Moderní dějiny 2021/2

Moderní dějiny 2021/2
ISBN: ISSN 1210-6860
Availability: in stock
including VAT
your price225,00 Kč
ps
Moderní dějiny 29/2 2021
Časopis pro dějiny 19. a 20. století

Specializované periodikum s podtitulem Časopis pro dějiny 19. a 20. století. Je určeno k publikování analytických studií, materiálů a dokumentů k obecným a českým dějinám uvedeného období. Résumé v angličtině a němčině. Od svého počátku je recenzovaným periodikem.
Počínaje rokem 2008 jsou uveřejňovány abstrakty článků v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) (http://icm.edu.pl). Autoři publikovaných článků souhlasí se zveřejněním jména, adresy zaměstnavatele a anglického abstraktu v této databázi. V opačném případě redakce prosí o sdělení nesouhlasu.
Časopis Moderní dějiny je registrován mezinárodní databází European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) a v mezinárodní internetové databázi The Central European Journal of Social Science and Humanitises (CEJSH) a v databázi Library of Congress USA. V roce 2009 byl časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Obsah:

Téma čísla: Žena ve veřejném prostoru v moderní době/ Topic of the Issue: Woman in public Space in Modern times

Štěpánka Konečná Kopřiva
Od ženy v politice k političce: Společné aktivity československých poslankyň mezi lety 1918 - 1948
From a Woman in Politics up to a Female Politican.
Common Activities of Female Parliament Members between Years 1918 - 1948

Veronika Kršková
Obecní samospráva perspektivou neprivilegovaných? Zapojení žen do komunální politiky po roce 1918 na příkladu poděbradské radní Marie Komárkové
Self - government from the Perspective of Unprivileged? Involvement of Women in Local Politics after 1918 on Example of Poděbrady Councillor Marie Komárková

Vikoryia Machek
Emancipácia žien v západoukrajinských regiónoch na začiatku dvadsiateho storočia: spoločenský a jazykový aspekt
Emancipation of Women in the Regions of Western Ukraine in the Early Twentieth Century: Social and Linguistic Aspect

Studie

Ivo Rejchrt
Vzdělávání na cestě z císařství do republiky a Dvůr Králové nad Labem
Education on the Road from the Empire to the Republic and Dvůr Králové nad Labem

Yuko Kiryu
The Development of Besedas and Agricultural Associations in Bohemia during the Rise of the Czech Agrarian Movement, 1870s - 1890s

Jan Cebe, Alexandra Blodigová
The Czech Minority in Vienna 1948 - 1989: A Conflict Between Patriotic and Free Compatriots on the Pages of the Czech Press in Vienna

Materiály

Marie Láníková
Jak studovat historii Československého svazu žen (1967 - 1989): orálněhistorické rozhovory jako zásadní pramen pro studium ženské zkušenosti
How to Study the History of the Czechoslovak Women´s Union (1967 - 1989): Oral History Interviews as an Essential Source for Studying Women´s Experience.

Kronika

Muzea mají sílu měnit svět k lepšímu. Mezinárodní sympozium ICOM 2021 přiblížilo přípravy 26. generální konference ICOM Praha 2022 a předeslalo hlavní téma Síla muzeí.
(Alžběta Horáčková)

Databáze dějin všedního dne
(Veronika Kršková - Vojtěch Kessler)

K nedožitým devadesátinám historika Vlastislava Laciny
(Jan Hájek)

Recenze

Adam Hudek - Michal Kopeček - Jan Merkvart (eds.)
Čechoslovakismus, Praha: Nakladatelství Lidové noviny - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2019, 479 s.
(Roman Kanda)

Veronika Rollová, Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948 - 1968), Praha: UMPRUM 2019, 263 s.
(Michal Kurz)

Scott O. Moore, Teaching the Empire, Education and State Loyalty in Late Habsburg Austria, West Lafayette: Purdue University Press 2020, 281s.
(Milan Hlavačka)

Jan Rataj - Miloš Dlouhý - Antonín Háka, Proti systému! Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století, Praha: Auditorium 2020, 334 s.
(Jakub Drábík - Tomáš Nociar)

Miloslav Szabó, Potraty, Dejiny slovenských kultúrnych vojen od Hlinku po Kuffu, Bratislava: N- Press 2020, 128 s.
(Denisa Nečasová)

Jaroslav Hrdlička, Historik a diplomat Vlastimil Kybal, Praha: Karolinum 2020, 412s.
(Marek Šmíd)

Jaroslava Hoffmannová, Jaroslav Werstadt(1888 - 1970). O minulosti pro přítomnost, (Edice Velké postavy českých dějin, sv. 29), Praha: Vyšehrad 2020, 355s.
(Marie L. Neudorflová)

Jana Ndiaye Beránková a kol., Revolutions for the Future, May 68 and the Prague Spring, Lyon: Suture Press 2020, 324s.
(Ondřej Holub)

Historický ústav AV ČR, Praha 2022, 341 str., 205 x 145mm, čb., česky, resumé v angličtině a němčině,
ISSN 1210-6860