Mariánský sloup v Poličce – Restaurování

Mariánský sloup v Poličce – Restaurování
ISBN: 978-80-7480-094-8
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Vratislav Nejedlý, Petr Gláser

Mariánský sloup v Poličce – Restaurování

Interdisciplinární restaurátorský průzkum

Autoři předkládají první díl publikace o restaurování mariánského sloupu v Poličce, jehož obsahem je popis průběhu první velké etapy restaurování – interdisciplinárních restaurátorských průzkumů, jejich vyhodnocení a využití pro potřeby restaurování.
Na základě vyhodnocení recentních informací o restaurování kamene a podobných kamenosochařských monumentů v Čechách a okolních zemích, zpracovali Petr Gláser (restaurátor a historik staveb, technologií a materiálů) a Vratislav Nejedlý (historik umění, památkář, teoretik a historik restaurování) koncept a projekt restaurování. Projekt byl ve své podstatě a celkové koncepci restaurátorského zásahu stavěn jako „pilotní projekt“ restaurování kamenosochařské památky velkého rozsahu, s ambicemi optimálního zabezpečení památkových a výtvarných hodnot díla, byť se stále jedná o komerční zakázku, která vzešla z konkurenceschopné nabídky ve veřejné soutěži.
Čtenáři v knize najdou mnoho informací o morovém sloupu, nechybí uměleckohistorický rozbor a přehled jeho historie s důrazem na prováděné opravy a proměny díla v čase. Autoři dále podrobně popisují práce spojené s přípravou restaurátorského zásahu. Přitom nelze opomenout kapitoly věnované rozboru hodnot díla a obecnému aktualizovanému přehledu památkových hodnot. Velkou část knihy zabírají kapitoly dokumentující provedený interdisciplinární restaurátorský průzkum včetně jeho vyhodnocení a přetvoření do podoby projektu restaurátorského zásahu – restaurátorského záměru. Kniha je doplněná množstvím kvalitních fotografií, unikátních historických snímků, nákresů a dalších příloh.

Obsah:

Poznámka editora a autora několika statí

Úvod. Polička a její mariánský obelisk
Možný modelový projekt první fáze restaurování památky
Práce prováděné v období přípravy restaurátorského zásahu
Výběrové řízení na dodavatele první etapy restaurování mariánského obelisku v Poličce - interdisciplinární restaurátorský průzkum
Časový postup připravovaných prací - interdisciplinární restaurátorský průzkum
Význam a cíle shromažďování informací o restaurovaném díle
Základní historické údaje o památce připravované k restaurování
Mariánský sloup v Poličce - popis a uměleckohistorický rozbor celkové skladby
Hodnoty památek - výtvarných děl - obecně
Cíle restaurování
Hodnoty poličského sloupu a jejich zachování jakožto cíl restaurování
Interdisciplinární restaurátorský průzkum

Přílohy - exkursy
Seznam vyobrazení
Výběrová literatura
Resumé / Resümee / Resume
Medailony autorů

Národní památkový ústav, Praha 2017, 208 str., 215 x 280 mm, ISBN 978-80-7480-094-8