Petr Chelčický: Spisy z Kapitulního sborníku

Petr Chelčický: Spisy z Kapitulního sborníku
ISBN: 978-80-7286-322-8
Availability: in stock
including VAT
your price341,00 Kč
ps
Jaroslav Boubín (ed.)

Petr Chelčický

Spisy z Kapitulního sborníku


Rukopis knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze D 82 je patrně nejcennějším a nejreprezentativnějším dodnes zachovaným rukopisným souborem spisů jednoho z nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů, Petra Chelčického (* kolem 1380 – + před 1460). Mimo jiné přináší jediné známé znění spisů, které mají pro pochopení a ocenění Petrova díla význam naprosto zásadní, jako je traktát O boji duchovním či O trojiem lidu řeč; je zde také dochován jediný rukopisný záznam Sítě víry, byť v pouhém zlomku, a například i jediný známý text Zpráv o svátostech, Petrova vůbec nejsystematičtějšího výkladu z oblasti sakramentální teologie. Edice tohoto rukopisu je součástí souborného vydání Chelčického spisů a představuje jeho čtvrtý svazek. Lze v něm najít texty 15 pojednání tohoto středověkého myslitele, z nichž několik je zde vydáváno vůbec poprvé. Edice vybavená dvojím poznámkovým aparátem, dvěma rejstříky a rovněž doprovozená odborným komentářem přináší zejména přesnější obraz literárního odkazu a myšlení jednoho z nejsvéráznějších představitelů husitské revoluce a českého reformního hnutí první poloviny 15. století, jehož díla dodnes poutají zájem nejen odborné veřejnosti a jsou překládána i do cizích jazyků.

Obsah:

Chelčického spisy  Kapitulním sborníku

řeč o synu marnotratném
Výklad na druhou epištolu sv. Jana
O trojiem lidu řeč
Zprávy o svátostech
O trestání srdce
O rozeznání duchuov pro blud řeč
Antikristova poznánie tato sú
Řeč o základu zákonóv lidských
řeč o očistci
O tělu a krvi Páně
O těle božím
Výklad na pašiji sv. Jana
O boji duchovním
Řeč o milování božím
Výklad na řeč sv. Pavla

Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 500 str., 200 x 245 mm, ISBN 978-80-7286-322-8