Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů

Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů
ISBN: 978-80-261-0634-0
Availability: in stock
including VAT
your price800,00 Kč
ps
Ladislav Čapek, Jiří Militký a kol.

Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle

archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů


Českobudějovická  městská radnice tvoří nepřehlédnutelnou a výraznou dominantu náměstí Přemysla Otakara II. v jeho jihozápadním koutu. Pod monumentálním barokním průčelím s četnými hodnotnými prvky se však skrývají mnohem komplikovanější stavební dějiny objektu. Dnešní barokní radnice vznikla na půdoryse starší renesanční radnice, která vycházela z původní dispozice městských gotických domů.
V letech 1996-1997 probíhal na nezastavěném nádvoří městské radnice předstihový archeologický průzkum, který byl vyvolán plánovanou zástavbou radničního dvora. Výzkum provádělo tehdejší oddělení archeologických výzkumů Jihočeského muzea pod vedením J. Militkého. Archeologický výzkum na nádvoří nebyl po svém ukončení z různých důvodů komplexně vyhodnocen a početný nálezový soubor zůstal ve fázi laboratorního zpracování a základní muzejní evidence. Zpracovány a vyhodnoceny byly nálezy středověké keramiky a předběžně publikovány byly také výsledky archeobotanického rozboru z odpadních objektů a studní. V letech 2009-2013 byla vyhodnocena středověká keramika 13. - 15. století formou dizertační práce.
Tato práce se stala pozdějším základem pro kompletní zpracování veškerých složek. Zpracování a publikace celého archeologického terénního výzkumu se nabízelo i s ohledem na blížící se výročí 750 let od založení města v roce 1265. Předložená publikace tak splácí i určitý dluh, neboť je dosud jediným výzkumem v historickém jádru města, který byl dotažen do komplexní publikační podoby.

OBSAH

Úvod

1. Poloha městské radnice a charakteristika přírodního prostředí 
2. Historie a stavební vývoj městských domů a městské radnice  
    2.1. Historie a stavební vývoj městských domů v čp. 1
    2.2. Stavebně historický vývoj městské radnice
    2.3. Historie a stavební vývoj domu čp. 2

I.  VÝPOVĚĎ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU NA NÁDVOŘÍ RADNICE
    Ladislav Čapek, Jiří Militký

3.  Archeologický výzkum nádvoří městské radnice v letech 1996-1997
     3.1. Okolnosti a realizace výzkumu 
     3.2. Cíle a metodika výzkumu 
4.  Fázový model prostorového a stavebního vývoje
     na nádvoří radnice (1265 - 19./20. století)  
     4.1. Pravěké osídlení (fáze 0) 
     4.2. Lokační fáze osídlení po roce 1265 (fáze 1)
     4.3. Vývoj nejstarší středověké zástavby parcel v poslední třetině 13. století (fáze 2)
     4.4. Stavební a prostorová stabilizace domů na přelomu 13. a 14. století (fáze 3)
     4.5. Počátky kamenné architektury, vývoj hospodářského zázemí ve 14. století (fáze 4)
     4.6. Pozdně středověká etapa stavebního vývoje do poloviny 15. století (fáze 5)  .
     4.7. Konec vývoje hospodářského zázemí a stavební úpravy před založením městské radnice (fáze 6)
     4.8. První etapa vývoje nádvoří renesanční městské radnice (fáze 7)................................... 54
     4.9. Druhá etapa vývoje nádvoří barokní městské radnice (fáze 8)....................................... 57
     4.10. Novodobý vývoj nádvoří městské radnice v 19.-1. polovině 20. století (fáze 9) ......... 59

5. Behaviorální a sociální interpretace stratigrafického a prostorového vývoje

6. Zhodnocení výsledků archeologického výzkumu na nádvoří městské radnice
    v kontextu vývoje středověkého města  
7. Srovnání výsledků archeologického výzkumu s výzkumy v areálech městských radnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
8. Stavební podoba městských radnic v období gotiky a renesance
9. Vznik a vývoj městské správy v Českých Budějovicích do počátku vzniku radnice

II.  VÝPOVĚĎ ARTEFAKTŮ A EKOFAKTŮ Z NÁDVOŘÍ RADNICE
     L. Čapek a kol.

10. Pravěké nálezy keramiky z nádvoří radnice (D. Hlásek - O. Chvojka - P. Zavřel)
      10.1. Metoda zpracování 
      10.2. Charakteristika souboru a rozbor nálezových okolností 
      10.3. Analýza pravěké keramiky a její datování
      10.4. Závěr a interpretace
      10.5. Katalog pravěké keramiky

