Ostravská sídliště

Ostravská sídliště
ISBN: 978-80-88240-05-1
Availability: in stock
including VAT
your price595,00 Kč
ps
Martin Strakoš
Ostravská sídliště
Urbanismus, architektura, umění a památkový potenciál

Publikace pojednává o hromadné bytové výstavbě 2. poloviny 20. století na území města Ostravy. Podrobně analyzuje sídlištní celky, které na území města vznikaly od 40. až do závěru 80. let minulého století. V úvodu se věnuje obecným aspektům vzniku sídlišť, problematice jejich výstavby, konstrukcím a typům domů, chronologickému rozdělení sídlišť a také jejich současné stavební podobě a památkovému potenciálu jednotlivých prvků i celých souborů. Kniha Ostravská sídliště zaznamenává fenomén sídlišť napříč zvoleným obdobím bez ohledu na kvalitativní úroveň zástavby. Ústřední část svazku je rozdělena podle sektorového principu urbanistického členění Ostravy. První blok se zaměřuje na západní sektor, tedy na sídliště na území Poruby. První kapitola pojednává o nejstarším sídlištním souboru, jímž je pohotovostní hornické sídliště. Dále obsahuje analýzy I. až VIII. porubského obvodu nebo Nového Pustkovce. Nejméně sídlištní zástavby se nachází ve východním sektoru, zahrnujícím oblast Slezské Ostravy a připojených čtvrtí. V tomto bloku čtenář najde kapitoly o sídlišti Petra Cingra, Kamenci nebo o panelové zástavbě Muglinova. Třetí blok, týkající se sektoru Ostrava sever, tedy centra města, se věnuje sídlišti Šalamouna, Jirské osadě, sídlišti Jindřiška nebo všem třem částem Fifejd a sídlišti na ulici Vršovců. Kapitoly čtvrtého bloku se zabývají jižním sektorem a tamním Vzorným sídlištěm u Bělského lesa, Novým Zábřehem, Hrabůvkou, Letištěm III, Dubinou nebo Bělským Lesem. V kapitolách autor věnuje pozornost genezi projektů i realizacím. Sídliště jsou představena čtenářům nejen v textech, ale i prostřednictvím historických vyobrazení a snímků současného stavu pořízených fotografem Romanem Poláškem. Jedná se o první celkový přehled sídlištní zástavby velkoměsta na území České republiky.

Obsah:

Úvod

I. Sídliště jako fenomén. Poznámky k (ostravským) sídlištím         

    I.1 Po koloniích sídliště
    I.2 Kvantifikace sídlištní zástavby a urbanismus
    I.3 Od cihly k panelu – proměny bytových domů ostravských sídlišť
    I.4 Metody průzkumu, prameny a literatura k ostravským sídlištím
    I.5 Periodizace a perspektivy ostravských sídlišť
          I.5.1 Periodizace vývoje ostravských sídlišť
          I.5.2 Perspektivy památkové ochrany ostravských sídlišť

II. Katalog ostravských sídlišť

II.1 Sektor Ostrava-západ

    Pohotovostní hornické sídliště
    I. obvod
    II. obvod
    III. obvod
    IV. obvod
    V. obvod
    VI. obvod
    VII. obvod
    VIII. obvod
    Nový Pustkovec / Pustkovec

II.2 Sektor Ostrava-východ

    Sídliště Petra Cingra / Nová osada
    Kamenec
    Muglinov

II.3 Sektor Ostrava-sever

    Šalamouna
    Jindřiška
    Jirská osada a Centrum 8
    Centrum 1
    Vršovců
    Fifejdy I.
    Fifejdy II.
    Fifejdy III.

II.4 Sektor Ostrava-jih

    Vzorné sídliště u Bělského lesa
    Nový Zábřeh
    Nové Výškovice / Výškovice     
    Hrabůvka
    Letiště III
    Dubina
    Bělský Les

Seznam pramenů, literatury a internetových zdrojů

Seznam zkratek

Summary

NPÚ ÚOP v Ostravě, Ostrava 2018, rozměr 215 x 280 mm, 448 s., bar., česky s anglickým resumé, ISBN 978-80-88240-05-1