Projektování obnovy stavebních památek

Projektování obnovy stavebních památek
ISBN: 978-80-87104-34-7
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena165,00 Kč
ks
Josef Holeček, Václav Girsa a kol.

Projektování obnovy stavebních památek

I. KNIHA PRVNÍ 
 
SPECIFIČNOST PROJEKTOVÁNÍ OBNOVY STAVEBNÍCH PAMÁTEK
 
1. ZÁKLADNÍ SPECIFIČNOST PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH STAVEBNÍCH PAMÁTEK
1.1. Významné typické rysy památkově chráněných staveb
1.1.1 Složitost, komplexnost, nepravidelnost
1.1.2 Vrstevnatost stavební a hodnotová
1.1.3 Poškození stavby
1.1.4 Neúplná znalost obnované stavby
1.1.5 Odlišné stavebně-fyzikální vlastnosti historických staveb1.2 Památková ochrana typických rysů stavebních památek
1.2.1 Ochrana složitosti, komplexnosti, nepravidelnosti
1.2.2 Respektování stavební vrstevnatosti
1.2.3 Oprava poškození jako cíl obnovy stavby
1.2.4 Doplnění chybějícíh znalostí o obnovovaném díle
1.2.5 Zohlednění stavebně-fyzikálních vlastností historických staveb
1.2.6 Odlišný kulturní a civilizační standard jako výzva
 
2. SPECIFIČNOST POSTUPU PROJEKTOVÁNÍ OBNOVY PAMÁTKY
2.1 Pstupnost procesů
2.2 Specifičnost projednávání projektované dokumentace v oblasti obnovy památek
2.3 Nezbytnost dokumentace stavu stavby před obnovou
2.4 Vkládání fotodokumentace současného stavu a historické dokumentace do dokumetace projektové
2.5 Složité návaznosti průzkumu a projektové činnosti
2.6 Potřeba podrobnosti a předbíhání nároků na vypracovávaný stupeň projektové dokumentace
2.7 Restaurátor jako "paralelní autor obnovy"
2.8 "Standard a nadstandard"
 
3. ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBNOVY A ZPŮSOBY INTERPRETACE PAMÁTEK
3.1 Základní zásady obnovy
3.1.1 Zásada šetrnosti v přístupu k dochované historické substanci
3.1.2 Zásada respektování vývojové vrstevnatosti díla
3.1.3 Zásada celistvé interpretace stavebního díla
3.1.4 Zásada věrohodnosti ztvárnění
3.1.5 Zásada kontextuálního přístupu
3.2 Způsoby interpretace historické struktury
3.2.1 Interpretace stabilizační
3.2.2 Interpretace rehabilitační
3.2.3 Interpretace transformační
 
4. ZÁKLADNÍ FÁZE OBNOVY
4.1 Analýza zadání a stanovení záměru obnovy a jeho projednání
4.2 Předprojektová příprava - zadání a provedení průzkumů, zaměření stavby a inventarizace prvků
4.3 Vyhodnocení zjištěných informací a stanovení koncepce obnovy
4.4 Zpracování projektových prací příslušného stupně
4.5 Stavební realizace a autorský a další dozory architekta
4.6 Dokumentace a vyhodnocení obnoveného stavebního díla a pokyny pro jeho údržbu a provoz
 
5. ZÁKLADNÍ NÁSTROJE PŘEDPROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY
5.1 Zaměření stavby
5.2 Fotodokumetace stavu objektu před obnovou
5.3 Inventarizace prvků
5.4 Základní stavebnětechnický průzkum
5.5 Speciální diagnostické průzkumy
5.5.1 Statický průzkum
5.5.2 Geologický a hydrogeologický průzkum
5.5.3 Průzkum vlhkosti poměrů
5.5.4 Klimatologický průzkum
5.5.5 Průzkum biologického napadení
5.5.6 Průzkum inženýrských sítí
5.5.7 Radonový průzkum
5.5.8 Speleologický průzkum
5.6 Exaktní analýzy materiálového průzkumu
5.7 Stavebně-historický průzkum
5.7.1 Základní stavebně-historický průzkum
5.7.2 Další formy stavebně-historického průzkumu
5.8 Restaurátorské průzkumy a koncepční materiály
5.8.1 Restaurátorské průzkumy
5.8.2 Koncepční restaurátorské materiály
5.9 Archeologický výzkum
5.8.1 Význam archeologických nálezů
5.9.2 Provádění záchranných archeologických výzkumů
 
