Památky archeologické 2005

Památky archeologické 2005
Availability: in stock
including VAT
your price420,00 Kč
ps
Editor Michal Ernée

Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tématickým zaměřením.

Památky archeologické jsou od roku 1946 recenzovaným časopisem. Každý příspěvek předaný redakci prochází recenzním řízením.

Obsah:


Petr Šída
Středopaleolitické nálezy z pískovcového abri Jislova jeskyně u Turnova — Mittelpaläolithische Funde aus dem Sandsteinabri Jisl-Höhle bei Turnov

Želimir Brnić – Pavel Sankot
Časně laténský pohřební areál s „enclos quadrangulaire“ v Černoučku, okr. Litoměřice — La nécropole avec l´enclos quadrangulaire du début de La Tène de Černouček, district de Litoměřice, Bohême nord-ouest

Pierre-Yves Milcent
Černouček, une sépulture de guerrier décharné et sans arme ? — Černouček, pohřeb ohlodaného těla bojovníka beze zbraně?

Morten Hegewisch
Germanische Nachahmungen römischer Metall-, Glas- und Keramikgefäße – eine kurze Übersicht — Germánské napodobeniny římských kovových, skleněných a keramických nádob – stručný přehled

Ivana Pleinerová
Studny z doby stěhování národů v Hostivici-Paloukách (okr. Praha-západ) — Völkerwanderungszeitliche Brunnen in Hostivice-Palouky (Bez. Prag-West)

Naďa Profantová
Nové objekty kultury s keramikou pražského typu z Roztok u Prahy — Neue Objekte der Kultur mit Keramik des Prager Typus aus Roztoky bei Prag

Olga Hartmanová
Budní hospodářství v Krkonoších z pohledu archeologie — Die Baudenwirtschaft im Riesengebirge aus archäologischer Sicht

Recenze – Rezensionen – Reviews
Andreas Dirian, Sesselfelsgrotte V, Das späte Jungpaläolithikum und das Spätpaläolithikum der oberen Schichten der Sesselfelsgrotte (rec. Petr Šída)

Henrieta Todorova (Hrsg.), Durankulak, Band II Die prähistorischen Gräberfelder von Durankulak (rec. Jan Turek)

Bertram Samonig, Die Pfahlbaustation des Keutschacher Sees Studien zur Pfahlbauforschung in Österreich. Materialien II (rec. Miroslav Dobeš)

Marianne Kohler-Schneider, Verkohlte Kultur- und Wildpflanzenreste aus Stillfried an der March als Spiegel spätbronzezeitlicher Landwirtschaft im Weinviertel, Niederösterreich (rec. Petr Pokorný)

Rastko Vasić, Die Nadeln in Zentralbalkan (Vojvodina, Serbien, Kosovo und Makedonien), PBF XIII/11 (rec. Lubor Smejtek)

Marek Gedl, Die Beile in Polen IV (Metalläxte, Eisenbeile, Hämmer, Ambosse, Meißel, Pfrieme) PBF IX/24 (rec. Lubor Smejtek)

Dunja Glogović, Fibeln im kroatischen Küstengebiet, (Istrien, Dalmatien) PBF XIV/13 (rec. Miloslav Chytráček)

Maciej Karwowski, Latènezeitlicher Glasringschmuck aus Ostösterreich (rec. Vladimír Salač)

Virginie Defente, Les Celtes en Italie du Nord Piémont oriental, Lombardie, Vénétie du VIe siècle au IIIe siècle av. J.-C. (rec. Alžběta Danielsová)

Nad dvěma knihami o Vandalech a przeworské kultuře Andrzej Kokowski – Christian Leiber (edd.), Die Vandalen Die Könige · Die Eliten · Die Krieger · Die Handwerker (rec. E. Droberjar) Jacek Andrzejowski – Andrzej Kokowski – Christian Leiber (edd.), Wandalowie Strażnicy bursztynowego szlaku (rec. E. Droberjar)

Jaroslav Peška – Jaroslav Tejral, Das germanische Königsgrab von Mušov in Mähren (rec. Lubomír Košnar)

Barbara I. M. Schweder – Eike-Meinrad Winkler †, Untersuchungen zu den Gräberfeldern in Carnuntum Band 2: Die menschlichen Skelettreste des römerzeitlichen Gräberfeldes Petronell-Carnuntum südlich der Zivilstadt (Notgrabungen 1984–1986) (rec. Petra Stránská)

Bořivoj Nechvátal, Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Archeologický výzkum (rec. R. Procházka)

Bořivoj Nechvátal, Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Archeologický výzkum (rec. K. Kibic)

Michaela Popovtschak, Katharina Zwiauer, Thunau am Kamp – Eine befestigte Höhensiedlung, Archäobotanische Untersuchungen urnenfelderzeitlicher bis frühmittelalterlicher Befunde (rec. P. Kočár)

Rivista di Studi Liguri LXVII–LXVIII, 2001–2002 (rec. E. Droberjar)

Rivista di Studi Liguri LXIX, 2003 (rec. E. Droberjar)

ANAS 14/2001(rec. J. Čižmářová)

José Luis Ramírez Sádaba, Catálogo de las Inscripciones Imperiales de Augusta Emerita, Cuadernos Emeritenses – 21/2003 (rec. H. Stejskalová)

Juan Javier Enríquez Navascués, Prehistoria de Mérida, Cazadores, Campesinos, Jefes, Aristócratas y siervos anteriores a los romanos, Cuadernos Emeritenses – 23/2003 (rec. J. Čižmářová)

Alberto Ceballos Hornero, Los Espectáculos en la Hispania Romana: La Documentación Epigráfica, Cuadernos Emeritenses – 26/2004 (rec. H. Stejskalová)