Lobkowiczové dolnobeřkovští

Lobkowiczové dolnobeřkovští
ISBN: 978-80-908607-0-4
Availability: to 14 days
including VAT
your price1 190,00 Kč
ps
Karel Tichý

Lobkowiczové dolnobeřkovští

Obsah

Poděkování
Úvod
Metody práce a analýza pramenů
Šlechtické tituly a oslovování ...15

1. LOBKOWICZOVÉ V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ A ROUDNICKÁ KNÍŽECÍ LINIE ...17
1.2. Polyxenin boj o koupi beřkovického panství ...20
2. PANSTVÍ DOLNÍ BEŘKOVICE A JEHO SPRÁVA DO ROKU 1848 ...25
2.1. Fideikomis a správa rodového jmění ...25
2.2. Vymezení beřkovického panství ...27
2.3. Správa panství ...29
2.4. Beřkovický dvůr ...33

3. EKONOMICKÉ POMĚRY A ROBOTNÍ POVINNOSTI OBYVATEL PANSTVÍ DO ROKU 1848 ...36
3.1. Pozemková evidence a daňové zatížení poddaných ...36
3.2. Poddanství a robota – „Od nevidím do nevidím“ ...48
3.3. Selské povstání v roce 1680 ...55

4. OD MECENÁŠE BEETHOVENA K OSIŘELÉMU JOSEFU ...59
4.1. Kníže Josef František Maxmilián ...59
4.2. Marie Karolína princezna ze Schwarzenbergu ...63
4.3. Požár na plese ...64
4.4. Osiřelý Josef ...66
5. NA PRAHU REVOLUCE 1848 ...69
5.1. Hořínská Anna Berta princezna ze Schwarzenbergu ...69
5.2. Petice beřkovických poddaných ...77
5.3. Josef za revolučních události roku 1848 ...81
5.4. Josef uprostřed červnových bouří ...87
5.5. Josef generálním pobočníkem císaře Ferdinanda V. ...91
5.6. Vyvazování pozemků z robotního břemene ...95

6. BUDOVÁNÍ RODINNÉHO ZÁZEMÍ – ZÁMKY A PALÁCE ...97
6.1. Vintířovský zámek a pražské paláce ...97
6.2. Přestavba beřkovického zámku a hospodářských částí ...99

7. PRVNÍ GENERACE BEŘKOVICKÉ VĚTVE LOBKOWICZŮ ...121
7.1. Výchova a vzdělávání princů a princezen ...121
7.2. Josefova rodina na zámku ...126
7.3. Malířka Berta ze zámecké kaple ...136
7.4. Vládkyně na zámku „Čertice kněžna Zdenka“ ...140
7.5. Zámecké služebnictvo za Josefa Lobkowicze ...148
7.6. Zvyky, tradice a každodennost ...151

8. DĚDIČNÝ PRINC FERDINAND „FEDE“ ...157
8.1. V čele Jednoty pro povznesení hudby ...162
7
8.2. Lobkowiczové a jejich zemské vlastenectví ...169
8.3. Lobkowiczové v obecní a okresní samosprávě ...173
8.4. Ferdinand předsedou Zemědělské společnosti pro království České ...177
8.5. Ferdinand členem Strany konzervativního velkostatku ...184
8.6. Ferdinand poslancem zemského sněmu Českého království ...192
8.7. Ferdinand jako smiřovatel uprostřed česko-německých národnostních sporů ...197
8.8. Ferdinand strážcem české samosprávy ...201
8.9. Konec české samosprávy – rezignace nejvyššího maršálka ...221

9. OBČANSKÉ A NÁBOŽENSKÉ POMĚRY NA PANSTVÍ DOLNÍ BEŘKOVICE ...229
9.1. Pěstování hmotného a duševního blahobytu dělnictva ...229
9.2. Svatojosefská jednota a projevy lidové zbožnosti na panství ...240
9.3. Duchovní správa a patronátní úřad ...253
9.4. Zámecká kaple svatého Zdeňka a Josefa ...266

10. KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ AKTIVITY LOBKOWICZŮ ...273
10.1. Zámecká knihovna ...273
10.2. Lobkowiczký archiv ...283
10.3. Charitativní činnost zámeckých dam ...287
10.4. Filantropie a sociálně podpůrné zajištění na velkostatku ...293

11. ŠKOLSTVÍ A KNÍŽECÍ DÍVČÍ ŠKOLA A OPATROVNA ...303
11.1. Příchod školských sester do Dolních Beřkovic ...308
11.2. Vznik obecné školy a začátek konce školy klášterní ...320
11.3. Zrušení klášterní dívčí školy v Dolních Beřkovicích ...324
11.4. Odchod školských sester z Dolních Beřkovic ...327

12. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A ZELENÍ HÁJOVÉ ...338
12.1. Lesní hospodářství a lesnický personál ...342
12.2. Lesu a lovu zdar! – knížecí hony ...352
12.3. Honební podmínky za první republiky ...368
12.4. Lesní správa a péče o lesní kulturu za první republiky ...375
12.5. Lesnictví za druhé světové války ...391
12.6. Kapitola z kroniky jezerské myslivny ...396
12.7. Košíkáři a prutníky ...402

13. ZÁMECKÉ ZAHRADY ...405
13.1. Zámecké kuchyňské zahrady u Labe ...405
13.2. Pěstírna bource morušového jako soukromý podnik kněžny Zdenky ...413
13.4. Nová květinářská, zelinářská a ovocnářská zahrada ...415
13.5. Lístková sušárna na ovoce ...426

14. BEŘKOVICKÉ VINAŘSTVÍ, PARK A VEŘEJNÁ ZELEŇ ...428
14.1. Renesance českého vinařství ...428
14.2. Národnostní charakter beřkovického vinařství ...460
14.3. Sloučení beřkovického a mělnického vinařství ...462
14.4. Krajinářská úprava a péče o veřejné prostranství a komunikace, aneb okrašlování
obce Dolnobeřkovické ...466
14.5. Zámecký park ...472

15. SPRÁVA VELKOSTATKU A HOSPODÁŘSTVÍ V LETECH 1848–1918 ...485
15.1. Vrchní ředitelství statků a ústřední správa ...485
15.2. Stavební proměny dvora v Dolních Beřkovicích ...496
15.3. Život na panských dvorech ...503
15.4. Živočišná produkce na velkostatku ...517
15.5. Rostlinná produkce na velkostatku ...529
15.6. Působení Františka Horského na velkostatek a rolníky v Dolních Beřkovicích ...533
15.7. Zemědělská technika a nářadí na velkostatku ...546
15.8. Hospodářské výstavy a zemědělská osvěta ...553
15.9. Pachty knížecích dvorů ...559
15.10. Kazdové a sezónní námezdní síly ...567

16. DALŠÍ PROVOZOVNY A PODNIKATELSKÉ AKTIVITY LOBKOWICZŮ ...571
16.1. Knížecí cukrovar, přívozy a rybolov ...571
16.2. Mlýn, pivovary a hostince ...579
16.3. Podzemní opukové lomy ve Vehlovicích ...607

17. OSUDY BEŘKOVSKÝCH PRINCŮ A VÁLEČNÉ UDÁLOSTI ...611
17.1. Mladá kráska princezna Ida ...611
17.2. Poslední princové dolnobeřkovští ...618
17.3. Princ Leopold obětí tragické vzduchoplavby? ...634
17.4. Lobkowiczové a Beřkovice za války ...637
17.5. Beřkovští princové na bojišti první světové války ...641
17.6. Leopoldova taktická sebeobrana na ruském bojišti ...651
17.7. Zdenko pobočníkem posledního císaře a českého krále ...653
17.8. Monarchistické spiknutí – Lobkowicz na trůn? ...657
18. LOBKOWICZOVÉ NA PRAHU PRVNÍ REPUBLIKY ...661
18.1. Komunistický puč na sklonku roku 1920 v Dolních Beřkovicích ...661
18.2. Leopold v čele svazu velkostatkářů a pozemkové reformy ...667

