Mediaevalia Historica Bohemica 20/2

Mediaevalia Historica Bohemica 20/2
Availability: in stock
including VAT
your price145,00 Kč
ps
Obsah:

I. Studie
Petr Bučko: Civitates Latinorum. Vznik a vývoj valónskych miest v Srčme (ll.-l4. storočie)
Civitates Latinorum - the emergence and development of Walloon towns in Srem (llth-14th centuries)

Jitka Friedlová: Příspěvek k majetkové a pozemkové držbě kněžen a královen do roku 1310
The Property Tenure of Czech Princesses and Queens Until Year 1310


Martin Musílek
: Z měšťanského domu na panovnický dvůr. Potomci Jana z Kamenice a Olbramovici ve službách Lucemburků a církve
From a burgher horné to the sovereign court. The offsfring of Jan of Kamenice and Olbramovice in the services of the Luxembourgs and Church

Pavel Hruboň: Papežská protekční privilegia a listy 13.-15. století pro moravské kláštery. Statisticko-diplomatický přehled a drobná úvaha o jejich významu a účelu
Papal protection privilegs and papal protection charters from the l3th to the end of l5th century for Moravian monasteries. Statistical-diplomatic overview and same reflections on their importance and function

Ondřej Vodička: Administrace dezintegrované pražské diecéze za husitských válek
Administration ofthe disrupted Prague diocese during the Hussite wars


II. Literatura

Jana GROLLOVÁ, Memento moři středověkých reformních postil. Obraz života a smrti v písemné tradici českého středověkého kazatelství, Ostrava / České Budějovice 2017 (Vojtěch Večeře)

Nejstarší městská kniha táborská z let 1432-1452, Alena M. Černá - František Šmahel (ed. ), Praha, 2017 (Radim Šimůnek)

The Medieval Chronicle 11. Erik Kooper - Sjoerd Levellt (ed.), Boston 2019 (Marie Bláhová)

Akteure mittelalterlicher Aussenpolitik: Das Beispiel Osrmitteleuropas, Stephan Flemmig - Norbert Kersken (ed.), Marburg 2017 (Jiří Jurok)

Seznam použitých zkratek
Autoři článků a studií
Redakční pokyny autorů