Válka a revoluce jako hybatelé dějin a česká dějinná zkušenost

Válka a revoluce jako hybatelé dějin a česká dějinná zkušenost
ISBN: 978-80-7286-372-3
Availability: in stock
including VAT
your price280,00 Kč
ps
Miloslav Bednář - Milan Hlavačka (eds.)
Válka a revoluce
jako hybatelé dějiny a česká dějinná zkušenost

Vyhrocená, vypjatě dramatická a mnohdy se s evropským vývojem zcela míjející povaha českých dějin byla určována velmi často válkami a revolucemi. Revoluční a s ní propojené válečné zkušenosti se podílely zcela podstatně na formování a výkladu českých dějin. Cizí války, cizí zrady („o nás bez nás“), zahraniční odboje, zásahy velmocí (včetně okupací) a domácí „nekrvavé“ revoluce pak stvořily interpretační tradici dějinného vývoje sui generis. Především na tyto interpretace klíčových dějinných událostí se zaměřily texty Miloslava Bednáře, Petra Čorneje, Milana Hlavačky, Jiřího Hrbka, Jiřího Chotaše, Dietera Langewiescheho, Magdalény Pokorné, Petra Sommera, Jaroslava Šebka, Radomíra Vlčka a Josefa Zumra. Soustředily se hlavně na rozhodující epochy českých dějin: zrod českého státu, husitství, pobělohorskou dobu, revoluční rok 1848 a opětovné obnovení státní samostatnosti. V této souvislosti je možno konstatovat, že dějinný pohyb českých dějin a české státní ideje se potkával pokaždé s válkou a revolucí a že dovedl z výsledku těchto válek a revolucí významně těžit. Jistě nikoliv náhodou byly reflexe těchto spletitých dějinných situací nazývány současnými i pozdějšími interprety „světovou revolucí“ či „sociální a národní revolucí“. Zasazením fenoménu války a revoluce do širšího dějinného, historiografického a teoretického rámce pak většinou napomůže k objasnění těchto zásadních dějinotvorných obratů.

Obsah:

Úvodem
  Fenomén války a fenomén revoluce v dějinách
Formotvorná síla války
  Formotvorná síla války. Esej o cestě Evropy do současnosti
  Válka, česká státní idea a státní samostatnost
  Vznik raného českého státu z ducha násilí
  Permanentní válka a zrození moderního státu v 17. a 18. století
Revoluce jako smysl českých dějin a jejich historiografická interpretace
  Revoluce jako smysl českých dějin a dnešní svět
  Husitská revoluce: Nástin proměny pojmu v českém historickém myšlení a v dějinné paměti
  Revoluce 1848/49: Jaká vlastně byla v české historiografii?
  Za revoluce o revoluci (1848-1852)
  Revoluce roku 1848 v pojetí Karla Kosíka
České interpretace revolucí
  České interpretace Ruské revoluce 1917
  Pojetí revoluce v Masarykově filosofii dějin
  Národ víc než třída. Komunistický diskurz k revolučním změnám a národním tradicím po roce 1945
Summary
  War and Revolution as Movers of History Development and Czech History Experience
O autorech jednotlivých kapitol
Výběrový seznam použité literatury
Jmenný rejstřík

Historický ústav AV ČR, Praha 2021, rozměr 150 x 315 mm, 242 s., čb., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-7286-372-3