Památky Archeologické 2006

Památky Archeologické 2006
Availability: in stock
including VAT
your price420,00 Kč
ps
Editor Michal Ernée

Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným tématickým zaměřením.

Památky archeologické jsou od roku 1946 recenzovaným časopisem. Každý příspěvek předaný redakci prochází recenzním řízením.

Obsah:


Jaroslav Peška – Miroslav Králík – Alena Selucká
Rezidua a otisky organických látek v korozních produktech mědi a jejích slitin – Pilotní studie Industrie starší doby bronzové — Organic Matter Residuals and Imprints in Products of Copper and Copper Alloy Corrosion – A preliminary study. Early Bronze Age Industry

Vladimír Peša
Využívání jeskyní v mladší době bronzové až halštatské ve vybraných oblastech střední Evropy — Höhlennutzung in der jüngeren Bronzezeit und Hallstattzeit in ausgewählten Gebieten Mitteleuropas

Jaroslav Tejral
Die germanische Gießereiwerkstatt in Pasohlávky (Bez. Břeclav). Ein Beitrag zur Frage der Fernhandelsund Kulturbeziehungen nach den Markomannenkriegen — Germánská kovolitecká dílna v Pasohlávkách (okr. Břeclav) Příspěvek k otázce dálkových obchodních a kulturních vztahů po markomanských válkách

Petr Hrubý – Zdeněk Jaroš – Petr Kočár – Karel Malý – Jana Mihályiová – Jiří Militký – David Zimola
Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy — Das mittelalterliche Bergbauzentrum in Staré Hory (Altenberg) bei Jihlava (Iglau)

Jiří Hošek
Metalografie železných předmětů ze semonické tvrze ve světle studovaných výkovků ze středověkých tvrzí, vesnic a měst — The Metallography of Iron Objects from Semonice Stronghold in the Light of Studied Forged Pieces from Medieval Strongholds, Villages and Towns

Recenze – Reviews – Rezensionen
Ch. A. Amirchanov (red.), Problemy kamennovo veka Russkoj ravniny

Lutz Klassen, Jade und Kupfer
Untersuchungen zum Neolithisierungsprozess im westlichen Ostseeraum unter besonderer Berücksichtigung der Kulturentwicklung Europas 5500–3500 BC (rec. Miroslav Dobeš)

Stefan Schwenzer, Frühbronzezeitliche Vollgriffdolche
Typologische, chronologische und technische Studien auf der Grundlage einer Materialaufnahme von Hans-Jürgen Hundt (rec. Lubor Smejtek)

Monika Griebl, Die Siedlung der Hallstattkultur von Göttlesbrunn, Niederösterreich Rettungsgrabungen im Zuge des Ostautobahnbaus (A4) im Jahre 1989 (rec. Martin Kuna)

Margareta Siepen, Der hallstattzeitliche Arm- und Beinschmuck in Österreich, PBF X/6 (rec. Miloslav Chytráček)

Claus-Michael Hüssen, Walter Irlinger, Werner Zanier (Hrsg.), Spätlatènezeit und frühe römische Kaiserzeit zwischen Alpenrand und Donau (rec. Vladimír Salač)

Martin Baumeister, Metallrecycling in der Frühgeschichte Untersuchungen zur technischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rolle sekundärer Metallverwertung im 1. Jahrtausend n. Chr. (rec. Lubomír Košnar)