Skryté půvaby českých sídlišť

Skryté půvaby českých sídlišť
ISBN: ISBN 978-80-88339-17-5
Availability: in stock
including VAT
your price1 160,00 Kč
ps
Hana Řepková
Skryté půvaby českých sídlišť

Kniha je rozdělena do čtyř základních částí. První úvodní část naznačí, kde se mohou na sídlištích vůbec skrývat nějaké půvaby a jak je možné, že nám tak dlouho zůstávaly skryty. Druhá část, studie, je rozdělena do tří kapitol mapujících vývoj ideí a podoby sídlišť, vliv stavebníka a doby na jejich kvalitu, památkově chráněných sídlišť a sídlišť v památkovém zájmu.  Vývoj idejí a podob hromadné bytové výstavby seznamuje s předchůdci dnešních sídlišť, zamýšlí se nad množstvím podobných znaků slohů prosazovaných totalitními režimy a jejich většinovou oblíbeností a nad nižší mírou přijetí sídlišť vybudovaných na principech funkcionalismu podle zásad Athénské charty a analyzuje možné příčiny tohoto stavu, představuje vývoj a základní typy domovních dispozic. Analyzuje vliv stavebníků, jimiž byli stát, města, podniky a družstva, na kvalitu návrhu obytných souborů a jejich realizace. Druhá část je zakončena přehledem tuzemských souborů a objektů hromadného bydlení v průřezu 20. stoletím, které mají státem garantovanou památkovou ochranu. Doplněny jsou o soubory, které mají srovnatelné kvality, ale chráněny nejsou. Chronologické řazení poskytuje představu, která období jsou doceněna a která nikoliv. Objektivizace hodnocení je dosaženo srovnáním s odpovídajícími chráněnými a ceněnými soubory sousedních zemí - Slovenska, Polska a Německa. Od okolních zemí se v ochraně moderní architektury máme čím inspirovat. Třetí část je bohatým katalogem stavebních a funkčních prvků sídlišť, který odhaluje, kde všude se mohou skrývat dosud přehlížené půvaby. Čtvrtá část knihy přináší podrobnější pohled na deset českých a moravských sídlišť, která svými kvalitami vybočují z hlavního proudu.

Katalog je malým výběrem zajímavých řešení shromážděných při výzkumu českých sídlišť. Ukazuje, že i z panelů, ba dokonce z běžných typových soustav lze složit prostorově nápadité stavby složitého půdorysu i výrazně členité siluety. Dokládá, jaké množství ušlechtilých tvrdých omítek měla naše sídliště, jak kvalitní řešení, zpracování a detaily nesou omítky, které nezmizely pod zateplením. Trvanlivé omítky ze 40., 50. a 60. let doprovázejí další materiály fasád: režné cihelné zdivo, kámen, cihelný obklad, pohledový beton, mosaika, kabřinec, solná keramika, plech, sklo. Fasády jsou zdobeny sgrafity, reliéfy či mosaikou.

Nejstarší dochovaná dělnická a zaměstnanecká sídliště na našem území slaví právě 150 let a chráněná nejsou. Je to mj. proto, že hodnocení vývojových etap se s časem vyvíjí, některé hodnoty jsou rozpoznány záhy, některé jsou však neprávem marginalizovány. Seznam českých souborů a objektů zapsaných do Ústředního seznamu kulturních památek ČR je zatím nejúplnější, doplňuje a rozšiřuje seznamy stávající. Výčet tuzemských souborů hodných nějakého způsobu památkové ochrany čeká na doplnění dalšími badateli a nadšenci. Prezentovaný korpus by měl sloužit k diskusi s odbornou i laickou veřejností o shodách a neshodách na hodnotách k ochraně i jako povzbuzení pro vytipování dalších pozoruhodných objektů a souborů hromadného bydlení, jež pro své urbanistické, architektonické, technické i umělecké kvality představují vývojový mezník nebo významný počin, který ve veřejném zájmu stojí za to chránit. Výčet chráněných i cenných objektů u našich sousedů je výběrový.

Obsah:

Editorial
O knize
Poznámky k pramenům
Rozbor literatury
Poznámky k metodologii

Vývoj idejí, podoby sídlišť a jejich přijetí
Předchůdci dnešních sídlišť
Strohost funkcionalismu i jeho potomků
Nápadná líbivost totalitních slohů
Funkční, hravá, svobodná a přesto nedoceněná

Vliv stavebníka a doby na kvalit sídlišť
Typologie bytových domů aneb jak "číst" domy
Bytové stavby a jejich stavebníci
Občanská vybavenost

Sídliště v památkové péči a památkovém zájmu
Česká a moravská sídliště
Památková ochrana souborů a objektů hromadného bydlení u našich sousedů
Německo
Polsko
Slovensko

Katalog prvků
Archiektonické prvky, materiály a detaily
Hmota domu
Střechy
Volný parter
Fasády
Parter a jeho nespočetné funkce
Vstupy
Okna
Pavlače, balkony, lodžie, terasy
Umělecká díla
Přírodní prvky
Infrastruktura

Příklady vybraných sídlišť
Železný Brod - kolonie přádelny bavlny Johann Liebieg
Nymburk - kolonie železničních zaměstnanců
Praha-Břevnov - malobytový soubor
Příbram - sídliště Březové Hory
Odolena Voda - Sídliště zvané Sorela
Praha-Dejvice - Obytná jednotka nad Evropskou třídou
Chomtov - experimentálky na sídlišti Březenecká
Opavské trojklany
Praha-Bohnice experimentální sendvičový dům Hlivická
Liberec - Aloisina výšina a Franklinova

Závěr

Seznam pramenů a literatury
Resumé - The Hidden Charms of Czech Housing Estates

NPÚ, ÚOP středních Čech, Praha 2023, rozměr 21,5 x 28 cm, počet stran 351, česky, ISBN 978-80-88339-17-5