Mediaevalia Historica Bohemica 20/1

Mediaevalia Historica Bohemica 20/1
ISBN: 0862-979X
Availability: in stock
including VAT
your price145,00 Kč
ps
Obsah

Studie
Marie BLÁHOVÁ: CISTERCIÁCI A HISTORICKÁ KULTURA VE STŘEDOVĚKU
Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ: ANGAŽOVANÉ VYPRÁVĚNÍ. Narativní strategie literárně-historických děl na přelomu 13. a 14. století
Kateřina CHARVÁTOVÁ: OTA DURYNSKÝ, ZBRASLAVSKÝ OPAT A KRONIKÁŘ
Anna PUMPROVÁ: ŽEBRÁK MÍSTO LÉKAŘE. O přínosu nové edice Zbraslavské kroniky k jejímu využití jako historického pramene
Robert ANTONÍN: DRUHÝ ŽIVOT ZBRASLAVSKÉ KRONIKY v historiografické reflexi od 14. do konce 18. století
Lenka BOBKOVÁVÝTAH Z ČESKÝCH DĚJIN V ŽITAVSKÁ KRONICE JANA Z GUBENU
Vojtěch BAŽANT: KRONIKÁŘ VE SVÉM DÍLE. Problematika autora a vypravěče
Petr ČORNEJ: POLITICKÉ A NÁBOŽENSKÉ AKTUALIZACE HUSITSTVÍ V ČESKÝCH KRONIKÁCH NA ROZHRANÍ STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU
Jan PETRÁSEK: ČESKÉ DĚJINY VE SVĚTLE STRATEGIE VYPRÁVĚNÍ ANNALES JANA DŁUGOSZE
Štěpán ŠIMEK: K „DIALOGU“ MEZI STŘEDOVĚKÝMI (A RANĚ NOVOVĚKÝMI) KRONIKÁŘI. Na příkladu staročeské kroniky Martimiani
Alena M. ČERNÁ: KRONIKÁŘOVY EMOCE

Diskuse:
Jaroslav POLÁCH: Diskusní příspěvek k recenzi Zlaty Gersdorfové a Karla Maráze na knihu Páni z Krumlova

Literatura
Jan STEINHÜBEL: Kapitoly z nejstarších českých dejín 531-1004. Kraków 2012 (František Musil)
Jan Zelenka: Beneficium at Feudum. Podoba a proměny lenního institutu. Praha 2016 (Josef Šrámek)
Jindřich MAREK, Michal DRAGOUN: Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře. Praha 2016 (Jaroslav Boubín)

Seznam použitých zkratek
Autoři článků a studií
Redakční pokyny autorů