Parlamentní volby 1946 a Československo

Parlamentní volby 1946 a Československo
ISBN: 978-80-7286-310-5
Availability: in stock
including VAT
your price449,00 Kč
ps
Jiří Friedl,  Blanka Jedličková,  Jana Škerlová

Parlamentní volby 1946 a Československo

Souvislosti, prognózy, fakta, následky


Volby, ať už na jakékoli úrovni v rámci společnosti, jsou vnímány jako jeden ze zásadních znaků demokracie.
Občané mají možnost vybrat si své zástupce podle jimi deklarovaných programů a podílet se tím na rozvoji a směřování své obce, země či regionu, v nichž žijí.
Druhá světová válka znamenala velký politický otřes pro celou Evropu, a to nejen z pohledu materiálního, ale i duchovního.

Ačkoli se problematika prvních poválečných voleb dočkala už řady zpracování, stále zůstávají poněkud ve stínu únorových událostí roku 1948.
Československé parlamentní volby z května 1946 měly přitom zásadní vliv na utváření poměrů v tzv. třetí republice a bývají někdy označovány jako poslední svobodné volby před následnou epochou více než čtyřicet let trvajícího komunistického totalitního režimu.
Někdy jsou vykládány i jako selhání české společnosti, která si podporou komunistů jakoby sama vybrala, ve kterém z bloků chce žít, a rozhodla tak o své budoucnosti.

Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že stále šedesát procent československé společnosti komunisty nevolilo. Diskutuje se také o tom, nakolik se skutečně jednalo o svobodné volby. Historie však není černobílá.
Pochopit dobové souvislosti, vcítit se do tehdejšího myšlenkového světa, zbavit se tendence dívat se na dějinné události pohledem člověka, který ví, jak vše dopadlo, bývá mnohdy těžší, než se na první pohled může zdát.
Předkládaná publikace, proto čtenáři nabízí nejnovější výsledky výzkumů, nové pohledy a srovnání s jinými zeměmi a zasazuje tak první československé poválečné volby do širšího dějinného kontextu.

Obsah:

Úvod
Volby - klíčový znak demokracie

I. část
První volby po druhé světové válce v mezinárodních souvislostech

Prvé povojnové volby 1946 v komparácii slobodnej povojnovej volby obecne (súvislosti, prognózy, fakty)
První poválečné volby v západní a severní Evropě 1945-1946: kořeny a výsledky
Vliv SSSR na volby v zemích střední a východní Evropy: Dědici Kominterny a otázka Československa
Volby v Itálii v červnu 1946 a jejich vnitropolitické a zahraničněpolitické kontexty
Vliv prvních poválečných voleb na vnitropolitickou situaci v Rakousku
Parlamentní volby v Maďarsku v listopadu 1945 v souvislosti se zasahováním Spojenecké kontrolní komise
První poválečné volby v Československu a Jugoslávii. Průběh, výsledky, vzájemné ohlasy
Zásahy (ex)spojencov do transformačných procesov politických systémov v krajinách východnej Európy v roku 1945 na príklade Bulharska a Rumunska
Referendum a volby v Toruni. Regionální pohled na poválečný politický vývoj v Polsku
Československé parlamentní volby roku 1946 v české, slovenské a evropské historigrafii

II. část
Volby v roce 1946 v Československu a jejich vnitropolitické souvislosti

Volby 26. května 1946 v českých zemích
Sudetoněmecká karta ve volbách 1946-1947 a kolektivní trauma
Československá strana lidová a volby 1946
Katolická církev na Slovensku a parlamentné volby v roku 1946
Takzvaná obnova zastupitelských orgánov na Slovensku po volbách 1946
Předvolební kampaň a volby v armádě
Český tisk a parlamentní volby
Reflexe voleb 1946 v lokálním politickém tisku nekomunistických stran. Ideové aspekty volební kampaně na stránkách vybraných regionálních týdeníků národně socialistické, lidové a sociálně demokratické strany
Spor o kulturu mezi komunisty a demokraty před a po volbách 1946

III. část
Volby v roce 1946 v Československu - regionální aspekty

Volby 1946, pohraničí a reemigrace
Volby na Vitorazsku v roce 1946
Parlamentní volby roku 1946 na Hlučínsku ve srovnávací perspektivě
Rezdělování tzv. nepřátelského majetku jako nástroj boje o voliče z západočeském pohraničí
Vznik "protikomunistických bloků" při rekonstrukci národních výborů po volbách v květnu 1946, situace v západních Čechách

Závěr
Summary
O autorech a editorech
Seznam pramenů a literatury
Seznam zkratek
Rejstřík jmenný osobní
Rejstřík jmenný místní
Seznam vyobrazení

Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 165 x 190 mm, 492 str, ISBN 978-80-7286-310-5