Moderní dějiny 2017/2

Moderní dějiny 2017/2
Availability: in stock
including VAT
your price250,00 Kč
ps
Obsah:

STUDIE • STUDIES

Stanislav HOLUBEC
„Na bitevní čáře.“ Česko-německé zápasy o Krkonoše 1890‒1938
[“On the Battlefront” Czech-German conflicts over Krkonoše 1890‒1938]

Ivana KOLÁŘOVÁ – Ondřej KOLÁŘ – Martin LOKAJ
Důstojnický sbor československého četnictva – sociohistorická sonda
[Officer Corps of Czechoslovak Gendarmerie – A Sociohistorical Study]

Jakub DRÁBEK – Aleš SKŘIVAN, ml.
Chadbourneova mezinárodní dohoda o cukru a její dopad na československé
Cukrovarnictví
[The Chadbourne International Sugar Agreement and its Impact on the
Czechoslovak Sugar Industry]

Lukáš NOVOTNÝ
Návštěvy Konrada Henleina v Londýně. Příspěvek k internacionalizaci
sudetoněmecké otázky ve druhé polovině 30. let 20. Století
[Konrad Henlein’s Visits to London. Paper on the internationalisation of the
Sudeten German issue in the second half of the 1930s]

David MAJTENYI
Od interbrigadisty k palubnímu střelci 311. perutě RAF – rotný Rudolf Bolfík
(1913–1941)
[A journey from Spanish international brigades to the no. 311 Squadron RAF –
Flight sergeant Rudolf Bolfík (1913–1941)]

Milan SOVILJ
Osudové okamžiky Království Jugoslávie na jaře roku 1941 očima představitelů
československého exilu
[Pivotal moments for the Kingdom of Yugoslavia in spring 1941 as viewed by
Czechoslovak exiles]

Daniela NĚMEČKOVÁ
Boj o retribuci. Činnost ministrů spravedlnosti 1945–1948
[The Battle for Retribution. Justice Ministers’ actions 1945–1948]

Vojtěch KYNCL
Poválečné vyšetřování zločinů gestapa v Klatovech. Případ Kilian Anton
Rupprecht
[Post-war investigation of the Gestapo’s crimes in Klatory. The Case of Kilian
Anton Rupprecht]

Zdeněk DOSKOČIL
Obvinění Ladislava Novomeského z tzv. slovenského buržoazního nacionalismu
a jeho sebekritika na jaře 1950
[Charges of Slovak bourgeois nationalism against Ladislav Novomeský and his
self-criticism in spring 1950]

Ladislav KUDRNA – František STÁREK ČUŇAS
(Proto)underground v politice komunistické strany. Vybraná reflexe
z let 1965–1980
[The (Proto)underground in Communist Party policy. Selected reflections
from 1965–1980]

Ondřej ŽÍLA
Západní velmoci a jejich role v řízení repatriačního procesu v daytonské Bosně
a Hercegovině.
[The Western Powers and their Role in Managing the Repatriation Process in the Dayton Agreement’s Bosnia and Herzegovina]

MATERIÁLY • MATERIALS

Jakub KUNERT
Vrchní ředitel Živnostenské banky JUDr. Jaroslav Preiss a jeho vztah
k výtvarnému umění
[Živnostenská banka Director General, JUDr. Jaroslav Preiss, and his relationship to art]
 
KRONIKA • CHRONICLES

Za Valeriánem Bystrickým (1936–2017)
(Jindřich Dejmek)

Rozkulačeno. Půlstoletí perzekuce selského stavu, 25. 5. 2016 – 30. 9. 2016
(Martin Dolejský)

RECENZE • REVIEWS

Milada SEKYRKOVÁ (ed.), Minerva 1890‒1936. Kronika prvního dívčího gymnázia v habsburské monarchii, Praha, Karolinum 2016, 402 s. ISBN 978-80-246-3437-1.
(Marie L. Neudorflová)

Zdeněk POUSTA, Jaroslav Císař. Astronom a diplomat v Masarykových služ-bách, Praha, Vyšehrad 2016, 343 s. ISBN 978-80-7429-702-1.
(Marie L. Neudorflová)

Martin VAŠŠ, Bratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920‒1945, Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave 2016, 456 s., ISBN 978-80-223-4173-8.
(Marek Šmíd)

Jan RANDÁK, V záři rudého kalicha. Politika dějin a husitská tradice v Česko¬slovensku 1948–1956, Praha, Nakladatelství Lidové noviny – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2015, 403 s. ISBN 978-80-7422-373-0 (NLN), 978-80-7308-597-1 (FF UK).
(Tomáš Pánek)

Frank McDONOUGH, Gestapo. Mýtus a realita Hitlerovy tajné policie, Praha,
Vyšehrad 2016, 296 s. ISBN 978-80-7429-724-7.
(Vojtěch Češík)