Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny

Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny
ISBN: 978-80-7480-022-1
Availability: in stock
including VAT
your price77,00 Kč
ps
Jiří Dostálek, Marek Ehrlich, Karel Kuča, Věra Kučová, Božena Pacáková

Metodika tvorby standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny


Tato metodika vznikla v rámci výzkumného projektu Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (kód projektu DF12P01OVV001), financovaného z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky. Mezioborový projekt je koordinován Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i (příjemce podpory) a v roli dalších příjemců podpory jsou Národní památkový ústav, Fakulta stavební ČVUT a Zahradnická fakulta MENDELU.

Metodika standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny (KPZ), zpracovaná v rámci uvedeného projektu, stanovuje druh informací, které mají charakterizovat území KPZ a vyjádřit kulturní hodnoty krajiny, a to jednotně tak, aby mohly být začleněny do systému oborových dat. Zároveň určuje, jak mají být tyto informace interpretovány, aby kulturní hodnoty krajiny co nejlépe vystihovaly a aby sloužily jak pro nastavení odpovídajících mechanismů ochrany a péče o území příslušných KPZ, tak pro posuzování všech potenciálních změn.

Standardizovaný záznam je primárně určen pro praxi památkové péče. Široký řešitelský projektový tým se však shodl na tom, že kromě všeobecných údajů a oborových informací z oblasti státní památkové péče je třeba do něj zařadit také přírodní charakteristiky a základní informace o součástech KPZ, cenných a chráněných z titulu státní ochrany přírody. Metodika tak reflektuje potřebu celostního pohledu na území KPZ i mezioborového sjednocení přístupu k jejich hodnotám. Proto obsahuje jak instrukce k podrobně strukturované náplni, tak vysvětlení důležitých pojmů, soustředěné v definicích pojmů podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění i v definicích pojmů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Definice, určené zákony, doplňuje nově sestavený terminologický slovník hlavních pojmů, důležitých pro vyjádření kulturních hodnot historické krajiny.

Obsah:

Předmluva

Vstupní údaje

Výzkumná aktivita
Název metodiky
Cíl metodiky
Předmět metodiky a její popis
Zdůvodnění novosti postupu
Uplatnění metodiky

Krajinné památkové zóny v systému památkové péče a v mezinárodních souvislostech

Výchozí situace pro památkovou ochranu ucelených částí kulturní krajiny
Krajinné památkové zóny v systému územní památkové ochrany v ČR

Metodická východiska, zásady a terminologie

Právní předpisy, mezinárodní dokumenty a oborové materiály
Vazba standardizovaného záznamu KPZ na ÚSKP A IISPP
Struktura standardizovaného záznamu – evidenčního listu KPZ
Definice pojmů podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
Definice pojmů podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Terminologický slovník k historické kulturní krajin

Metodika naplňování standardizovaného záznamu KPZ

Kvalifikační předpoklady zpracovatele standardizovaného záznamu KPZ
Mapové prameny
Pokyny pro naplňování standardizovaného záznamu o KPZ

Použitá literatura

Přílohy

Seznam prohlášených KPZ
Zobrazení prohlášených KPZ v území ČR
Přehled velikosti a nadmořských výšek prohlášených KPZ
Vzorový standardizovaný záznam – evidenční list KPZ

Národní památkový ústav, Praha 2014, 150 x 210 mm, 136 str., ISBN 978-80-7480-022-1