Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně

Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně
ISBN: 978-80-7286-176-7
Availability: in stock
including VAT
your price365,00 Kč
ps

Pavel Krafl, Petra Mutlová, Dana Stehlíková


Řeholníci a kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně


Kniha obsahuje monografické zpracování dějin kláštera řeholních kanovníků svatého Augustina v Lanškrouně, poskytuje kritickou edici všech listin týkajících se kláštera od jeho založení do odchodu konventu na úsvitu husitské revoluce (diplomatář). Připojen je rozsáhlý osobní, místní a věcný rejstřík k edici. Čtenář v knize nalezne rozsáhlou obrazovou přílohu dokumentující pečetě kanonie a listinný materiál.  Působení řeholních kanovníků svatého Augustina v Lanškrouně je vymezeno založením kláštera roku 1371 a odchodem konventu z Lanškrouna na počátku husitské revoluce. Fundátorem kláštera  řeholních kanovníků sv. Augustina zasvěceného  P. Marii, sv. Mikuláši a sv. Kateřině  byl litomyšlský biskup  Petr Jelito  (1368-1371). Fundace byla umístěna před město Lanškroun, který patřil litomyšlským biskupům. S dalšími konventy řádu (v Čechách, na Moravě, v Malopolsku) byl provázán konfraternitními dohodami. Výraznou kapitolou v dějinách kláštera byl spor o kostel v Nezamyslicích (na Moravě), který byl klášteru roku 1385 inkorporován a na počátku 15. století uzurpován knězem Mikem Filipovým z Čehovic. Spor byl po několik let řešen papežskými auditory. Hlavním pramenem  k dějinám kláštera  je listinný materiál  z archivu kláštera Všech svatých v Olomouci, dnes uložený v Moravském zemském archivu v Brně.   

Activity of the  regular  canons of St. Augustine in Lanškroun dates back to the time between the foundation of the monastery in 1371 and the convent leaving Lanškroun at the beginning of the Hussite revolution. The monastery of  regular  canons of St. Augustine consecrated to the Virgin Mary, St. Nicholas and St. Catherine was founded by Petr Jelito, the Bishop of Litomyšl (1368-1371). The foundation was placed  just outside  the town of Lanškroun, which  belonged to the bishops of  Litomyšl. The monastery was interconnected with the other convents of the order (in Bohemia, in Moravia, and in Little Poland) by means of  confraternity agreements. A significant chapter in the history of the monastery was a dispute concerning the church in Nezamyslice (in Moravia), which was incorporated into the monastery in 1385 and,  at the beginning of the 15th century,  usurped by  the  priest Michek/Mik of Čehovice. Settlement of the dispute by papal auditors took several years. In the post-Hussite era,  the convent in Lanškroun settled at  the All Saints Church in Olomouc. The main sources for the history of the monastery in Lanškroun  are  documentary material from the archive of the All Saints Monastery in Olomouc, today deposited in the Moravian Archive in Brno in fund E 3 Augustinian Canons Olomouc. The book provides a critical edition of all documents regarding the monastery from its foundation till the convent’s leaving at the dawn of the Hussite revolution.

Obsah:

Úvod
Introduction

Soupis pramenů a literatury - List of Sources and Literature
I. Archivní prameny - Archive sources
II. Editované prameny - Edited sources
III. Literatura - Literature

Použité zkratky - Abbreviation Used
I. Zkratky časopisů, periodických sborníků, edičních řad, institucí, archivních fondů - Abbreviation of journals, periodical collections, editing series, institutions, archives funds
II. Textové zkratky - Text abbreviations

Soupis obrazových příloh
I. Černobílá obrazová příloha
II. Barevná obrazová příloha

DĚJINY KLÁŠTERA
Prameny a literatura
I. Prameny k dějinám klástera v Lanškrouně
II. Souhrnná literatura k řádu řeholních kanovníků sv. Augustina v českých zemích
III. Literatura k dějinám kláštera v Lanškrouně
Příloha: Přehled rukopisných sepsání dějin lanškrounského kláštera, rukopisů s výpisky z dějin kláštera a nekrologií ze 17.-19. století

Dějiny kláštera
I. Řeholní kanovníci
II. Terminologická poznámka
III. Kláštery augustiniánských kanovníků v Čechách a na Moravě
IV. Osoba zakladatele lanškrounského kláštera
V. Založení kláštera před městem
VI. Inkorporované kostely, patronátní práva
VII. Přenesení kláštera do města
VIII. Kontrafraternity
ÏX. Personální složení konventu
X. Pečeti probošta, převora a konventu
XI. Majetky kláštera
XII. Odpustkové listiny, zpívané mše
XIII. Lanškrounští kapituláři jako smírčí soudci a svědci právních pořízení
XIV. Spor o kostel v Nezamyslicích
XV. Fundátor a klášter
XVI. Zánik kláštera

HISTORY OF THE MONASTERY
Historical Sources and Literature
I. Sources on the History of the Monastery in Lanškroun
II. Summary Literature Concerning the Regular Canons of St. Augustine in the Czech Lands
III. Historical Literature on the Monastery in Lanškroun

A Brief History of the Monastery
I. Regular Canons
II. Monasteries of Augustinian Canons in Bohemia and Moravia
III. History of the Monastery

DIPLOMATARIUM
Ediční zásahy
Editing Principles
Listiny - Documents

INDEX RERUM, PERSONARUM ET LOCORUM

Summary
Ediční poznámka

Historický ústav AV ČR .v.v.i., Praha 2010, rozměr 165 x 235 mm, 398 stran, čb s barevnou přílohou, ISBN 978-80-7286-176-7