II. KNIHA DRUHÁ
 
PODROBNÝ POSTUP ČINNOSTÍ ARCHITEKTA PŘI PROJEKTOVÁNÍ OBNOVY STAVEBNÍCH PAMÁTEK
 
1. PŘÍPRAVA ZAKÁZKY A PROJEDNÁVÁNÍ ZÁMĚRU OBNOVY PAMÁTKY
1.1 Analýza zakázky architektem
1.2 Předběžná analýza stavu a hodnoty staby a předběžné posouzeníjejí vhodnosti pro sledovaný účel
1.3 Předběžná analýza stavby a její pracely jako specifického staveniště, prověření a posouzení vhodnosti staveniště pro sledovaný účel
1.4 Specifikace předběžných podkladů a průzkumů prováděných specialisty koordinovanými architektem, posouzení podkladů od klienta
1.5 Předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních profesí architektem a určení rozsahu těchto prací
1.6 Projednání záměru obnovy
1.7 Shrnutí a závěry, odsouhlasení dalšího postupu, uzavření smlouvy
 
2. ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ STUDIE OBNOVY PAMÁTKY
2.1 Analýza projednání záměru
2.2 Provedení zaměření stavy, inventarizace prvků a fotodokumentace
2.2.1 Změření stavby
2.3 Příprava projektového řešení studie obnovy památky architektem
2.4 Shromáždění existujících průzkumů a dokumentů jim podobných, v součinnosti s orgány památkové péče buď zadání předběžných anebo již v této fázi i podrobných průzkumů
2.4.1 Shromáždění existujících průzkumů a dalších informačních pramenů
2.4.2 Zadání průzkumů kvalifikovaným osobám
2.5. Vyhodnocení průzkumů a stanovení koncepce obnovy památkově chráněného díla ve stupni studie (tzv. základní koncepce obnovy)
2.5.1 Vyhodnocení provedených průzkumů a průzkumy navazující
2.5.2 Vyhodnocení provedených průzkumů úro účely projektování
2.5.3 Stanovení koncepce obnovy na úrovni studie
2.6 Zpracování studie obnovy památky architektem, koordinace specialistů, odsouhlasení variant klientem
2.6.1 Obsah architektonické studie
2.6.2 Dostatečná a účelná podrobnost studií
2.6.3 Paralelní zobrazení stávajícího a navrhovaného stavu
2.6.4 Zobrazení širšího kontextu
2.6.5 Zobrazení hmotových změn ve studii
2.6.6 Specifické formáty studií
2.6.7 Další specifičnosti studií obnovy
2.7 Zadání dalších potřebných rozšířených a doplňkových průzkumů na základě architektonického řešení navrženého studií
2.8 Uskutečnění jednání architektem k zamýšlenému dílu s orgány památkové péče a dalšími dotčenými orgány a osobami a posléze i projednání studie s orgány památkové péče
2.9 Projednání výsledků s klientem
 
3. ZPRACOVÁNÍ A SESTAVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ (DUR)
3.1 Provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu projektu, včetně výsledků projednání stupně studie s orgány památkové péče, a určení podmínek pro zpracování dokumentace žádosti o vydání územního rozhodnutí architektem
3.2 Zadání dalších případně potřebných podrobných průzkumů specialistům a specifikace potřebných částí podrobných průzkumů pro specialisty koordinované architektem
3.3 Vyhodnocení zpracovaných průzkumů a stanovené koncepce obnovy na stupni dokumenace k územnímu řízení
3.4 Zpracování projektové součásti dokumentace pro územní řízení architektem
3,4,1 Širší vztahy současného a navrhovaného stavu
3.4.2 Věrohodné a dostatečně přesné zobrazení celkového řešení
3.4.3 Vazby navrhovaného a současného stavu
3.5 Zpracování náležitostí dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a její projednání
 
