Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky

Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky
ISBN: ISBN 80-01-02990-5
Availability: in stock
including VAT
your price134,00 Kč
ps
Václav Girsa
Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky

Obsah:

Předmluva autorů

Úvod

1. Záměr obnovy

1.1 Úloha záměru při obnově stavební památky
1.2 Dúsledky opomíjení záměru v praxi

2. Předprojektová příprava

2.1 Zaměření výchozího stavu
2.1.1 Přesnost zobrazení
2.1.2 Věrohodnost zobrazeni
2.1.3 Podrobnost a úplnost v názorném měřítku
2.1.4 Kvalita zaměření v praxi
2.2 Fotodokumentace a filmový záznam
2.2.1 Pracovní fotodokumentace
2.2.2 Profesionální fotodokumentace
2.2.3 Fotodokumentace v současné praxi
2.2.4 Filmový záznam a videodokumentace
2.2.5 Filmový záznam v současné praxi
2.3 Inventarizace prvků
2.3.1 Postup inventarizace
2.3.2 Systém inventarizace
2.3.3 Způsob zpracování inventarizace
2.3.4 Inventarizace v současné praxi
2.4 Diagnostika stavu stavby
2.4.1 Stavebně-technický průzkum
2.4.2 Statický průzkum
2.4.3 Geologický a hydrogeologický průzkum
2.4.4 Průzkum vlhkostních poměrů
2.4.5 Klimatologický průzkum
2.4.6 Průzkum biologického napadeni
2.4.7 Průzkum inženýrských sítí
2.4.8 Radonový průzkum
2.4.9 Speleologický průzkum
2.5 Stavebně-historický průzkum (SHP)
2.5.1 Využití starších a zpracování aktuálních SHP
2.5.2 Včasnost průzkumu a jeho nezávislosť na záměru využití
2.5.3 Význam a způsob uplatnění závěrů průzkumu
2.5.4 Úloha zpracovatele SHP v dalších fázích obnovy
2.5.5 Stavebně-historické průzkumy v současné praxi
2.5.6 Prohloubený stavebně historický průzkum
2.5.7 Stavebně-architektonický průzkum
2.5.8 Sondážní průzkum
2.5.8.1 Význam a rizika sondážního průzkumu
2.5.8.2 Racionalita naplánování s. průzkumu
2.5.8.3 Situace nevhodné pro provedení s průzkumu
2.6 Archeologický výzkum
2.6.1 Význam archeologických nálezů
2.6.2 Provádění záchranných archeologických výzkumů
6.2.3 Administrativní zajištění péče o archeologický fond
2.7 Restaurátorské průzkumy
2.7.1 Předrestaurátorský průzkum
2.7.2 Určení rozsahu restaurátorských průzkumů a restaurováni
2.7.3 Restaurátorský průzkum
2.8 Materiálové průzkumy klasických stavebních materiálů a hmot
2.8.1 Význam materiálového průzkumu pro obnovu objektu
2.8.2 Provádění materiálových průzkumů
2.8.3 Přehled běžných průzkumů materiálů a jejich cílů
2.8.4 Specifika průzkumu historických stavebních materiálů
2.9 Uplatnění a koordinace průzkumových metod a analýz

3. Koncepční příprava

3.1 Vyhodnocení zjištěných informací
3.2 Stanovení vlastní koncepce obnovy
3.3 Obecné zásady obnovy a nakládání s historickou strukturou památek
3.4 Problematika restaurování v koncepční přípravě
3.4.1 Restaurátorský záměr ve vazbě na koncepci obnovy
3.4.2 Restaurování "děl v architektuře"
3.4.3 "Restaurování architektury"
3.5 Ověřovací architektonické koncepční materiály
3.5.1 Vyhledávací studie
3.5.2 Ověřovací studie
3.5.3 Architektonická studie
3.5.3 1 Obsah architektonické studie
3.5.3.2 Nedostatky architektonických studií v praxi

4. Zpracování projektové dokumentace

4.1 Projektová dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
4.1.1 Širší vztahy současného a navrhovaného stavu
4.1.2 Věrohodné a dostatečně přesné zobrazení celkového řešení
4.1.3 Vazby navrhovaného a současného stavu
4.2 Projekt pro stavební povolení
4.3. Projekt pro provedení stavby (PPS)
4.3.1 Vybrané všeobecné náležitosti PPS
4.3.1.1 Stavební část projektu
4.3.1.2 Detaily a stavebně-řemeslné prvky a uměleckořemeslné výrobky
4.3.1.3 Technologické pokyny
4.3.1.4 Speciální profese
4.3.1.5 Nastínění otevřených problémů
4.3.1.6 Projekty pro provedení stavby v praxi
4.3.2 Projekt ochrany stavby a odborného odstrojení
4.3.3 Projekt organizace výstavby
4.3.4 Výrobní dokumentace dodavatele
4.3.5 Dílčí a speciální projekty
4.3.5.1 Projekt statického zajištění
4.3.5.2 Projekt konzervace památky
4.3.5.3 Projekt interiéru
4.3.5.4 Projekt venkovních prostorů a zahrad
4.3.5.5 Projekt vestavěné technologie
4.3.5.6 Projekt prezentačního a slavnostního osvětleni
4.3.5.7 Projekt odvlhčení stavby
4.3.5.8 Projekt optimalizace klimatu
4.3.5.9 Projekt sanace biologického napadení

