Ženy a děti ve dvorské společnosti

Ženy a děti ve dvorské společnosti
ISBN: 978-80-7286-236-8
Availability: in stock
including VAT
your price270,00 Kč
ps
Dana Dvořáčková-Malá,  Jan Zelenka

Ženy a děti ve dvorské společnosti


Publikace Ženy a děti ve dvorské společnosti se věnuje opomíjenému tématu domácí historiografie. Doposud byla věnována pozornost spíše jen ženám a rodina jako základ společnosti včetně postavení dětí zůstávala poněkud v ústraní.

Cílem této kolektivní monografie je proto představit pestrost tématu i jeho rozsah v maximální možné šíři, a tím nastínit možnosti dalšího výzkumu. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol, které na jednotlivých příkladech ilustrují postavení žen a dětí v rámci rodiny a dvorské společnosti. Konkrétně v rovině názorů na výchovu, vzdělání, sňatkové aliance, manželský či vdovský stav, přičemž kniha místy záměrně překračuje dvorské prostředí a hledá paralely či kontinuitu v raném novověku.

Obsah:

Slovo úvodem

Otázky a přístupy k bádání
Dana Dvořáčková-Malá: Žena a dítě z pohledu dvorského výzkumu v českých zemích

Výchova dětí
Lenka Blechová: Výchova dítěte podle knížecích zrcadel. Jiljí Římský a Konrád z Megenberku
Sylvie Stanovská: Dítě ve dvorské literatuře. Tři sondy do zobrazení chlapeckého hrdiny v literárních textech středověku
Martin Holý: Mezi tradicí a modernou. Výchova a vzdělávání dětí z zemích Koruny české na prahu novověku

Osud nebo úděl?
Lenka Bobková: Dítě jako objekt sňatkové politiky. Sňatková aliance mezi Lucemburky a Zollerny
Boźena Czwojdrak: Dvory manželek a dětí Vladislava II. Jagelly

Ženy versus dvůr
Daniela Dvořáková: Ženy ako obete dvorských intríg
Robert Šimůnek: Žena na dvoře a žena ve dvoře

Věna a léna
Božena Kopičková: Věnná města a jiné majetky královen ve 14. a 15. století
Jan Zelenka: Žena a léno. Podoby lenního institutu v diplomatických pramenech

Summary
Poznámky
Seznam pramenů a literatury
Seznam zkratek
Rejstřík

Historický ústav AV ČR, Praha 2015, 198 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-7286-236-8