Moderní dějiny 2022/2

Moderní dějiny 2022/2
ISBN: ISSN 1210-6860
Availability: in stock
including VAT
your price225,00 Kč
ps
Moderní dějiny 30/2 2022
Časopis pro dějiny 19. a 20. století


Specializované periodikum s podtitulem Časopis pro dějiny 19. a 20. století. Je určeno k publikování analytických studií, materiálů a dokumentů k obecným a českým dějinám uvedeného období. Résumé v angličtině a němčině. Od svého počátku je recenzovaným periodikem.
Počínaje rokem 2008 jsou uveřejňovány abstrakty článků v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) (http://icm.edu.pl). Autoři publikovaných článků souhlasí se zveřejněním jména, adresy zaměstnavatele a anglického abstraktu v této databázi. V opačném případě redakce prosí o sdělení nesouhlasu.
Časopis Moderní dějiny je registrován mezinárodní databází European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) a v mezinárodní internetové databázi The Central European Journal of Social Science and Humanitises (CEJSH) a v databázi Library of Congress USA. V roce 2009 byl časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice.

Obsah:

Téma čísla / Topis of the issue:
Církev v moderní době / Churches in Modern Times

Úvod k tématu čísla: Církev v moderní době (Jaroslav Šebek)
Introduction to the issues topic: Churches in Modern Times (Jaroslav Šebek)

Hana Stoklasová
Reakce katolické církve na krizi přechodových rituálů v době modernizace a sekularizace společnosti (1850-1918)
The Reaction of the Catholic Church to the Crisis of Rituals of Transition in the Period of Modernization and Secularization of Society (150-1918)

Radek Martinek - Michal Sklenář
Privilegii proti krizi. Kontexty ustavení nového vizuálního kódu západní církve v pianské epoše a jeho význam
By Privileges against a Crisis. The Contexts of the Impelementation of a New Visual Code of the Western Church in the Pian Era and Its Significance

Peter C. A. Morée
"Nechali jsme jít německé demokraty, pak židovské imigranty z pohraničí, teď domácí Židy - pak můžeme být na řadě my." Debata o křtu Židů k záchraně v Českobratrské církvi evangelické 1938-1942
"We Let Go German Democrats, Then Jewish Immigrants from the Sudetenlands, Now Our Domestic Jews - and Finally It Might Be Our Turn." The Debate about Baptism of Jews out of Survival in the Evangelical Church of the Czech Brethren 1938-1942

Martin Jindra
Zdrod a plody Pracovní skupiny umělců Církve českomoravské v kontextu kritického období protektorátu
The Creation and Output of the Working Group of Artists of the Czech-Moravian Church in the Context of the Critical Protectorate Period

Tomáš Petráček
Modernistická, nebo antimodernistická krize? K jedné proměně vnímání podstaty a charakteru krize v dějinách katolické církve
Modernist and Anti-modernist Crisis? Toward a Change in the Percepcion of the Natura and Character of the Crisis in the History of the Catholic Church

Kronika / Chronicle
Walter LaFeber (1933-2021) - obituarium (Jindrřich Dejmek)

Recenze / Reviews
Dušan JANÁK - Stanislav KOKOŠKA, Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR  2019, 619 s. (Jakub Vrba)

Ivan KAMENEC -  Miroslav MICHELA, Rozhovor s dějinami. Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie s Miroslavom Michelom, Bratislava: Hadart 2019, 160 s.
Duša KOVÁČ - Miroslav MICHELA. Na ceste k poznaniu. Dušan Kováč o slovensom dejepisectve s Miroslavom Michelom, Bratislava: Hadart 2020, 232 s. (Tomáš Pánek)

John CONNELY, From People into Nations. A History of Eastern Europe, Princeton - Oxford: Princeton UP 2020, 968 s. (Miloš Řezník)

Vojtech KESSLER - Josef ŠŘÁMEK, Tváře války: Velká válka 1914-1918 očima českých účastníků, Praha: Historický ústav 2020, 568 s. (Michal Cáp)

Carl BETHKE (Hg.), Migrationen im späten
Habsburgerreich (Studien und Materialien des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen, svazek 51), Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde E.V. 2020, 272 s. (David Smrček)

František ŠISTEK (ed.), Imagining Bosnian Muslims in Central Europe. Representations, Transfers, Exchanges, New York: Berghahn 2021, 251 s. (Filip Herza)

Augustin KLIMENT, Moje spomienky na svetovú vojnu, Humenné: Klub vojenskej histórie Beskydy 2021, 96 s. (Marek Šmíd)

Václav RAMEŠ, Trh bez přívlastků, nebo ekonomickou demokracii? Spory o podobu vlastnické transformace v porevolučním Českoslovesku, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2021, 356 s. (Ondřej Slačálek)


Historický ústav AV ČR, Praha 2022, 221 str., 205 x 145mm, čb., česky, resumé v angličtině a němčině,
ISSN 1210-6860