Středověké sklo z Prahy

Středověké sklo z Prahy
Availability: in stock
including VAT
your price450,00 Kč
ps
Anna Žďárská

Středověké sklo z Prahy

Studium skla dnes tvoří nedílnou součást archeologie středověku. Podkladem pro publikaci se stala diplomová práce, která vznikla ne Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cílem bylo vypracování topografie reprezantativních nálezů skel z období vrcholného středověku v Praze a posouzení vybraných souborů s přihlédnutím k sociálně-ekonocmickému postavení naleziště. Práce je členěna do svou okruhů, z nichž první tvoří komentovaný katalofg nalezišť s důrazem na typologii skleněných nálezů. Druhá část práce je zaměřena, vedle stručného vyhodnocení nálezů z typologicko-chronologického hlediska, na posouzení vypovídacích možností skel pro studium společenského a ekonomického postavení svých uživatelů.

Stručný obsah:

Úvod

1. Nástin vývoje domácího sklářství v období vrcholného středověku
2. Přehled dějin bádání
3. Publikované nálezy
4. Katalog lokalit
5. Typologické spektrum skla
  • Duté sklo: Číše českého typu / Číše s taženými kapkami / Nízké číše s nálepy / Číše s vertikálními žebry / Sklo malované zlatem a emaily / Hladké číšky / Lahve / Kutrolfy / Lampa
  • Okenní sklo: Okenní destičky / Okenní terčíky
6. Výskyt skleněných nádob
7. Sociální kontext: Vypovídací možnosti nálezů skla a jejich omezení / Sociální okruh uživatelů skleněných nádob
8. Pražské sklo v kontextu českých zemí
9. Chemické složení skel (Z. Zlámalová Cílová)

Závěr
Prameny a literatura
Zusammenfassung / Summary