Raně gotická architektura benediktinského kláštera v Břevnově

Raně gotická architektura benediktinského kláštera v Břevnově
Availability: in stock
including VAT
your price388,00 Kč
ps

Kovář, M.: Raně gotická architektura benediktinského kláštera v Břevnově. Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy / svazek 5. Praha, 2010.

Mgr Miroslav Kovář čtenáře podrobně provází cestou postupného poznávání raně gotické podoby kláštera. V důsledku barokní novostavby se z ní zachovala jen nepatrná torza, objevená a dokumentovaná archeologickými metodami, která autor propojuje s písemnými a ikonografickými prameny někdy s tradičními, někdy s novými výsledky. Tak je tomu u raně gotické tzv. jižní kaple, kde jsou v podstatě archeologickým postupem analyzovány klíčové stratigrafické situace stavebně historických entit. K novým výsledkům dospěl autor zejména při pokusu o poznání presbytáře klášterního kostela, který je vlastním těžištěm knihy. Ve snaze o rekonstrukci vzhledu a časového zařazení presbytáře vychází ze zpracování bohatého souboru architektonických článků, ze suti vyzdvižených řadou archeologických průzkumů Archeologického ústavu AV a NPÚ Praha. Zevrubná charakteristika souboru a následné srovnávací analýzy se dotýkají neřešené problematiky vývojových řad klíčových tvaroslovných prvků raně gotické architektury na českém území
 
Obsah:
Úvod
Cíl práce, poznámka k metodě
Dosavadní bádání o stavebním vývoji kláštera v období gotiky
Rozbor stavebních struktur: Úvodní poznámka / Gotický chór / Jižní kaple / Vložené pasy v zachované úrovni koruny krypty a substrakce evidované v barokní kryptě / Ambit / Loď bývalého gotického kostela / Transformování stavební konstrukce - fragmenty architektonických článků
Vymezení zaniklých stavebních struktur
Pokus o rekonstrukci stavebního vývoje konventu v období posledních Přemyslovců, formální charakter zaniklé architektury
Závěr
Použité prameny a literatura
Seznam vyobrazení
Zusammenfassung
Příloha: Katalog fragmentů