Archeologický průzkum památek zahradního umění

Archeologický průzkum památek zahradního umění
ISBN: 978-80-7480-030-6
Dostupnost: skladem
s DPH
Vaše cena85,00 Kč
ks

Martin Gojda, Jan Hladký, Jiří Janál, Milan Jančo, Peter Milo, Lenka Lisá, Jan Petřík, Lubomír Prošek

Archeologický průzkum památek zahradního umění


Metodika Národního památkového ústavu, Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži vznikla v rámci projektu „Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ Národního památkového ústavu, jenž byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Národní památkový ústav jako odborná organizace státní památkové péče v České republice vydává metodiku v zájmu zabezpečení jednoty metodických hledisek pro danou oblast ochrany, dokumentace a evidence kulturních památek, památkových území a dalších kulturně-historických hodnot na základě svých kompetencí podle § 32 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Metodika je určena pro široký okruh zájemců o historické zahrady a parky, ať již jsou to vlastníci památek zahradního umění, projektanti, pracovníci památkové péče, různí specialisté, studenti a další zájemci o historické zahrady. Pochopitelně je práce určena i pro archeology, kteří zde naleznou příklady již realizovaných akcí. Památkáři, pracovníci památkové péče a projektanti zde získají základní souhrnný přehled o možnostech a limitech archeologického výzkumu a tím se podpoří kvalitnější využití multidisciplinárního přístup v procesu poznání, obnovy nebo monitoringu stavu památek zahradního umění.

Obsah:


Předmluva
Vstupní údaje
Cíl metodiky
Popis uplatnění metodiky
Srovnání novosti postupů
Úvod
Stav poznání historických zahrad archeologickými metodami
Archeologický výzkum památek zahradního umění
Archeologický výzkum památek zahradního umění v zahraničí
Archeologický výzkum památek zahradního umění v České republice
Zásady úspěšné realizace archeologického výzkumu památek zahradního umění
Legislativa
Příprava výzkumu
Nedestruktivní metody výzkumu
Dálkový průzkum
Povrchový průzkum
Geofyzikální prospekce v areálech historických zahrad a parků
Archeologický průzkum destruktivními metodami
Rozbory půd
Využití půdoznalství v zahradní archeologii
Mikromorfologie půd v kontextu zahradní archeologie
Geochemické metody při výzkumu historickcýh zahrad a parků
Prezentace výsledků výzkumů, popularizace a vzdělávání
Závěr
Seznam použité související literatury
Seznam publikací, které předcházely metodice
Přílohy - Recenzní posudky

Recenzní posudky

Národní památkový ústav, Praha 2015, rozměr 148 x 210 mm, 100 str., ISBN 978-80-7480-030-6