České země a Bavorsko

České země a Bavorsko
ISBN: 978-80-7286-320-4
Availability: in stock
including VAT
your price248,00 Kč
ps
Milan Hlavačka,  Robert Luft,  Ulrike Lunov,  Magdaléna Pokorná, kol.

České země a Bavorsko


Konfrontace a paralely


Psát a vydávat paralelní dějiny je nevděčná práce. Psát a vydávat paralelní dějiny sousedů, jejichž silná a sebevědomá minorita se nacházela na území druhého, kde jsou dnes její dějiny a kultura téměř vymazány, je navíc spojeno s mnoha předsudečnými riziky. Čechy a Bavorsko jsou takovým nevděčným, ale lákavým příkladem. V minulosti kráčely mnohokrát spolu, v moderní době více proti sobě a úplně nejvíce vedle sebe. Ačkoliv bylo té společné a nekonfliktní historické zkušenosti více, přesto i dnes v čase klidného soužití obou zemí stále v české historické paměti převládá s ohledem na Bavorsko figura nepřítele. Jaké historické zájmy a zkušenosti za tím vězí, se pokouší částečně odhalit předkládaná publikace českých a německých historiků. Nejde o vyčerpávající dílo co do úplnosti témat a pokrytí historického času. Jde spíše o tematickou inventuru historických fenoménů (například náboženství, obchod, žoldnéřství, chudinství, sport, výroba automobilů, Židé, Cikáni apod.), které obdobně či protikladně formovaly obě země a našly svého historika.

Obsah:

Úvodem: Místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace: Pavel Bělobrádek
Úvodem: Bavorský statání ministr pro vzdělání a kulturu, vědu a umění: Ludwig Spaenle
Prolog: České země a Bavorsko

Středověk
Bavorští vévodové a česká knížata (10.-12. století). Základy, formy a nositelé vévodské a knížecí moci
Bavorský a český fenik. Přeshraniční měnové zóny ve vrcholném středověku
Proměna česko-bavorské perspektivy v pozdním 15. století: Vliv válečných událostí na vzájemné vnímání

Raný novověk
Bavorsko a Čechy ve třicetileté válce. Srovnání dvou spojeneckých projektů na federálním základě z bavorských a českých dějin
české a bavorské nebe doby baroka. Prolínání katolických kultů z obou stran hranice
Srovnání absolutistických forem vlády v Bavorsku a v čechách 18. století

Moderní dějiny
"Bez povolení". Geneze, funkce a dopady židovské matriky v Bavorsku (1813-1861) a familiantského zákona v českých zemích (1726/27-1859)
Chudinská péče v Čechách a Bavorsku do první světové války
Paralelní, příbuzné, nebo unikátní proměny religiozity v moderní době? Komparace náboženských změn v Čechách a Bavorsku v kombinaci se sociální analýzou kléru v Čechách ve druhé polovině 19. století
Systémy politických stran v českých zemích a Bavorsku v letech 1861-1914. Podobnosti a odlišnosti
"Cikáni" jako "metla venkova". Diskriminace a kriminalizace Sintů a Romů v Bavorsku a v českých zemích (od konce 19. století do roku 1939)
Moderní tvarování a strategie profilování na sklářských školách v Boru a v Zwieselu v první polovině 20. století: Heinrich Strehblow a Bruno Mauder
Změna ve vzdělávání umělců? Pražská a mnichovská akademie výtvarných umění v meziválečném období
Vliv katolické církve v Čechách a v Bavorsku v meziválečném období (1918-1933/38)
Koncern Ringhoffer - Tatra a Bayerische Motorenwerke (BMW AG). Podnikatelské strategie v Československu a v Bavorsku do roku 1945

Současné dějiny
Fotbal v hlavních městech Mnichově a v Praze. Společenský význam a lokální rivalita na příkladu klubů FC Bayern a 1860 München, respektive Sparta a Slavia Praha
Vývoj správního uspořádání v Bavorsku a Čechách po roce 1945 ve vzájemném srovnání
Práce, mobilita a pojetí života ve venkovských regionech západních Čech a východního Bavorska. Srovnávací etnografie
Závěrem: Typologie provázaných dvojic na úrovni české země a Bavorsko
Summary: Typology of interconnected counterparts on the level of the Czech Lands and Bavaria
Výběrová bibliografie k dějinám česko-bavorských vztahů

Seznam literatury
Seznam obrázků
Seznam přispěvovatelů
Jmenný rejstřík

Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 165 x 235 mm, 404 str., ISBN 978-80-7286-320-4