5. Realizační fáze

5.1 Výběrové řízení k získání nejvhodnějšího zhotovitele
5.2 Autorský a technický dozor

6. Ukončení obnovy a hodnocení výsledků

6.1 Přejímací dokumentace
6.2 Shrnutí získaných poznatků a archivace
6.3. Hodnocení a závěrečná prezentace obnovy

TEXTOVÁ PŘÍLOHA

1. Zásady obnovy a typy prezentace historické struktury

1.1 Obecné zásady obnovy
1.1.1 Zásada šetrnosti v přístupu k dochované historické substanci
1.1.2 Zásada respektování vývojové vrstevnatosti
1.1.3 Zásada bedlivého a diferencovaného rozlišování hodnot
1.1.4 Zásada celistvé interpretace stavebního díla
1.1.5 Zásada věrohodnosti ztvárnění
1.1.6 Zásada kontextuálního přístupu
1.2 Typy prezentace historické struktury
1.2.1 Konzervační obnova a restaurování architektonického díla
1.2.2 Restituce starších stavů
1.2.3 Korektivni (reparační) obnova
1.2.4 Udržovací a stabilizační opravy
1.2.5 Reduktivní modernizace
1.2.6 Transformace památkově chráněného díla

2. Přehled metod materiálového průzkumu

2.1 Silikáty
2.1.1 Cihly a ostatní pálená keramika
2.1.1.1 Identifikace a charakteristika materiálu
2.1.1.2 Vlhkost a zasolení
2.1.1.3 Vyhodnocení stupně degradace
2.1.1.4 Další možné analýzy
2.1.2 Omítky a malty
2.1.2.1 Složení a struktura malt a omítek
2.1.2.2 Vlhkost a zasolení
2.1.2.3 Barevnost
2.1.2.4 Další možné analýzy
2.1.2.5 Vyhodnocení stupně degradace

2.2 Kámen
2.2.1 Kámen jako stavební materiál
2.2.1.1 Identifikace druhu kamene
2.2.1.2 Vlhkost a salinita
2.2.1.3 Další možné analýzy
2.2.1.4 Vyhodnocení stupně degradace
2.2.2 Kámen jako materiál výtvarného zpracování
2.2.2.1 Identifikace druhu kamene
2.2.2.2 Vlhkost a salinita
2.2.2.3 Analýza povrchové úpravy
2.2.2.4 Další možné analýzy
2.2.2.5 Vyhodnocení stupně degradace

2.3 Kovy
2.3.1 Kovové konstrukční prvky
2.3.1.1 Detekce kovů
2.3.1.2 Identifikace
2.3.1.3 Analýza stavu povrchu resp. povrchové úpravy
2.3.1.4 Vyhodnocení stupně degradace
2.3.1.5 Návrh kompatibilních doplňků
2.3.1.6 Další možné analýzy
2.3.2 Kovy jako materiál výtvarného zpracování
2.3.2.1 Analýza povrchu a vnitřní konstrukce
2.3.2.2 Analýza složení kovů a korozních produktů
2.3.2.3 Další možné analýzy
2.3.2.4 Vyhodnocení stupně degradace

2.4 Dřevo
2.4.1 Dřevo jako konstrukční materiál
2.4.1.1 Metody vyhodnocení vlhkosti dřeva
2.4.1.2 Analýza biologického napadení
2.4.1.3 Identifikace dřeva
2.4.1.4 Vyhodnocení stupně degradace
2.4.1.5 Datace - dendrochronologie
2.4.2 Dřevo jako materiál výtvarného zpracování
2.4.2.1 Vlhkost a biologické napadení dřeva
2.4.2.2 Identifikace dřeva
2.4.2.3 Analýza povrchové úpravy
2.4.2.4 Vyhodnocení stupně poškození

2.5 Ostatní organické materiály
2.5.1 Přírodní materiály
2.5.1.1 Identifikace chemického složení
2.5.1.2 Identifikace biologického napadení
2.5.1.3 Další možné analýzy
2.5.2 Syntetické materiály - polymery

ČVUT, Praha 2004, rozměr 20 x 28 cm, počet stran 167, česky, ISBN 80-01-02990-5