Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně

Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně
ISBN: 978-80-907322-0-9
Availability: in stock
including VAT
your price280,00 Kč
ps
Antonín Zůbek

Hřbitov při kostele sv. Jakuba v Brně


Vyhodnocení archeologických poznatků


Práce podává vyhodnocení poznatků získaných během archeologických výzkumů svatojakubského hřbitova v Brně. Hřbitov byl založen na počátku 13. století. Zrušen byl v roce 1785. Záchranné výzkumy získaly mnoho informací k topografii hřbitova a jeho vztahu k veřejnému a soukromému prostoru. Patrná byla tendence k rozšiřování hřbitova. Důležitým faktorem bylo zvětšování kostela. Rozpoznány byly tři stavební fáze. Záchranné výzkumy odkryly 2162 pohřbů. Přinesly mnoho poznatků o pohřebním ritu během středověku a novověku. Kolekce získaných lidských ostatků představuje rozsáhlý soubor pro antropologické studium historické populace v Brně.

Z obsahu:

Úvod
Historicko-topografický kontext
  Pohřbívání na území historického Brna a jeho bezprostředního zázemí v období středověku a novověku
  Stručná historie svatojakubského hřbitova
  Topografická pozice svatojakubského hřbitova v rámci města
  Geomorfologické podmínky prostoru a jeho vývoj před vznikem svatojakubského hřbitova
Archeologická pramenná základna
  Archeologické býzkumy v prostoru hřbitova a jeho okolí
  Metodika archeologického výzkumu svatojakubského hřbitova
Výsledky výzkumů ke komplexu hřbitova
  Svatojakubský sakrální okrsek a jeho subjekty
  Topografické vymezení hřbitova a jeho vývoj
  Podoba hřbitova
Výsledky výzkumů k funerální stránce hřbitova
  Parametry získaného souboru pohřbených jedinců
  Pohřební ritus
Získaný hřbitovní mobiliář
  Oděv a obuv
  Šperky
  Zbraně a výstroj
  Předměty symbolického významu a doklady funerálních zvyklostí
  Ostatní předměty
Antropologický exkurs

Závěr
Prameny, literatura a seznam zkratek
Resumé

Archaia, Brno 2018, 177 str., 215 x 305 mm, ISBN 978-80-907322-0-9