Laténská pohřebiště v Praze-Ruzyni a v Praze-Jinonicích

Laténská pohřebiště v Praze-Ruzyni a v Praze-Jinonicích
ISBN: ISBN 978-80-87828-68-7
Availability: in stock
including VAT
your price850,00 Kč
ps
Pavel Sankot a kol.
Laténská pohřebiště v Praze-Ruzyni a v Praze-Jinonicích

Intenzivní terénní činnost oddělení archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy v podobě předstihových archeologických výzkumů umožnila záchranu nenahraditelných pramenů pro pochopení pravěkého vývoje pražského území.

Oblastí jeho působení se stalo v letech 1978–1987 především území spojené s výstavbou Jihozápadního Města, a to včetně prostoru polykulturního pravěkého osídlení v Praze-Jinonicích. Do tohoto období spadá i významný záchranný výzkum před stavbou retenční nádrže v poloze Jiviny v Praze-Ruzyni, vedený v roce 1982.

Vedle intenzivní terénní činnosti se oddělení věnovalo také popularizaci archeologické práce, včetně expozičních a výstavních projektů.

Vrcholné období pravěkého vývoje v průběhu mladší doby železné v Čechách je spojeno s kulturním a historickým vývojem v Evropě v posledních pěti stoletích starého letopočtu. Na rozsáhlých územích Evropy v oblasti severně od Alp vzniká od 5. století př. Kr. laténská civilizace, pojmenovaná podle jejího nejstaršího naleziště La Tène ve Švýcarsku, jejíž neoddělitelnou součástí byly také Čechy.

Laténská civilizace se vyvíjela i na našem území ze závěrečné fáze předchozí starší doby železné, kdy se přejímáním některých výdobytků středomořských kulturních okruhů, etruského a řeckého, projevují ambice tehdejších vládnoucích elit přiblížit se úrovni života těchto pokročilejších kultur. Spolu s tím se projevuje i potřeba vyjádřit vlastní kulturní identitu a zároveň bohatý potenciál vlastního duchovního světa.

To vše lze vyčíst z archeologických nálezů z časného úseku doby laténské v 5. století př. Kr., které pocházejí z honosně vybavených hrobů příslušníků vyšších společenských vrstev a zařízení jejich rezidencí. Z neustále se rozšiřujícího nálezového fondu však lze získat i množství dalších informací o poměrech a podmínkách každodenního života v konkrétních společenstvích, které dávaly směr dalšímu vývoji a podobu zásadním změnám tehdejšího osídlení.

Záchranné terénní výzkumy archeologů Muzea hlavního města Prahy v osmdesátých letech 20. století v tehdy nově objevený lokalitách v Praze-Ruzyni a v Praze-Jinonicích poskytly nejen zásadní nové poznatky o nálezových celcích a organizaci i struktuře pohřebišť a tím i nové poznatky pro sledování sociální struktury pohřbívajících společenství, ale zároveň i možnosti vzájemného srovnání obou současných lokalit. Nové poznatky o světě zdejších společenství 4.–3. století př. Kr. zároveň umožňují sledovat jejich kulturu nejen v materiální oblasti, ale i v uměleckém projevu, v otázkách skupinové identity a ve vzájemných vztazích jednotlivých lokalit na místní i nadregionální úrovni.

Obsah:

Úvod
Pohřebiště v Praze-Ruzyni
Praha-Ruzyně: Katalog hrobů
Praha-Ruzyně: Rozbor nálezového fondu
Praha-Ruzyne: Otázky sociální struktury pohřbívající populace
Praha-Ruzyne: Pohřební ritus
Praha-Ruzyne: Horizontálně stratigrafický vývoj pohřebiště s ohledem na kroj pohřbených
Praha-Ruzyne: Vyhodnocení pohřebiště
Pohřebiště v Praze-Jinonicích
Praha-Jinonice: Katalog hrobů
Praha-Jinonice: Rozbor nálezového fondu
Praha-Jinonice: Otázky socální struktury pohřbívájící populace
Praha-Jinonice: Pohřební ritus
Praha-Jinonice: Horizontálně stratigrafický vývoj pohřebiště
Praha-Jinonice: Vyhodnocení pohřebiště
Společný závěr
Antropologický rozbor pohřebišť v Praze-Ruzyni a Praze-Jinonicích (Miluše Dobisíková, Petra Stránská, Petr Velemínský)
Materiálové analýzy
Summary: La Téne burial sites in Prague-Ruzyně and in Prague-Jinonice
Prameny a literatura
Praha-Ruzyně, Praha-Jinonice: Tabulky plánů hrobů a nálezů
Seznam autorů

Muzeum hl. m. Prahy, 2023, rozměr 21 x 30 cm, počet stran 407, česky, anglický souhrn, ISBN 978-80-87828-68-7