Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské

Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské
ISBN: 978-80-244-4967-8
Availability: in stock
including VAT
your price129,00 Kč
ps
Tomáš Somer

Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské

Vilémovský klášter a jeho regionální mocenské vazby


Kniha se snaží postihout síť vzájemných vztahů mezi venkovany, měšťany a nižšími šlechtici na historickém Čáslavsku (tedy v bývalém hradském obvodu a později kraji) do vypuknutí husitských válek. Výchozím bodem výzkumu se stal vilémovský klášter a jeho mocenské vazby, které po sobě zanechaly relativně dostatečné množství písemných pramenů. Pro studium venkovského obyvatelstva gbyl využit zejéma urbář pohledského kláštera cisterciaček z počátku 14. století. V případě měšťanů kniha mapuje osudy významného brodského rychtáře z druhé poloviny 13. století Wernera Rybáře. Značná pozornost byla věnována okruhu nižší šlechty v okolí vilémovského kláštera. Dochovaný pramenný materiál umožnil vcelku podrobnou analýzu fungování vilémovského kláštera a vývoje jeho klientely zejména ve 14. století.

Obsah:

Úvod
Venkovské obyvatelstvo
  Pohledský urbář (kolem 1328)
    Dlouhá či Krátká Ves?
    Analýza pohledského urbáře
  Další prameny k dějinám venkovského obyvatelstva
Měšťané
  Měšťané hornických měst
  Měšťané a vilémovský klášter
Nižší šlechta na Čáslavsku v okolí vilémovského kláštera
  Modliboh z Heřmanic a jeho rod
  Oto z Kunemilu a jeho rod
  Sousedé vilémovského kláštera
  Vilémovský klášter jako regionální duchovní centrum
  Beneš ze Smrdova, Bačkova a Tupadel: Vilémovský konvent a jeho regionální vazby
Závěr
Přílohy
  Pohledský urbář (asi 1328)
  Mapa majetků vilémovského kláštera na Čáslavsku ve středověku
Seznam zkratek, literatury a pramenů
  Zkratky
  Prameny
    Archivní
    Vydané
  Literatura
Summary

Univerzita Palackého, Olomouc 2016, 130 str., 150 x 210 mm, ISBN 978-80-244-4967-8