Ve znamení svépomoci a solidarity

Ve znamení svépomoci a solidarity
ISBN: ISBN 978-80-7286-419-5
Availability: in stock
including VAT
your price300,00 Kč
ps
Eduard Kunů - Jan Slavíček ET AL.

Ve znamení svépomoci a solidarity

Kolektivní monografie přináší nové náhledy na dnes opomíjený a v minulosti neobyčejně významný fenomén družstevnictví ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století. Demonstruje překvapivou šíři družstevních aktivit v takřka všech oblastech lidského života. Věnuje se celé řadě druhotných (neekonomických) družstevních rolí, zejména rolím osvětové, vzdělávací, modernizační, kulturní, identitotvorné, nacionální a protektivní. Kniha také dokládá mnohočetné vazby mezi družstvy a politickou sférou, které lze pozorovat v zákonodárství, zapojení družstev do státní hospodářské politiky či poskytování podpor. Zkoumány byly i přímé vazby mezi družstvy a politickým stranami, ať již v podobě personálního propojení nebo (relativně řídce) i ve formě přímého podřízení družstev politickým stranám.

Obsah:

Úvodem
Introduction

1. Atraktivita družstev minulosti: paradigma jejich ekonomicko-sociálních funkcí

2. Družstevní teorie, osvěta a vzdělávání
Teoretický pohled českých univerzitních národohospodářů na družstevnictví ve druhé polovině 19. a na začátku 20. století
Franz Hilmer a jeho koncepce agrárního dobrodružství
České zemědělské osvětové a vzdělávací instituce v meziválečném Slezsku a jejich provázání s družstevnictvím
A "Danish Model"? Transnational Networks and teh Circulation of Danish Agricultural Practices in Bohemia at theTurn of the Twentieth Century

3. Družstva a státní družstevní politika
Prusian Middle Cass and Regional Policies and the Development of Runal Credit Cooperatives (1889-1913) in the Eastern Provinces
Preconditions of a succesfull promotion of agricultural modernization by cooperatives: The crucial turn form "bottom-up" to "top-down". With references to Russia/Soviet Union in comparison tro GErmany and East-Central Europe, 1860-1940
Státní subvence elektrifikačním družstvům v meziválečném období v nacionální perspektivě

4. Družstevní typy a jejich organizace
Between pilitics and social responsibility: Slovenian cooperatives and political divisions until World War II
Počátky českého peněžního družstevnictví
Rozvoj českého konzumního družstevnictví v evropské perspektivě mezi lety 1890-1914

5. Rozmanitost družstevního podnikání v českých zemích
Cui bono? Hospodářská družstva Kutná Hura a Čáslav - družstva sedláků či všech zemědělců?
Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi v kontextu utváření lesního družstevnictví v českých zemích
Dražice věrné elektřině: cesta družstevního závodu československou elektrotechnickou minulostí (1910-1946)
Podnikání s politickým určením: Od "Tiskařskéhjo družstva národně sociálního dělnictva" k akciovému velkopodniku "Melantrich"
Podnikání ve službě církvi: Chrámové družstvo pro republiku Československo

6. Pár vzpomínek jako srovnání různých družstevních poměrů v čase: "Staré" družstevnictví v konfrontaci s "novým" (osobní pohled pamětníka)

Závěrem
Conclusions
Seznam zkratek
Seznam pramenů a literatury
Seznam vyobrazení
Jmenný rejstřík / Name Index
Geografický rejstřík / Geographic Index

Historický ústav / Národní zemědělské muzeum, Praha 2023, rozměr 16,5 x 23,5, počet stran 463, česky a anglicky, ISBN 978-80-7286-419-5