Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech

Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech
ISBN: 978-80-7247-123-2
Availability: in stock
including VAT
your price350,00 Kč
ps
Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech

Katalog stálé expozice v budově muzea seznamující vývojem pravěkého a raně středověkého osídlení na území Plzeňského kraje. V chronologicky řazených kapitolách jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých období, na které navazují doklady osídlení v jihozápadních Čechách, zdejší nejvýznamnější lokality, objevy a nálezy. Katalog je bohatě vybaven obrazovými přílohami, mapkami, fotografiemi z terénních archeologických výzkumů i množstvím archeologických nálezů dokládajících zručnost našich dávných předků od nejstarších dokladů osídlení v paleolitu po raný středověk.

Obsah:

Poděkování
Úvodní slovo
Archeologie a dějiny bádáni
Stručné dějiny archeologického bádání
Exkurz 1 : František Xaver Franc (* 3. prosince 1838 -120. ledna 1910)
Archeologická sbírka Západočeského muzea
Archeologie a její metody
Krajina a přírodní prostředí
Krajina jihozápadních Čech a pravěké sídelní oblasti
Měniči se krajina ve čtvrtohorách
Starší doba kamenná. Paleolit (2,6 mil,-9.600 př. n. I.)
Střední doba kamenná. Mezolit (9.600-5.600 př. n. I.)
Exkurz 2: Štípaná a broušená kamenná industrie
Mladší doba kamenná. Neolit (5.600-4.500/4.400 př. n. I.)
Kultura s lineární keramikou
Kultura s vypíchanou keramikou
Exkurz 3: Rondely
Pozdní doba kamenná. Eneolit (4.500/4.400-2.300/2.200 př. n. I.)
Časný eneolit (4.500/4.400-3.800 př.n.l.)
Starý eneolit (3.800-3.350 př.n.l.)
Střední eneolit (3.350-2.800 př.n.l.)
Mladší eneolit (2.800-2.300/2.200 př.n.l.)
Doba bronzová, Starší a počátek střední doby bronzové (1.900-1.650 př. n. I.)
Exkurz 4: Depoty
Přechod starší a střední doby bronzové (staromohylový horizont)
Střední doba bronzová, Mohylová kultura (1.650-1.250 př. n. I.)
Exkurz 5: Mohyly a mohylová pohřebiště
Mladší doba bronzová. Milavečská skupina (1.250-950 př. n. I.)
Exkurz 6: Mohylový pohřeb s bronzovým vozíkem z Milavčí
Pozdní doba bronzová. Nynická kultura (950-800 př. n. I.)
Exkurz 7: Hradiště a výšinná sídliště    
Doba halštatská - starší doba železná
Halštatská mohylová kultura (800-550 př.n.l.; období HaC-HaDI)
Pozdně halštatské a časně (aténské období (550-400 př. n. I.)
Exkurz 8: Hradiště na Černém vrchu u Svržna
Exkurz 9: Dřevěná konstrukce vodní cisterny z hradiště Vladař
Doba laténská - mladší doba železná. Keltové (400-30 př. n. I.)
Exkurz 10: Podmokelský poklad
Doba římská. Germáni (30 př.n.l.-380/400 n.l.)
Exkurz 11: Terra sigillata
Exkurz 12: Hrob germánského bojovníka z Berouna
Doba stěhování národů. Germáni (380/400-570 n.l.)
Raný středověk - doba hradištní. Slované (6.-10. století)
Exkurz 13: Hradská organizace
Experimentální archeologie

Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2015, 167 str., 295 x 210 mm, ISBN 978-80-7247-123-2