Hus – husitství – tradice – Praha

Hus – husitství – tradice – Praha
ISBN: 978-80-7286-360-0
Availability: in stock
including VAT
your price425,00 Kč
ps
Sborník

Hus – husitství – tradice – Praha

Od reality k mýtu a zpátky

Život a dílo Jana Husa, českého středověkého kněze, reformního kazatele, univerzitního mistra a učence, byla a je předmětem zájmu badatelů již po staletí. Celý jeho život, ale zejména dramatický osud přitahoval i odpuzoval a autoři spisů se k němu odkazovali, či vůči němu vymezovali, každý podle svého světového názoru. Mnoho autorů Husa adorovalo, mnoho jiných ho ostrakizovalo. Hus dráždil a nenechával chladným ani po staletích. Stal se tak předmětem mnoha vědeckých i bulvárních studií a monografií, námětem pro romány i povídky,
konečně i předlohou pro několik filmů. Šest staletí, která od Husovy smrti uplynula, zanechala v utváření historické podoby Mistra Jana hlubokou stopu. Jeho dílo bylo v obecném povědomí téměř zapomenuto a do popředí se dostal Hus bojující s nespravedlností. Ovšem ani ta nemá jedinou podobu. V každém z oněch uplynulých šesti staletí si z Husa lidé vybírali to, co odpovídalo jejich zájmům a potřebám, ať už to byl boj s římskou kurií, zesvětštění života církve, boj za český národ, či proti Němcům, nebo dokonce zápas za sociální spravedlnost.
Předkládaný svazek obsahuje dvacet devět odborných textů vztahujících se k vývoji obrazu Jana Husa od jeho počátků až do 21. století v mnoha jeho podobách, a to jak v historické literatuře, beletrii, výtvarném umění i hudbě, tak i v politické agitaci, která mnohdy vedla k výraznému deformování Husova díla a odkazu.

Obsah:

Úvod
Hus a jeho obraz v šesti staletích po jeho smrti. Eva Doležalová
K transformaci některých tradičních forem zbožnosti v Praze a v Čechách v době předhusitské. Někoik divokých úvah o skrytém vlivu peregrinatio religiosa na rané husitství. Jan Hrdina
Carmina Hussiana. Jana Nechutová
Počátky Husova druhého života. Eva Doležalová
Husovo dílo v čase prvotisků. Kamil Boldan
Husovy spisy v době pohusitské. Bořek Neškudla
Knihy pražských měšťanů v 15. století (Husitská Praha). Kateřina Jíšová
Betlémská kaple jako místo paměti na Jana Husa od konce 15. do počátku 17. století. Miladda Holá, Martin Holý
Ke kořenům hudební tradice utrakvistické církve. Lenka Hlávková, Pawel Gancarczyk
Druhý život Jana Husa v historiografickém díle Jana Dlugosze. Jan Červenka
Das Bld des Jan Hus und des Hussitismus in der spätmittelalterlichen und humanistischen Geschichtsschreibung Ungarns (15.-17.Jahrhundert). Gábor Bradács
"Luther je jak labuť bílá a v té labuti tkví husy nespálená síla... Tu husu ještě upekli, ale labuť nikoliv, ta bude zpívat na věky". Jan Royt
Jan Hus a husitství jako téma ve Veleslavínově kalendáři historickém. K reflexi husitské tradice v pražském souměstí v raném novověku. Olga Fejtová
Jan Hus v historické jednotě bratrské. Jiří Just
Mistr Jan Hus barokní. Středověký reformátor v proudu pobělohorské rekatolizace Jiří Mikulec
"... doch kamen Sie so Jämerlich und Leben..." Posmrtné setkání dvou kazatelů: Jan Hus a Herrmann Joachim Hahn. (Husův ohlas v Sasku v první polovině 18.století). Iveta Coufalová
Jan Hus in der Böhmischen Brüder-Geschichte des Wüsrtembergischen Theologen Georg Konrad Rieger (1687-1743) - Eine pietistische Aneignung.  Siglid Ehinger
Das umstrittene Erbe, Graf Nikolaus von Zinzendosrf und die Jan-Hus-Tradition in der Herrnhutter Brüdergemeine. Gregor M. Metzig
Die Herrnhutter Gemeine in Pottenstein und die Hus-Feiern zur Jahrhundertwende. Susane Kokel
Jan Hus a čeští evangelíci od tolerančního patentu do konce první světové války. Sixtus Bolom-Kotari
Geschichtspolitische Mobilisierung. Hus und die "Hussiten" im böhmischen Vormärz Steffen Höhne
Mistr Jan Hus ve víru událostí 1848-1851. Magdaléna Pokorná
Husitské reminniscence v hudbě Antonína Dvořáka Dramatická ouvertura Hustská op. 67. Jarmila Gabrielová
Relikvie mučedníka Jana Husa - zrod poutního místa v Kostnici.  Blanka Zilynská, Milena Braveranová
Mýty spojené s Husovým pobytem na Krakovci a jejich reflexe v husovské tradici. Jan Krško
Jan Hus versus sv. Cyril a Metoděj: česká národní emancipace ve druhé polovine 19.. století a na počátku 20.století z pohledu Katolické církce a diplomacie Svatého stolce. Jitka Jonová
Proměny husovského vzpomínání v českých zemích po roce 1918. Jaroslav Šebek
Nacionalista, liberál, revolucionář. Jan Hus v učebnicích dějepisu. Robert Novotný
Reflexe Jana Husa ve filmových a televizních projektech. Pavel Helan
Závěr

Historický ústav, Praha 2020, rozměr 165 x 230 mm, 484s.,česky, ISBN 978-80-7286-360-0