Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika
ISBN: 978-80-246-3228-5
Availability: in stock
including VAT
your price320,00 Kč
ps
Jakub Halama

Terra sigillata z Čech v kontextu evropského barbarika


Tato monografie pojednává o archeologických nálezech keramiky římské provenience typu terra sigillata z oblasti Čech (1.–5. stol. n.l.). Základ tvoří podrobný katalog. V analytické části je shromážděná keramika hodnocena dle jednotlivých dílenských okruhů, tvarů a výzdoby. Navazující kapitoly pojednávají o typech českých lokalit (germánská sídliště versus pohřebiště; četnost na lokalitách a jejich charakteristika; datace a druhy sídlištních objektů), dále směrech, způsobech a chronologii přísunu sigillaty z římských provincií do germánských Čech. Pozornost je také věnována nálezům pozdní produkce (4.–5. stol. n.l.), horizontu markomanských válek, imitacím či vztahu k jiným druhům římských předmětů v Čechách. Sledované aspekty jsou široce porovnávány s dalšími oblastmi neřímské Evropy, ale i situací v přilehlých provinciích. Text doprovází mapy a obrazové, kresebné i fotografické přílohy.

Obsah:

Úvod
Katalog
Terra sigillata z jednotlivých produkčních oblastí)
Zastoupené tvary a výzdoba terry sigillaty; její struktura v Čechách a porovnání s římskými provinciemi
Nálezi pozdní terry sigiliaty
Chronologie, směry a způsob přísunu terry sigillaty do Čech
Zastopuení terry sigillaty na lokalitách v Čechách a analýza v rámci regionů
Nálezy terry sigillaty ze sídlišť
Možnosti interpretace a kontext nálezu sigillatové mísy z neratovic
Nálezy terry sigillaty z hrobů a pohřebišť
Změna funkce terry sigillaty a její výskyt v mladších druhotných kontextech
Nálezy provinciálních imitací terry sigillaty v Čechách
Vlivy terry sigillaty na germánskou domácí keramiku v Čechách
Vztah terry sigillaty k jiným druhům římských předmětů v Čechách (spotřební keramika)
Závěrečné shrnutí
Zusammenfassung
Seznam použitých zkratek
Prameny
Literatura
Přílohy

Karolinum, Praha 2018, 210 x 300 mm, 250 str., ISBN 978-80-246-3228-5