Archeologické rozhledy 2006/2

Archeologické rozhledy 2006/2
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena90,00 Kč
ks
Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména v rámci střední Evropy. Přináší původní studie, materiálové i diskusní příspěvky a polemiky, recenze domácí a zahraniční literatury a informace o aktuálním dění v oboru.

Časopis Archeologické rozhledy je uváděn v mezinárodních citačních indexech a databázích ERIH, SCOPUS, EBSCO.

Obsah:


Petr Škrdla – Miriam Nývltová Fišáková – Daniel Nývlt, Sídelní cluster Jarošov II. Výsledky výzkumu v roce 2005 – Jarošov II settlement cluster. Results of the 2005 excavation
Alžběta Kráčmarová – Hana Bruchová – Viktor Černý – Radim Brdička, Podíl „paleolitických“ versus „neolitických“ haploskupin Y chromozomu u české populace — The contributions of ‘Palaeolithic’ and ‘Neolithic’ Y chromosome haplogroups in the Czech population
Marek Zvelebil – Paul Pettitt, Contribution of Palaeolithic and Neolithic Y-chromosome lineages to the modern Czech population — Podíl paleolitických a neolitických skupin chromozomu Y v současné české populaci
Miloš Čižmář – Eva Kolníková, Němčice – obchodní a industriální centrum doby laténské na Moravě — Němčice – a La Te`ne trading and industrial centre in Moravia

DISKUSE

Miloš Čižmář, Detektor ano, nebo ne? Archeologie a detektory kovů — The metal detector: yes or no? Archaeology and metal detectors
Ondrej Šedo, Archeologie, archeologové a detektory kovů. Poznámky k tématu aneb advocatus diaboli — Archaeology, archaeologists and metal detectors. Notes from the Devil’s Advocate
David Vích, Detektory kovů v archeologii: úhel pohledu regionálního archeologa
Slavomil Vencl, Detektoráři jsou specializovaní zloději, něco na způsob bytařů
Jiří Waldhauser, Nezákonné užití detektorů kovů na jednom příkladu z laténu: bilance a perspektivy — A La Te`ne case study in the illegal use of metal detectors: bilance and perspectives
Roman Křivánek, Nelegální využívání detektorů kovů není problém několika jednotlivých lokalit
Zdeněk Smrž, Archeologové, mrcasníci a detektoráři
Martin Kuna, Detektory kovu v archeologii

MATERIALIA

Roman Křivánek – Martin Kuna – Rastislav Korený, Hradiště Plešivec – preventivní detektorový průzkum a dokumentace stavu lokality —
The prehistoric hillfort at Plešivec – a preventive metal detector survey and site assessment
Ondrej Šedo – Josef Unger, Malý poklad z 12. století ze zaniklé vsi Bořanovice u Přibic — Ein kleiner Schatz aus dem 12. Jahrhundert von der Dorfwüstung Bořanovice bei Přibice (Südmähren)

AKTUALITY

Daniel Sosna, 71th Annual Meeting of the Society for American Archaeology, 26. 4. – 30. 5. 2006, San Juan, Puerto Rico
Petr Neruda, Paleoanthropological Society Meeting, San Juan (Puerto Rico)
Milan Lička, Celtes. Belges, Boïens, Rémes, Volques…
Josef Unger, Prof. PhDr. Vladimír Nekuda, DrSc. (1927–2006) mj, Miloš Kaplan 9. 11. 1969 – 16. 3. 2006
Jan Klápště – Petr Sommer, Šedesátka doc. PhDr. Tomáše Velímského, CSc.
Milada Drašnarová, Bibliografie doc. PhDr. Tomáše Velímského, CSc.

NOVÉ PUBLIKACE

V. Podborský, Milan Salaš: Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě a ve Slezsku I, II (Brno 2005)
Šimon Ungerman, Eric Breuer: Byzanz an der Donau. Eine Einführung in Chronologie und Fundmaterial zur Archäologie im Frühmittelalter im mittleren Donauraum (Tettnang 2005)
Ladislav Varadzin, A. Heege Hrsg.: Einbeck – Negenborner Weg I: Naturwissenschaftliche Studien zu einer Töpferei des 12. und frühen 13. Jahrhunderts in Niedersachsen. Keramiktechnologie, Paleoethnobotanik, Pollenanalyse, Archäozoologie (Einbeck 1998)
Lubomír Košnar, Kurt W. Alt – Werner Vach: Verwandschaftsanalyse im alemannischen Gräberfeld von Kirchheim/Ries (Basel 2004)
Jan Kypta, Archaeologia et historia urbana. Pamięci Tadeusza Nawrolskiego (Elbląg 2004)
Josef Unger, Birgit Czyppull – Thomas Küntzel: Durch Land und Zeit. Bilder und Texte zum Wandel des Landschaftsbildes seit der Eiszeit am Beispiel von Rammelsberg und Goslar, Seeburger See, Wesertal bei Corvey (Holzminden 2005)
Lubomír Košnar, Christina M. Hansen: Frauengräber im Thüringerreich. Zur Chronologie des 5. und 6. Jahrhunderts n. Chr. (Basel 2004)
Rudolf Procházka, Stefan Hesse: Die mittelalterliche Siedlung Vriemeensen im Rahmen der südniedersächsischen Wüstungforschung unter besonderer Berücksichtigung der Problematik von Kleinadelsitzen (Neumünster 2003)
René Kyselý, R. L. Lyman: Vertebrate taphonomy (Cambridge 1994)
Ladislav Holík, Průzkumy památek XI/1–2, 2004
Barbara Marethová, Ročenka 2004 (Olomouc 2005)
Jan Kypta, Dirk Scheidemantel – Thorsten Schifer: Waldenburger Steinzeug: Archäologie und Naturwissenschaften (Dresden 2005)
Vladimír Peša, Tamar Schick et al.: The Cave of the Warrior. A fourth millennium burial in the Judean Desert (Jerusalem 1998)
Jan Kypta, Svorník 3/2005. Sborník příspěvků z 3. konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 8.–11. června 2004 v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Krovy a střechy (Praha 2005)
Rudolf Procházka, Wschodnia strefa Starego Miasta we Wrocławiu w XII–XIV wieku. Badania na placu Nowy Targ (Wrocław 2005)
Tomáš Klír, Christian Zschieschang: „Das land tuget gar nichts.“ Slaven und Deutsche zwischen Elbe und Dübener Heide aus namenkundlicher Sicht (Leipzig 2003)