Slovanské osídlení středního Poohří

Slovanské osídlení středního Poohří
Availability: in stock
including VAT
your price195,00 Kč
ps
Josef Bubeník

Slovanské osídlení středního Poohří

Osídlení českých zemí od příchodu Slovanů do roku 1306

Obsah:


Úvod

Přehled bádání, cíl práce, stav pramenné základny a její kritika, metodika
Chronologické vymezení a periodizace
Vymezení sledovaného území a jeho přírodní poměry

Archeologické památky středního pohoří a jejich rozbor

Keramika
Předměty z kovu, skla a organických materiálů
Sídelní formy

Archeologie, toponomastika a otázky přínosu dalších disciplín k poznání slovanského osídlení kraje

Závěry

Rozsah a topografie osídlení ve vztahu k přírodním poměrům, jeho struktura a vývoj

Soupis nalezišť

Sídliště a sídlištní nálezy
Hradiště a polohy jako hradiště pravědpodbné i domnělé
Pohřebiště, hroby a nálezy pravděpodobně hrobové provenience

Sie slawische Besiedlung im Einzugsgebeit der mittleren Ohře

Einleitung
Die archäologischen Bodenfunde aus dem Einzugsgebiet der mittleren Ohře und ihre Analyse
1. Keramikfunde
2. Die Funde aus Metall und aus anderen Rohstoffen
3. Die Siedlungstypen
Die Archäologie, die Toponomastik und der Beitrag anderer Wissenschaftsbereiche zur Kenntnis der slawischen Besiedlung in der untersuchten Region
Schlussfolgerungen

Literatura
Seznam zkratek
Obrazové přílohy

Archeologický ústav AV ČR, Praha 1988, 285 str. + obr. příloha v druhém svazku