Dvůr a církev v českých zemích středověku

Dvůr a církev v českých zemích středověku
ISBN: 978-80-728-6314-3
Availability: in stock
including VAT
your price325,00 Kč
ps
Dana Dvořáčková-Malá

Dvůr a církev v českých zemích středověku


Nemnoho sousloví vyvolává tak rozporuplné dojmy jako dvůr a církev, přesto však právě ono spojení vystihuje minulost v daném smyslu nejlépe. Dvůr, míněno světský dvůr vládce, nejvýše postavený prostor pro život elity, jež vládla, rostl od raně středověkého státu v těsných kontaktech právě s církví. Muži dvora a muži církve tvořili pilíře společnosti i řádu, který v zemi budovali. Světský život jedněch plynul vedle života druhých, zasvěcených službě Bohu a církvi.
Množství kléru, které procházelo světskými dvory ve středověku, bylo vysoké a v ničem si nezadávalo se zástupy nobility či služebníků a služebnic. Doboví vzdělanci představovali údy diplomacie jak doma, tak v zahraničí. Kanceláře knížat a králů (či jejich manželek) se s trochou představivosti hemžily pulpity, listinami, archiváliemi či jiným psacím i pečetním náčiním. Duchovenstvo zprostředkovávalo mezi jinými zpovědní služby, rady, křty, manželství, poslední pomazání, vykonávání poselstev, nebo dokonce kmotrovství královských dětí. Světský a duchovní svět se tak málokde propojoval jako na panovnickém dvoře, ať už se tak dělo každý všední den, nebo za okázalých slavností. Křty, biřmování, sňatky, pomazání a korunovace, nebo úmrtí kohokoliv z vládnoucí rodiny se nemohly obejít bez duchovních. Teatrum curiae by nebylo úplné. Kapitoly předkládané knihy se ale nyní záměrně vyhýbají dvorským slavnostem (ceremoniím, křtům, sňatkům apod.), neboť tato témata již zahrnuly předešlé svazky iniciované dvorským výzkumem v Historickém ústavu AV ČR. Rozvržení kapitol i proto záměrně uvádí na scénu situace všedního života, výjevy z každodenního prostoru, či vypjatých projevů architektury a literatury.

Obsah:


Slovo úvodem

SAKRÁLNÍ VERSUS PROFÁNNÍ
Zdeňka Hledíková, Liturgická každodennost při dvoře a její nositelé
František Záruba, Zbožnost na šlechtických hradech

DVŮR A VÍRA V LITERATUŘE
Dana Dvořáčková-Malá, Křesťanství a víra ve dvorské literatuře 13. věku
Jaroslav Boubín, Kritika dvora v díle Petra Chelčického

VÍRA JAKO NÁSTROJ MOCI
Zdeněk Vašek, Královské dary církvi – zbožnost či pragmatismus
Robert Šimůnek, Konfese – prvek rodových tradic české šlechty v pozdním středověku

KLÉRUS VE SLUŽBÁCH DVORA
Eva Doležalová, Klérus na dvorech lucemburských králů ve 14. století
Lenka Bobková, Duchovní rádci Jana Zhořeleckého
Bożena Czwojdrak, Univerzitní vzdělanci ve službách manželek Vladislava Jagiełły

ŘÁDOVÉ DUCHOVENSTVO
Josef Šrámek, Postavení benediktinů na dvorech Přemyslovců
Kateřina Charvátová, Cisterciáci ve dvorském prostředí 12. až raného 15. století

Závěrem

Historický ústav AV ČR, Praha 2018, 252 str., 150 × 210 mm, ISBN 978-80-728-6314-3