Mediaevalia Historica Bohemica 19/2

Mediaevalia Historica Bohemica 19/2
ISBN: 0862-979X
Availability: in stock
including VAT
your price145,00 Kč
ps
Obsah:

Studie
Jakub RAZIM: Životní úroveň na dvoře tyrolských Menhartovců. Příspěvek k poznání středověkých účetních pramenů
Gabriela BLAŽKOVÁ – Jan FROLÍK – Josef MATIÁŠEK: Vladislavský sál pražského hradu ve světle nových nálezů. Příspěvek k dějinám každodennosti pozdního středověku a raného novověku
Zdeňka MĚCHUROVÁ: Drobná středověká plastika na Moravě. Příspěvek k tématu archeologie a hračky
František ZÁRUBA: Aula Magna – velký sál královských hradů v předhusitských Čechách
Bożena CZWOJDRAK: Życie codzienne i odświętne na dworze Władysława Jagiełły

Literatura
Mittelalterliche Architektur in Polen. Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel Christofer Herrmann. Dethard von Winterfeld (Hg). Petersberg 2015. (FKurzívarantišek Záruba)
Jaroslav Polách: Páni z Krumlova. Rod Záviše z Falkenštejna. České Budějovice 2014. (Zlata Gersdorfová, Karel Maráz)
Dominik Budký: Mikuláš Puchník. Život a právnické dílo. Praha 2016. (Eva Doležalová)
Karel Mlateček: Rytíři z Lulče a jejich přátelé. Brno - Slavkov u Brna 2014. (Stanislav Vohryzek)
Ptronat artystyczny Jagiellonów. Red. M Walczak w. Studia Jagiellonica, t.1, red. M.Koczerska, M. Walczak, P. Wecowski. Kraków 2015
Jagielonowie i ich swiat, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P Wiczowski w: Studia Jagielnica, t. 2, red. M.Koczerska, M. Walczak, P. Wecowski. Kraków 2015
(Bozena Cwojdrak)
Soupis použitých zkratek
Autoři článků a studií
Pokyny autorů