4. ZPRACOVÁNÍ A SESTAVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ PRO OBNOVU PAMÁTKY (PSP)
4.1 Provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, včetně výsledků projednání předchozích stupňů s orgány památkové péče, a určení podmínek pro zpracování projektu pro stavební řízení (stavební povolení)
4.2 Shromáždění již zpracovaných a dohledání potřebných podrobných, případně rozšířených průzkumů, provádění materiálových průzkumů
4.2.1 Provádění materiálových průzkumů a jejich význam
4.2.2 Základní charakteristika materiálových průzkumů
4.2.3 Užití materiálových průzkumů v praxi
4.3 Definitivní vyhodnocení výslednků veškerých zadaných a shromážděných průzkumů, případné upřesnění detailní koncepce obnovy některých částí stavby na základě rozšířených a doplněných průzkumů, koordinace s návrhy na restaurování
4.3.1 Projektové a restaurátorské řešení
4.3.2 Problematika kompatibilních stavebních materiálů
4.4 Zpracování projektu pro staebvní řízení (stavební povolení)
4.4.1 Obsah projektové dokumentace pro stavební řízení
4.5 Projednání projektu pro stavební povolení a jeho případné úpravy, zpracování a sestavení dokumetace žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení
 
5. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STASVEBNÍ OBNOVY PAMÁTKY (PPS)
5.1 Provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
5.2 Zpracování základních náležitostí projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně samostatných dílčích a speciálních projektových dokumentací, resp. projektů
5.2.1 Vybrané všeobecné požadavky na PPS
5.2.2 Vybrané aspekty dílčích a speciálních projektových dokumentací (projektů) obnovy památky
5.2.3 Výrobní dokumentace dodavatele
5.3 Zpracování dalších náležitostí projektu pro provádění stavby a jejich projednání s klientem
 
6. ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO VÝBĚR DODAVATELE OBNOVY STAVEBNÍ PAMÁTKY, SESTAVENÍ TENDROVÉ DOKUMENTACE
6.1 Provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a spolupráce při vypracování přípravy postupu pro výběr dodavatele stavby klientem
6.2 Zpracovánípodkladů pro výběr dodavatele stavby, sestavení tendrové dokumentaqce a zadávacích podmínek
6.3 Pomoc klientovi s předběžných vyhlednáním vhodných uchazečů pro výběrové poté, co klient schválil prjekt pro prvádění stavby
 
7. VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍ OBNOVY
7.1 Provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy stavby a výběru dodavatele stavby
7.2 Pomoc při vyhodnocení nabídkového řízení při výběru dodavatele
7.3 Spolupráce při vypracování podkladů pro uzavření smlouvy klienta s dodavatelem a pomoc při sjednání a podpisu smlouvy
 
8. AUTORSKÝ TECHNICKÝ DOZOR ARCHITEKTA PŘI STAVEBNÍ REALIZACI
8.1 Provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy stavby a příprava podmínek pro výkon autorského a technického dozoru
8.2 Zadání provedení rozšířených průzkumů v průběhu provědění stavby specialistům koordinovaným architektem, a to podle charakteru zakázky, provedení doplňkového restaurátorského průzkumu
8.3 Všeobecné náležitosti obsahu autorského technického dozoru
 
9. UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU, SESTAVENÍ, POPŘÍPADĚ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE DÍLA
9.1 Sestavení dokumentace skutečného provedení stavby, převzetí závěrečné restaurátorské správy, popřípadě poskytnutí podkladů pro její sestavení, uvedení stavby do provozy
9.2 Účast při kolaudačním řízení
9.3 Spolupráce při vypracování závěrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení stavby
9.4 Vyhotovení předpisu pro další obnovu a údržbu
9.5 Závěrečná dokumentace a prezentace díla

Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha, r. 2008, rozměr 180 x 255, 114 s., ISBN 978-80-87104-34-7