií na pražské Malé Straně
Jarmila Čiháková

Seznam autorů / List of authors

Archaia, Brno 2017, 240 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-905546-7-2