Mediaevalia Historica Bohemica 24/1

Mediaevalia Historica Bohemica 24/1
ISBN: 0862-979X
Availability: in stock
including VAT
your price125,00 Kč
ps
Obsah

I. Studie
Lenka Šmídová Malárová Římské právo v provinciálních statutech Arnošta z Pardubic z roku 1349 / Roman Law in the Provincial Statutes from 49 by Archibishop Ernstof Pardubice
Karin Pátrová Liber capitularium decisionum jako jeden z pramenů pro poznání správy majetku vyšehradské kapituly / Liber capitularium decisionum.One of the Sources of Knowledge About the Vyšehrad Chapter’s Property Management

II. Diskuze, otázky a inspirace
Marek Cetwiński Wielkie złudzenie: genealogiczna „szkoła toruńska” i co dalej? The Great illusion: The Genealogical Toruń school and What Next?
Hana Pátková Libri erectionum pražské arcidiecéze a jejich ediční zpřístupnění / The Prague archidiocesan Libri Erectionum and its Editions

III. Literatura
Tisíc sto let od zavraždění kněžny Ludmily a česká historiografie Ludmila. Kněžna a světice, Jakub Izdný (ed.), Praha 2020 a Svatá Ludmila. Žena na rozhraní věků, Jan Mařík –Martin Musílek – Petr Sommer (ed.), Praha 2021 (Ludmila Luňáková)
Přemyslovské Čechy v aktuálním výzkumu. Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu, Bronislav Chocholáč, Jiří Malíř, Lukáš Reitingera Martin Wihoda (ed.), Brno 2020 (Vratislav Vaníček) .
Josef ŽEMLIČKA, Konec Přemyslovců. Skladba a fungování jejich pozdní monarchie, Praha 2020 (Ludmila Luňáková)
Lipnická bible: Štít víry v neklidných časech pozdního středověku,
Lucie Doležalová – Karel Pacovský (ed.), Okrouhlice 2021 (Martin Šenk