Moderní dějiny 2022/1

Moderní dějiny 2022/1
ISBN: ISSN 1210-6860
Availability: in stock
including VAT
your price270,00 Kč
ps
Moderní dějiny 30/1 2022
Časopis pro dějiny 19. a 20. století

Specializované periodikum s podtitulem Časopis pro dějiny 19. a 20. století. Je určeno k publikování analytických studií, materiálů a dokumentů k obecným a českým dějinám uvedeného období. Résumé v angličtině a němčině. Od svého počátku je recenzovaným periodikem.
Počínaje rokem 2008 jsou uveřejňovány abstrakty článků v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) (http://icm.edu.pl). Autoři publikovaných článků souhlasí se zveřejněním jména, adresy zaměstnavatele a anglického abstraktu v této databázi. V opačném případě redakce prosí o sdělení nesouhlasu.
Časopis Moderní dějiny je registrován mezinárodní databází European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) a v mezinárodní internetové databázi The Central European Journal of Social Science and Humanitises (CEJSH) a v databázi Library of Congress USA. V roce 2009 byl časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Obsah:

Studie
Vojtěch Szajkó
Křest ohněm pro Mezinárodní Červený kříž, nebo jedna z válek 19. století? Organizace zdravotní péče v německo-dánské válce roku 1864
Baptism by Fire for the Intarnational Red Cross, or One of the Wars in the 19th Century? Organization of the Healthcare in the German- Danish War 1864

Anna Jonáková
Černé ovce v české národní společnosti. Příklad Maxmiliána Švagrovského (1853 - 1921), dobrodruha,sportovce a novináře
Black Sheeps in the Czech National Society. The Example of Maxmilián Švagrovský (1853 - 1921), an Adventurer, Sportsman and Journalist

Jan Klik
Okolnosti a příčiny vzniku tajné služby SAVAK
Circumstances and Causes for the Establishment of the SAVAK Secret Service

David Klimeš
Kdo tu debatuje o 8. květnu? Vývoj zastoupení jistoriků a dalších aktérů v médiích v éře mediálního historismu
Who is Debating Here on May 8? Development of the Representation of Historians and Others Actors in the Media in the Era of Media Historicism

Materiály a diskuze

Jan Randák - Martin Pácha
(O)hledání komunistické výchovy

Kronika

Máme na našich univerzitách problém se zahraničním vlivem? Osobní zkušenost.
(Marek Jandák)

Recenze

Filip Binder, po stopách kultury, přírody i poznání. Zahraniční cesty české a rakouské šlechty mezi osvícením a romantismem a jejich důsledky, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2020, 343 s.
(Radmila Švaříčková Slabáková)

Jiří Štaif, Modernizace na pokračování. Společnost v českých zemích (1770 - 1918), Praha: Argo 2020, 422 s.
(Jiří Malíř)

Martin Klečanský - Martin Klement (edd.), Führer, Akteure hinter den Kulissen oder tatenlos Zuschauende?
Der deutsch - tschechische Ausgleich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert aus der Perspektive der Vertreter der Staats - und Selbsverwaltung, Praha: Masarykův ústav a Archiv ČR 2020, 295 s.

Eckart Conze - Jan de Vries -Jochen Strobel - Daniel Thiel (edd.) , Aristokratismus, Historische und literarische Semantik von „Adel“ zwischen Kulturkritik der Jahrhundertwende und Nationalsozialismus (1890 -1945), Münster: Waxmann 2020, 224 s.
(Filip Binder)

Pavel Švorc - Peter Koval´(edd.), Rok 1919 a Československo. Postavenie a premeny periferií nového štátu v procese jeho konštituovania, Prešov: Prešovská univerzita. Fakulta filozofická 2020, 348 s.
(Vojtěch Kessler)

Martin Jemelka - Jakub Štofaník, Víra a nevíra ve stínu továrních komínů: náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918 - 1938), Praha: Academia 2020, 496 s.

Jan Krško - Jan Mareš - Jan Pohunek - Jan Randák - Jan Špringl, Putování za obzor. Tramping v české společnosti 1918 - 1989, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2020, 694 s.
(Štěpán Truhlařík)

Zdeněk doskočil, V žaláři a vyhnanství. Ladislav Novomeský v éře stalinismu a poststalinismu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2020, 488 s.
(Michal Stehlík)


Historický ústav AV ČR, Praha 2022, 191 str., 205 x 145mm, čb., česky, resumé v angličtině a němčině,
ISSN 1210-6860