Raně středověké pohřebiště v Praze - Lahovicích

Raně středověké pohřebiště v Praze - Lahovicích
ISBN: 978-80-87828-02-1
Availability: in stock
including VAT
your price660,00 Kč
ps
Zdeňka Krumphanzlová a kol:

Raně středověké pohřebiště v Praze - Lahovicích

Katalog dosud nejrozsáhlejšího raně středověkého pohřebiště v Čechách, odkrytého vletech 1954–1960 vPraze-Lahovicích, zpřístupňuje na bázi revidovaného, nedokončeného rukopisu autorky výzkumu Zdeňky Krumphanzlové dodnes významný nálezový fond a zachycuje všechny dostupné informace z doby blízké terénnímu výzkumu (kapitoly z pera Jiřího Slámy a Zdeňka Smetánky).

Během sedmi výzkumných sezón byly v Lahovicích odkryty na čtyři stovky kostrových hrobů, jejichž moderní antropologická analýza tvoří významnou část publikace (studie Petra Stránská – Miluše Dobisíková – Jakub Likovský – Petr Velemínský: Paleodemografická a biologická charakteristika populace z Prahy-Lahovic; Jakub Likovský – Miluše Dobisíková – Petra Stránská – Adéla Hrádková – Šárka Kudrnová – Petr Velemínský: Zdravotní stav raně středověké populační skupiny z Prahy-Lahovic).

Celek doplňuje kresebná dokumentace, včetně rekonstruovaného celkového plánu pohřebiště, a reprodukce dochované části fotodokumentace výzkumu i CD sneautorizovaným rukopisem souhrnného textu Z. Krumphanzlové a elektronickou podobou celkového plánu.


Obsah:

Ediční poznámka

Raně středověký hřbitov v Praze - Lahovicích a jeho archeologický výzkum. Jiří Sláma

Vzpomínka na PhDr. Zdeňku Krumphanzlovou, CSc. (1931-2002). Zdeněk Smetánka

Raně středověké pohřebiště v Praze - Lahovicích. Zdeňka Krumphanzlová
 • Lokalizace pohřebiště
 • Geografické prostředí pohřebiště
 • Terénní výzkum
 • Charakteristika a vnitřní členění pohřebiště
 • Hrobové jámy, jejich forma a úprava
 • Orientace a způsoby uložení pohřbených
 • Zvláštnosti ritu na pohřebišti v Lahovicích
 • Pohanská kultovní stavba
 • Tzv "memorium"
Paleodemografická a biologická charakteristika populace z Prahy - Lahovic. Petra Stránská, Miluše Dobisíková, Jakub Likovský, Petr Velemínský
 • Nestandartní pohřby
 • Soupis a základní údaje o nalezených kostrách
 • Index zachovalosti
 • Metodika hodnocení
 • Demografická charakteristika
 • Výška postavy
 • Index platimetricus a Index platycnemicus
 • Diskuze
 • Závěr
Zdravotní stav raně středověké populační skupiny z Prahy - Lahovic. Jakub Likovský, Miluše Dobisíková, Petra Stránská, Adéla Hrádková, Šárka Kudrnová, Petr Velemínský
 • Vrozené a vývojové vady
 • Degenerativní změny
 • Arteficiální zásahy
 • Zánětlivé změny
 • Projevy zátěže
 • Zdravotní stav chrupu
 • Pseudopatologie
 • Závěr
Paleodemographics and Biological Characteristics of the Prague - Lahovice Population. Petra Stránská, Miluše Dobisíková, Jakub Likovský, Petr Velemínský
The State of Health of the Early Medieval Population Group from Prague - Lahovice. Jakub Likovský, Miluše Dobisíková, Petra Stránská, Adéla Hrádková, Šárka Kudrnová, Petr Velemínský

Literatura
Katalog hrobů
Tabulky
Terénní fotografie
Příloha 1: Plány
Příloha 2: CD s neautorizovaným rukopisem souhrnného textu Z Krumphanzlové a s celkovým plánem terénného výzkumu v Praze - Lahovicích