Hodnocení existujících konstrukcí

Hodnocení existujících konstrukcí
ISBN: 978-80-01-06523-5
Availability: in stock
including VAT
your price120,00 Kč
ps
Milan Holický

Hodnocení existujících konstrukcí


Význam prodlužování životnosti existujících konstrukcí neustále roste a s ním je spojené i zdokonalování metodických postupů jejich hodnocení. Uplatňuje se zejména v oblasti stavebnictví a ochrany památkových objektů. Cílí nejen na obytné a veřejné budovy, ale také na inženýrské konstrukce, mosty, průmyslové a energetické objekty. Potřebu efektivního řešení problematiky hodnocení existujících konstrukcí dokládá současné zintenzivnění tvorby národních a mezinárodních norem (ISO, CEN) i obsáhlých odborných publikací vydávaných mezinárodními organizacemi (JCSS, fib). Nově připravovaný evropský dokument pro hodnocení existujících konstrukcí (CEN Technical Specification, TS, Assessment of Existing Structures) navazuje na koncepci a technické požadavky evropských norem - Eurokódů. Zahrnuje obecné zásady a materiálově nezávislé pokyny pro postup hodnocení, aktualizaci dat, konstrukční analýzu, různé způsoby ověřování spolehlivosti (dílčí součinitele, pravděpodobnostní metody, analýzu rizik), hodnocení památkových objektů a uvádí možnosti zásahů do existujících konstrukcí. Tyto principy jsou aplikovatelné pro všechny druhy konstrukcí včetně geotechnických součástí a libovolné druhy zatížení. Tato publikace uvádí obecné zásady hodnocení a teoretické podklady ověřování existujících konstrukcí podle dokumentu TS. Obsahuje rovněž příklady aplikace obecných zásad v praxi při hodnocení obytných domů a inženýrských konstrukcí.

Obsah:

Úvod

Termíny a definice
Základní požadavky
  Účel hodnocení
  Zásady hodnocení
  Směrná úroveň spolehlivosti
  Kulturní a sociální požadavky
Postup hodnocení
  Obvyklý postup
  Předběžné hodnocení
  Podrobné hodnocení
  Výsledky hodnocení
Aktualizace informací
  Postup aktualizace
  Aktualizace rozdělení
  Aktualizace základních veličin
Analýza konstrukcí
  Postupy
  Zkoušení a monitorování
  Zatěžovací zkoušky konstrukcí
  Příprava zatěžovací zkoušky
  Povádění zatěžovácí zkoušky
Ověřování spolehlivosti
  Metody ověřování
  Metoda dílčích součinitelů s přizpůsobenými součiniteli
  Metoda stanovených hodnot
  Pravděpodobnostní metody
  Metody analýzy rizik
Hodnocení na základě předchozí způsobilosti
  Obecně
  Hodnocení únosnosti
  Hodnocení použitelnosti
Hodnocení konstrukcí památek
  Úvod
  Termíny a definice konstrukcí památek
  Zásady hodnocení konstrukcí památek
Hodnocení konstrukcí mostů
  Obecně
  Diagnostika a ověřování spolehlivosti
  Monitorování mostů
  Požadovaná spolehlivost
  Zbytková životnost
Přílohy
  Směrná úroveň spolehlivosti
  Pravděpodobnostní modely základních veličin
  Kvantily náhodných veličin
  Přizpůsobení dílčích součinitelů
  Příklad ověření železobetonového panelu
  Příklad ověření ocelového nosníku
  Příklad zděné stěny
  Softwarové pomůcky
  Funkce náhodních veličin
Použitá literatura

ČVUT, Praha 2019, 210 x 295 mm, 86 str., ISBN 978-80-01-06523-5