11. Středověká a novověká keramika z nádvoří radnice (L. Čapek - M. Preusz)
      11.1. Metoda zpracování 
               11.1.1. Deskriptivní systém
      11.2. Kvantifikace a diverzita keramických souborů
      11.3. Chronologický model vývoje keramiky 
               11.3.1. Seriace keramických souborů 
               11.3.2. Korespondenční analýza keramických souborů
      11.4. Horizonty středověké a raně novověké keramiky
      11.5. Prostorová distribuce keramických skupin na nádvoří radnice 
               11.5.1. Prostorová distribuce středověké a novověké keramiky
               11.5.2. Prostorová distribuce keramických skupin v geografických informačních systémech
               11.5.3. Interpretace výsledků prostorových struktur
      11.6. Tvarová proměna keramických nádob 
               11.6.1. Metrická analýza tvarů hrnců
      11.7. Sekvenční diagram keramických typů  
      11.8. Katalog keramických tvarů nádob
      11.9. Rentgenová-fluorescenční a rentgenová-difrakční analýza
               keramiky (L. Čapek - M. Čekalová - J. Říha)
               11.9.2. Rentgenová-fluorescenční analýza
               11.9.3. Rentgenová-difrakční analýza
               11.9.4. Závěr a diskuze 

12. Technická keramika
      12.1. Katalog technické keramiky

13. Keramické importy 

14. Drobné keramické miniatury a plastiky 
      14.1. Katalog keramických miniatur 

15. Novověké dýmky (M. Preusz)
      15.1. Charakteristika souboru a nálezové okolnosti
      15.2. Metoda zpracování
      15.3. Analýza souboru novověkých dýmek
      15.4. Interpretace 
      15.5. Katalog novověkých dýmek z městské radnice 

16. Kamnářská keramika (L. Čapek)
      16.1. Charakteristika souboru a nálezové okolnosti
      16.2. Metoda zpracování
      16.3. Analýza souboru kachlů 
      16.4. Závěr a interpretace
      16.5. Katalog kamnářské keramiky
17. Stavební keramika (L. Čapek)
      17.1. Charakteristika souboru a nálezové okolnosti
      17.2. Metoda zpracování
      17.3. Analýza cihel a prejzů 
      17.4. Závěr a interpretace

18. Sklo (L. Čapek)
      18.1. Charakteristika souboru a nálezové okolnosti 
      18.2. Metoda zpracování
      18.3. Analýza skel  
      18.4. Otázka původu skel
      18.5. Datování 
      18.6. Katalog dutých a plochých skel 
      18.7. Chemický rozbor středověkého a novověkého skla (D. Rohanova) 
               18.7.1. Popis měření
               18.7.2. Výsledky analýz
               18.7.3. Korespondenční a shluková analýza skel
               18.7.4. Závěr a interpretace 
19. Předměty ze železa a barevných kovů (L. Čapek)
      19.1. Charakteristika souboru a nálezové okolnosti 
      19.2. Metoda zpracování
      19.3. Analýza předmětů ze železa a barevných kovů
      19.4. Závěr a interpretace
      19.5. Katalog železných a kovových artefaktů
20. Mince (J. Militký)
      20.1. Katalog mincí
21. Dřevěné artefakty (L. Čapek) 
      21.1. Charakteristika souboru a nálezové okolnosti
      21.2. Metoda zpracování
      21.3. Analýza souboru dřev
      21.4. Závěr a interpretace
      21.5. Katalog dřevěných artefaktů
21. Kožené artefakty (L. Čapek)
      21.1. Charakteristika souboru a nálezové okolnosti
      21.2. Metoda zpracování
      21.3. Analýza souboru kožených artefaktů
      21.4. Závěr a interpretace
      21.5. Katalog kožených artefaktů 
22. Předměty z kostí (L. Čapek)
23. Předměty z kamene (L. Čapek)
24. Archeobotanický výzkum na radničním dvoře (P. Kočár)
      24.1. Metoda archeobotanického výzkumu 
      24.2. Výsledky archeobotanického výzkumu a jejich interpretace
                24.2.1. Tafonomie archeobotanických souborů z odpadních objektů
                24.2.2. Rostliny užívané člověkem
                24.2.3. Krmivo a stelivo pro domácí zvířata
                24.2.4. Ruderální druhy
     24.3. Změny archeobotanických souborů v čase
25. Sociálně-ekonomická interpretace života na nádvoří radnice
ve středověku a novověku (závěrečné hodnocení)

Seznam pramenů a literatury
Summary

Příloha I. Fotodokumentace terénních situací
Příloha II. Profily a řezy
Příloha III. Stratigrafické diagramy
Příloha IV. Popisy stratigrafických jednotek
Příloha V. Katalog keramických tříd 
Příloha VI. Heslář keramiky
Příloha VII. Typář keramiky
Příloha VIII. Kresebná dokumentace fragmentů keramických nádob

Katedra archeologie; Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, r. 2016, 613 s., bar., rozměr 210 x 297 mm, ISBN 978-80-261-0634-0