HISTORY

Products
21 … 40 from 346 products
Sort from A to ZSort from Z to A

Metternich a německá otázka v letech 1840-1848 in stock

190,00 Kč
in stock
První svazek nové řady disertačních prací Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.
Filozofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň 2019, rozměr 148 x 210 mm, 194 s., česky, ISBN 978-80-261-0831-3

Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni in stock

540,00 Kč
in stock
Soupis představuje tisky 16. století ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni. Kniha přináší podrobné záznamy 164 tisků zohledňujících bibliografický a knihovědný popis.
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2013, 326 str., ISBN 987-80-7247-096-9

Soupis bibliofilií a vzácných tisků Západočeského muzea v Plzni in stock

640,00 Kč
in stock
Západočeské muzeum v Plzni, Plzeň 2018, 460 str., ISBN 978-80-7247-136-2

Válečné události 17.–19. století z interdisciplinární perspektivy in stock

390,00 Kč
in stock
Studium středověkého a novověkého vojenství, konfliktů a polních opevnění je v několika posledních desetiletích jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů v Čechách. Předkládaná monografie shrnuje převážně novější výzkumy téměř dvou desítek badatelů a je zaměřena na období novověku.
Togga, Praha 2018, 160x 210 mm, 304 str., ISBN 978-80-7476-155-3

Valtice a Lichtenštejnové. Zámecká zahrada, památky, bibliografie in stock

320,00 Kč
in stock
Moravská zemská knihovna a Národní památkový ústav, Brno 2018,  rozměr 175 x 20 mm, 132 s., bar. příloha, česky, ISBN 978-80-7051-245-6

Nervová vlákna diktatury in stock

340,00 Kč
in stock
Monografie na základě rozsáhlého výzkumu v regionálních archivech sleduje nastolení, upevnění a proměny diktatury Komunistické strany Československa na příkladu čtyř krajských a osmi okresních stranických organizací na území českých zemí.
Karolinum a Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2019, 304 str., 165 x 235 mm, ISBN 978-80-246-4333-5

Staré cesty v krajině středních Čech in stock

650,00 Kč
in stock
Od doby po roce 2000 probíhá terénní výzkum starých a zejména dálkových komunikací, při kterém se ukazuje záměrný způsob vedení cest krajinou obvykle po přímých a vyvýšených trasách, které se dobře odvodňují, vyhýbají se bahnitým úsekům a řeky přecházejí na vhodných brodových místech.
Academia, Praha 2018, 652 str, 275 x 265 mm, ISBN 978-80-200-2831-0

Pozor, ještě není vyhráno in stock

395,00 Kč
in stock
V této doprovodné publikaci k výstavě Pozor, ještě není vyhráno, naleznete soubor plakátů z období sametové revoluce. Kniha vychází u příležitosti 30. výročí událostí, které vedly k pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě.
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2019, 200 str., 220 x 220 mm, ISBN 978-80-87828-49-6

Věrnost a zrada v ohroženém městě in stock

447,00 Kč
in stock
Od samého počátku rebelie, jež se rozhořela v polovině roku 1618, považovali reprezentanti vzbouřených českých evangelických stavů strategicky položené a dobře opevněné České Budějovice za mocnou překážku prosazování svého politického programu.
Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2019, 344 str., 160 x 235 mm, ISBN 978-80-7286-338-9

Na cestě k ”výborně zřízenému knihkupectví” in stock

425,00 Kč
in stock
Kniha a knižní trh se staly hybatelem i zrcadlem obrovských proměn, jimiž procházela habsburská monarchie od nástupu Marie Terezie až do revolučního roku 1848.
Academia, Praha 2019, 385 str., 165 x 240 mm, ISBN 978-80-200-3054-2

Jan Lucemburský in stock

300,00 Kč
in stock
Publikace přináší příspěvky předních českých a polských historiků umění a historiků, věnujících se rozličným oblastem umění a kultury v době vlády Jana Lucemburského, s důrazem na oblast Moravy a českého Slezska.
Ostravská univerzita, Ostrava 2015, rozměr 170 x 240 mm, 380 s., česky, polsky, ISBN 978-80-7464-108-4

Nová šlechta v rakouském Slezsku po roce 1848 in stock

359,00 Kč
in stock
Publikace představuje sondu do problematiky nobilitací nové šlechty (1848-1918).
Ostravská univerzita, Ostrava 2017, rozměr 175 x 245 mm, 231 s., bar., česky, příloha německy, ISBN 978-80-7464-501-3

Šlechticův žid - žid šlechticem in stock

300,00 Kč
in stock
Publikace se věnuje problematice židovské elity a židovské šlechty v habsburské monarchii s důrazem na české země.
Ostravská univerzita, Ostrava 2015, 287 str., ISBN 978-80-7464-730-7

Víra, zbožnost, mecenát. in stock

219,00 Kč
in stock
V centru pozornosti této knihy stojí málo známý rod pánů z Ronova a Přibyslavi.
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, rok 2018, rozměr 125 x 185, 213 s., česky, ISBN 978-80-88278-13-9

Catalogus collections operum artis musicae comitis Clam-Gallas in stock

999,00 Kč
in stock
Tematický katalog clam-gallasovské hudební sbírky tvoří již X. svazek edice NK ČR Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae.
Národní knihovna ČR, Praha 2018, rozměr 175 x 250 mm, 4 sv., ISBN 978-80-7050-698-1

Chytila patrola aneb Prostituce za Rakouska i republiky in stock

240,00 Kč
in stock
Českému čtenáři se poprvé dostává do rukou dílo, kde autorka bez moralizování a hledání senzací představuje prostituci v Českých zemích v dobách rakousko-uherské monarchie a v počátcích Československé republiky.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2002, rozměr 145 x 205 mm, 219 s., česky, ISBN 80-246-0379-9

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společenství katolické církve v českých zemích IV. díl, 2. svazek in stock

270,00 Kč
in stock
Kongregace a řeholní společnosti – saleziáni, těšitelé, eucharistini, pallotini, obláti, verbisti, kalasantini, petrini, kongregace misionářů Nejsvětější Krve, kongregace misionářů sv. Michaela, klaretini, saletini, společnost Miles Jesu a Kamilini.
Nakladatelství LIBRI, Praha 2018, rozměr 145 x 205 mm, 248 s., čb., česky, ISBN 978-80-7277-571-2

Vítězství a osvobození 1945 in stock

335,00 Kč
in stock
Občané Československa se ocitli na prahu svobody, kdy mohli znovu začít rozhodovat o dalším osudu svého státu.
Historický ústav AV ČR v.v.i., Praha 2019, rozměr 165 x 235 mm, 302 s., česky, anglické resumé, ISBN 978-80-8286-334-1

Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské in stock

50,00 Kč
in stock
Kniha se snaží postihout síť vzájemných vztahů mezi venkovany, měšťany a nižšími šlechtici na historickém Čáslavsku (tedy v bývalém hradském obvodu a později kraji) do vypuknutí husitských válek.
Univerzita Palackého, Olomouc 2016, 130 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-244-4967-8

Starostové. Vůdcové, nebo služebníci? in stock

50,00 Kč
in stock
Kniha je pohledem do dějin tří moravských měst na konci 'dlouhého' 19. století a hlavní pozornost věnuje problematice jejich technické infrastruktury, kultury, školství a sociální péče.
Univerzita Palackého, Olomouc 2016, 254 str., 145 x 205 mm, ISBN 978-80-244-5070-4