Mediaevalia Historica Bohemica 21/2

Mediaevalia Historica Bohemica 21/2
Availability: in stock
including VAT
your price145,00 Kč
ps
Obsah

I. Studie
Martin Šandera: Mělnický dvůr královen vdov Barbory Celské a Johany z Rožmitálu
František Záruba: Saský dům na Malé Straně v Praze (č. p. 55/III). Příspěvek ke genezi jeho architektury a k otázce stavebníka
Martin Čapský: Rezidence, Stolice, rezidenční město. Příspěvek k reprezentaci Nového Města pražského v pozdním středověku
Petr Kozák: Za obzorem národního paradigmatu Dvory jagellonských monarchů přelomu 15. a 16 století ve vzájemných vztazích (prolegomena výzkumu)
Josef Žemlička: Mendikanti v začátcích urbanizace českých zemí

II. Literatura
Burgkapellen. Formen – Funktionen – Fragen, Gustav Pfeifer – Kurt Andermann (edd.), Innsbruck 2018 (František Záruba)
Kristina Pisanská: Kniha o městě dam, Věra Soukupová (překl.), Praha 2018 (Lenka Blechová)
Jiří HAVLICE – Jan KYPTA – Jaroslav JIŘÍK – Šárka KOLÁŘOVÁ– Zdeněk NEUSTUPNÝ, Gotické kachle z Jindřichova Hradce, České Budějovice 2017 (František Záruba)

Seznam použitých zkratek
Autoři článků a studií
Redakční pokyny autorů