Počátky českého mincovnictví

Počátky českého mincovnictví
ISBN: 978-80-7007-687-3
Availability: in stock
including VAT
your price950,00 Kč
ps
Jiří Lukas, Jan Videman
Počátky českého mincovnictví

Ražba mince, jako základního platebního prostředku v rámci domácí i zahraniční směny, je v období raného středověku chápána jako jeden ze základních atributů státnosti. Otázkám spojeným se zahájením českého mincovnictví je věnována pozornost našich i zahraničních badatelů již bezmála 250 let. Hledání počátků ražby domácí mince připomíná detektivní příběh s množstvím indicií, ale jen s nepatrným množstvím přímých důkazů.
Základním pramenem poznání nejen počátků českého mincovnictví, ale rovněž ekonomických procesů probíhajících v rámci širšího prostoru raně středověké střední Evropy, zůstávají, při nedostatku písemných pramenů, nálezy mincí. Ty jasně dokládají, že již před zaražením domácí mince byla v obchodním styku v Čechách využívána s rostoucí intenzitou mince cizí. V průběhu 9. století to byly denáry ražené v mincovnách karolínské říše, od počátku 10. století mince z bavorských mincoven. Jsou důkazem, že se Čechy postupně stávaly součástí širšího ekonomického prostoru západní Evropy. Je proto logické, že rostoucí moc přemyslovského státu a jeho politické a kulturní ukotvení vedly v určitém okamžiku vývoje k nutnosti zahájení ražby vlastní mince.
Kniha Jiřího Lukase a Jana Videmana přináší nový pohled na užívání a funkci ražené mince v Čechách v průběhu 9. a 10. století a na základě prokazatelných skutečností odpovídá na otázky spojené se zaražením domácí mince. Koriguje rovněž některé obecně přijímané téze a staví před čtenáře nový obraz počátků českého mincovnictví. Její významnou součástí je vedle detailního soupisu a popisu raně středověkých mincovních depotů, ukrytých v průběhu 50.–70. let 10. století v oblastech střední a severní Evropy, rovněž katalog českých denárů tzv. staršího bavorsko-švábského (devítibodového) typu, ražených v Praze v průběhu 70. let 10. století.

Obsah

Předmluva
Vývoj názorů na počátky českého mincovnictví

Čechy před zaražením domácí mince
  • Karolínské mince a jejich oběh v Čechách v průběhu 9. století
  • Bavorské mince a jejich oběh v Čechách do počátku 80. let 10. století
  • Relace Ibrahíma íbn Jakuba a otázka původu a oběhu ražené mince na pražském tržišti v 60. letech 10. století
Bavorské a české mince v hromadných nálezech z 50.-80. let 10. století
  • Soupis a popis hromadných nálezů z 50.-80. let 10. století se zastoupením bavorských a českých ražeb
  • Poznámky k datování některých západoevropských ražeb, zastoupených v nálezech z 50.-80.let 10. století v Polsku a Pobaltí
Zahájení ražby mincí v Čechách

Katalog českých denárů tzv. devítibodového typu a jejich chronologie
  • Používané katalogy českých denárů tzv. devítibodového typu
  • Konkordační tabulka českých denárů tzv. devítibodového typu
  • Chronologie českých denárů tzv. devítibodového typu
  • Tabelární výčet známých exemplářů českých denárů tzv. devítibodového typu
  • Katalog českých denárů tzv. devítibodového typu

Exkurz: Iimitativní ražby a otázka jejich původu a časového zařazení

Záverečné shrnutí
Postscriptum
Literatura

Nakladatelství Filosofia, Praha 2021, rozměr 215 x 305 mm, 335 s., čb., bilingvní - česky a anglicky, ISBN 978-80-7007-687-3