Památky archeologické 2002/2

Památky archeologické 2002/2
Availability: in stock
including VAT
your price130,00 Kč
ps
Editor Michal Ernée

Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tématickým zaměřením.

Památky archeologické jsou od roku 1946 recenzovaným časopisem. Každý příspěvek předaný redakci prochází recenzním řízením.

Obsah:

Ivana Pleinerová: Hostivice: Animal and human skeletons from an Early Eneolithic settlement - Hostivice: Zvířecí a lidské kostry na staroneolitickém sídlišti
René Kyselý: Osteological analysis of animals buried in Hostivice (Prague-West district) - Funnel Beaker culture (TRB) and a comparison of animal remains from Hostivice with other contemporary finds from the Czech Republic and Central Europe - Osteologická analýza zvířat pohřbených v Hostivici /okr. Praha-západ) - Kultura nálevkových pohárů a srovnání zvířecích nálezů z Hostivice s dalšími souvěkými nálezy z ČR a střední Evropy
Jiří Hrala - Jaroslav Špaček: Ein spätbronzezeitlicher Maskenfund aus Mittelböhmen - Nález masky z pozdní doby bronzové ve středních Čechách
Naďa Lejčková - Vladimír Hankýř: Spektralanalyse einer Probe der Maske von Ostrov - Spektrální analýza vzorku masky z Ostrova
René Kyselý: The animal bones from a Late Bronze Age feature at Ostrov - Zvířecí kosti z pozdně bronzového objektu v Ostrově
Zdenka Nemeškalová-Jiroudková: Grošový nález z husitského období z Bačetína, o. Rychnov nad Kněžnou - Groschenschatzfund der hussitischen Periode aus Bačetín, Kr. Rychnov nad Kněžnou

Recenze - Reviews

Latvijas senaka vesture. . g. t. pr. Kr. - 1200. g. (Summary: The Prehistory of Latvia. 9th millennium BC - 1200 AD.)(Slavomil Vencl)
Peter S. Wells: The barbarians speak. How the conquered peoples shaped Roman Europe (Natalie Venclová)
Natalie Venclová: Výroba a sídla v době laténské - Projekt Loděnice. S příspěvky E. Neustupného, M. Malkovského, B. Žákové a P. Valterové (Jan Bouzek)
Eduard Doberjar: Příběh o Marobudovi a jeho říši (Jan Bouzek)
Zoll-Adamikowa, H. - Dekówna, M. - Nosek, E. M. 1999: The Early Medieval Hoard from Zawada Lanckorońska (Upper Vistula River)(Naďa Profantová)¨