V za(u)jetí malostranských stratigrafií

V za(u)jetí malostranských stratigrafií
ISBN: 978-80-7415-105-7
Availability: in stock
including VAT
your price240,00 Kč
ps
Jaroslav Podliska et al. (eds)

V za(u)jetí malostranských stratigrafií


Sborník k životnímu jubileu PhDr. Jarmily Čihákové


Obsah:

Úvod
 • Zdeněk Dragoun: Femme fatale malostranských stratigrafií
 • Martin Müller: Nově objevený ikonografický doklad k počátkům archeologické dráhy Jarmily Čihákové
Příspěvky archeologické:
 • Michal Tryml: Raně středověké pohřebiště ve Vodičkově ulici
 • Zdeněk Dragoun: K historii a podobě kostela sv. Valentina na Starém Městě pražském
 • Tomasz Cymbalak - Jaroslav Podliska: Nález fragmentu raně gotického opevnění Malé Strany
 • Martin Vyšohlíd. Zaniklá usedlost čp. 1 v Praze-Proseku ve světle písemných a archeologických pramenů
 • Naďa Profantová: Nová raně středověká výšinná poloha z Kosoře a Prahy-Radotína
 • Gabriela Blažková - Josef Matiášek: Odpadky z centra státu (archeologické nálezy v sociálním kontextu)
 • Jaromír Žegklitz: K počátkům tzv. malhornware v Čechách
 • Jan Havrda - Kristina Matějková: Nález fragmentu fajánsové nádoby v podobě sovy v Bartolomějské ulici v Praze
 • Helena Heroldová - Sylvie Svatošová: Neobyčejný nález exportního kraak porcelánu v Praze
 • Martin Müller: Několik vzácnějších mincí z výzkumů na Malé Straně
 • Petr Charvát: Čertovy obrázky a český středověk
Příspěvky ostatní
 • Jaroslav Dobrý: Poznámky k dendochronologickému datování archeologických nálezů jedlových dřev v Praze v Praze z období 9. - 10. století
 • Radka Kozáková - Jan Jeřáb - Petr Kočár -  Romana Kočárová: Novověká pastevně agrární krajina pražské periferie (záchranný výzkum Na Vackově, Praha 3)
 • Miroslav Kovář: Nález gotických architektonických detailů na nádvoří bývalého jezuitského profesního domu na Malé Straně (čp2/III)
 • Josef Řehák - Stanislav Řehák - Eva Burgetová: Průzkum podzemních systémů (zajímavý nález v blízkosti Pražské hradu)
 • Helena Čižinská: Kaple sv. Felixe a Adaukta na Strahově v Praze
 • Martin Musílek: Šlechtické domy, dvory a paláce v předhusitské době
 • Jan Zavřel: Zaniklý Olšanský potok a proměny jedné žižkovské parcely
Ze života a práce
 • Seznam výzkumů Jarmily Čihákové. Výstup z databáze Seznam archeologických výzkumů NPÚ archeologického odboru Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze
 • Bibliografie PhDr. Jarmily Čihákové. Kompletní soubor publikovaných i nepublikovaných článků a příspěvků
A něco odjinud
 • Martin Müller: A všechno okolo náhle zežloutlo (černá satirická fantasy)
Závěrem:
 • Summary. Shrnutí jednotlivých příspěvků v anglickém jazyce
 • Kontakty na autory