Místa paměti v procesu formování moderního českého národa

Místa paměti v procesu formování moderního českého národa
ISBN: 978-80-7286-381-5
Availability: in stock
including VAT
your price690,00 Kč
ps
Petr Čornej, Václava Kofránková a kol.

Místa paměti v procesu formování moderního českého národa

Kniha sleduje proměny vnímání a interpretací profilových dějinných osobností (Přemysl Otakar II., Karel IV. a Jiří z Poděbrad, Jan Žižka, sv. Cyril a Metoděj, sv. Václav, rychtář Kubata) a fenoménů (vztah k monarchii, husitství, emancipace venkova, česko-německé vztahy, postoj české společnosti k církvi a jejím symbolům, rodinná paměť a její veřejné projevy) v české historické tradici od pozdního 18. století do první čtvrtiny 20. století. Text se zabývá především aktualizačním potenciálem těchto postav a fenoménů jako míst paměti v českém národně-emancipačním hnutí 19. století a v samotném procesu utváření moderního českého národa.

Obsah

Úvod:
Místa paměti českého 19. století: úskalí výzkumu. (Petr Čornej, Václava Kofránková)

I.
Tři čeští králové v paměti vlasti. (Václava Kofránková)
II.
Místo paměti: JAn Žižka. (Petr Čornej)
III.
Krajina paměti jako svědectví o emancipaci rolníků po roce 1848. (Martin Hrdina)
IV.
Svatováclavská a cyrilometodějská paměť v pojetí českých a moravských katolíků. (Jaroslav Šebek)
V.
"Chceme zůstat kořeny v tvé půdě". Představy o prostoru a krajině českých Němců. (Vojtěch Kessler)
VI.
Nekropole podnikatelských rodů jako zapomenutá místa paměti. (Milan Hlavačka)

Závěr:
Místa paměti jako svědectví o proměnách české společnosti. (Václava Kofránková)

Obrazová příloha
Summary
Seznam pramenů a literatury
Obrazový materiál
Jmenný rejstřík
Místní rejstřík

Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2021, rozměr 180 x 255 mm, 507 s., barevná obrazová příloha, ISBN 978-80-7286-381-5