19. ŽIVOT NA ZÁMKU A VE VILE OD KONCE 19. STOLETÍ DO PRVNÍ REPUBLIKY ...679
19.1. Císařův důvěrník a princezna Františka Montenuovo ...679
19.2. Dědic beřkovického velkostatku princ Leopold ...681
19.3. Leopoldovo dobrodružné safari do nitra černého kontinentu ...686
19.4. Život princů a princezen v Dolních Beřkovicích ...691
19.5. Ferdinandova poslední cesta do Itálie ...699
19.6. Zámecká vila a čtyři princezny ...706
19.7. Krádeže v zámecké vile ...712
19.8. Strážce lobkowiczkého panství Otakar Wollman ...717
19.9. Leopoldova smrt v máji roku 1933 ...727
19.10. Josef Ferdinand z Cítova – naděje v pokračování beřkovické větve ...731

20. ZÁMECKÉ SLUŽEBNICTVO ...735
20.1. Sociálně-ekonomické zařazení panských zaměstnanců ...735
20.2. Od lokaje ke komorníkovi – poslední mužský na zámku Václav Breuer ...748
20.3. Šoféři, automobilismus a Autoklub Mělník ...752
20.4. Knížecí a obvodní lékaři ...765
9
21. PODNIKATELSKÉ AKTIVITY, HOSPODÁŘSTVÍ A ŽIVOT NA PANSKÉM DVOŘE OD ROKU
1918 DO ZESTÁTNĚNÍ ...770
21.1. Nová podnikatelská strategie ...770
21.2. Beřkovický dvůr, pachtýři a noví vlastníci zbytkových dvorů ...773
21.3. Typologie deputátních staveb ...780

22. POSLEDNÍ VĚCI LOBKOWICZŮ/MEMENTO MORI ...788
22.1. Testamenty, obřady a rituály smrti ...788
22.2. Krypta v kostele svatého Václava v Roudnici nad Labem ...796
22.3. Konvent kapucínského kláštera ...806
22.4. Památeční předměty a festivity jako kolektivní paměť ...810

23. VE STÍNU HÁKOVÉHO KŘÍŽE A KOMUNISMU ...815
23.1. Dolní Beřkovice a Lobkowiczové na pomezí německé říše ...815
23.2. Vnucená správa na velkostatek ...821
23.3. Svatební dny posledních beřkovických princezen ...823
23.4. Na konci války ...841
23.5. Znárodnění lobkowiczkého majetku v roce 1948 ...843
23.6. Znárodnění lesnické správy v roce 1948 ...846
23.7. Likvidace zámeckého inventáře ...849
23.8. Život poslední kněžny v Dolních Beřkovicích a staronoví obyvatelé zámeckých budov ...853

24. ŽIVOT V EMIGRACI A V ČESKOSLOVENSKU ANEB V HLEDÁČKU STÁTNÍ BEZPEČNOSTI ...857
24.1. Konec diplomacie pro Československo – emigrace rodiny Schwarzenbergů ...857
24.2. Dobrzenští a jejich dramatický útěk ...861
24.3. Osudy dalších šlechtičen ...869
24.4. Kněžnou na dálku – korespondence s Beřkovskými, návraty do vlasti a restituce ...873

Summary ...875
Prameny a literatura ...886
Seznam zkratek ...897
Rejstřík zeměpisných názvů ...898
Jmenný rejstřík ...908

Karel Tichý, Dolní Beřkovice 2022, rozměr 165 x 260 mm, 928 s., bar, česky, ISBN 978-80-908607-0-4